11:22:52 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-08-17 Extra Bolagsstämma 2023
2023-05-30 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-26 Ordinarie utdelning L2S 0.00 SEK
2023-04-25 Årsstämma 2023
2023-03-28 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-06 Ordinarie utdelning L2S 0.00 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-01-08 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Learning 2 Sleep är en digital sömnklinik. Affärsidén är att erbjuda en evidensbaserad KBT-behandling för vård av sömnproblem oavsett geografisk plats. Detta möjliggörs genom bolagets mobilapplikation där privatpersoner kopplas ihop med legitimerade psykologer i det mobila gränssnittet. Bolaget är för närvarande verksamt på den svenska marknaden. Kunderna består av både privatpersoner och företag. Bolaget har sitt huvudkontor i Malmö.
2023-08-17 13:00:00

Extra bolagsstämma i Learning 2 Sleep L2S AB, org.nr 556792–7610, (”Bolaget”) hölls idag den 17 augusti 2023, kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Södergatan 19 i Malmö. Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Beslut med anledning av föreslaget förvärv av Bonzun Evolve AB
a) Beslut om godkännande av förvärv av Bonzun Evolve AB
Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra köpet av Bonzun Evolve AB enligt tidigare kommunicerade villkor: Den 6 juli 2023 offentliggjorde Bolaget att det har ingått ett bindande aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Bonzun Evolve AB från Bonzun AB (publ) (”Bonzun”), vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market (”Transaktionen”). Bonzun Evolve AB kommer efter en intern inkråmsöverlåtelse att äga merparten av alla verksamhetsrelaterade tillgångar och skulder i Bonzun, med undantag för tillgångar och skulder kopplade till Bonzun IVF vilka kvarstår i Bonzun. Köpeskillingen uppgår till cirka 31,1 miljoner kronor, motsvarande ett värde om 0,25 kronor per aktie i Bonzun, och ska erläggas genom 311 152 272 nyemitterade aktier i Bolaget till en kurs om 0,10 kronor per aktie.

b) Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen
Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapital enligt nedanstående:

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 5 400 000 och högst 21 600 000 kronor.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 18 000 000 kronor och högst 72 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 90 000 000 och högst 360 000 000.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 300 000 000 och högst 1 200 000 000.

.
c) Beslut om riktad nyemission av aktier
Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission av högst 311 152 272 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 18 669 136,32 kronor

Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier
Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemssion av högst 27 000 000 aktiern, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 620 000 kronor.

I övrigt hänvisas till tidigare kommunicerad information samt handlingar som publicerats inför bolagsstämman.