00:34:53 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-08-17 Extra Bolagsstämma 2023
2023-05-30 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-26 Ordinarie utdelning L2S 0.00 SEK
2023-04-25 Årsstämma 2023
2023-03-28 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-06 Ordinarie utdelning L2S 0.00 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-01-08 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Learning 2 Sleep är en digital sömnklinik. Affärsidén är att erbjuda en evidensbaserad KBT-behandling för vård av sömnproblem oavsett geografisk plats. Detta möjliggörs genom bolagets mobilapplikation där privatpersoner kopplas ihop med legitimerade psykologer i det mobila gränssnittet. Bolaget är för närvarande verksamt på den svenska marknaden. Kunderna består av både privatpersoner och företag. Bolaget har sitt huvudkontor i Malmö.
2023-03-28 11:30:00

Extra bolagsstämma i Learning 2 Sleep L2S AB, org.nr 556792–7610, (”Bolaget”) hölls idag den 28 mars 2023, kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Södergatan 19 i Malmö. Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapital enligt följande.

Tidigare lydelseNuvarande lydelse
§ 4 Aktiekapital§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 508 420,8 och högst 2 033 683,2 kronor.Aktiekapitalet ska vara lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier§ 5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 8 473 680 och högst 33 894 720.Antal aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

För det fall aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter registrering av emissionen enligt nedan understiger gränserna i bolagsordningen ska gränserna justeras i den mån som krävs för att möjliggöra registrering hos Bolagsverket.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare

Det beslutades att godkänna styrelsens beslut från den 23 februari 2023 om en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Bolagets aktiekapital kan till följd av nyemissionen komma att öka med högst cirka 12 264 410,76 kronor genom utgivande av högst 204 406 846 nya aktier. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i Bolaget per avstämningsdagen den 4 april 2023 erhåller teckningsrätter för deltagande i nyemissionen. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 11 april 2023 till och med den 25 april 2023.

Beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av besluten tagna på stämman i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.