23:47:42 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Learning 2 Sleep är en digital sömnklinik. Affärsidén är att erbjuda en evidensbaserad KBT-behandling för vård av sömnproblem oavsett geografisk plats. Detta möjliggörs genom bolagets mobilapplikation där privatpersoner kopplas ihop med legitimerade psykologer i det mobila gränssnittet. Bolaget är för närvarande verksamt på den svenska marknaden. Kunderna består av både privatpersoner och företag. Bolaget har sitt huvudkontor i Malmö.

Kalender

2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-06 Ordinarie utdelning L2S 0.00 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-01-08 Bokslutskommuniké 2021

Prenumeration

2022-08-24 14:00:00

FINANSIELLT SAMMANDRAG
Andra kvartalet

  • Nettoomsättning för perioden uppgick till 685 00
  • EBITDA uppgick till -4 485 000
  • Balansomslutningen uppgick till 22 464 000 sek Viktiga händelser under kvartalet

  • Bolaget förvärvar tarmfloraanalysföretaget Symbio Me AB i syfte att bredda verksamheten och erbjuda marknaden ytterligare lösningar inom digital hälsa
  • De första resultaten av forskningsstudien genomförd av Karolinska Institutet, KI visar att Bolagets behandling är överlägsen andra behandlingar på svenska marknaden och att över 90 procent av deltagarna i studien blir friska
  • Bolaget genomför en riktad nyemission som tillför 2.5 MSEK i kapital

Viktiga händelser efter kvartalets slut

  • Bolaget lanserar en omfattande besparingsplan med syfte att snabba på processen för att nå positivt kassaflöde
  • Bolagets nuvarande VD Micael Gustafsson samt grundaren Peter Boye lämnarna sin roller i Bolaget och övergår i konsultroller
  • Bolagets nuvarande operativa chef - Lina Johansson - tar över rollen som VD fr o m 1 september 2022
  • Bolaget förstärker kassan via ett konvertibelt lån från några av de större ägarna

VD kommentar

Kvartalet präglades av en fortsatt utveckling av den operativa verksamheten, samtidigt som händelser i vår omvärld - framför allt den ryska invasionen av Ukraina - satt sin prägel även på vår verksamhet. Detta visade sig i minskad omsättning i relation till 2021 framför allt i april och maj. Verksamheten har också belastats med engångskostnader i samband med förvärvet av Symbio Me på ca 500 000 sek. Möjligheterna att hitta kapital för fortsatt expansion har kraftigt minskat vilket gjort att vi tvingats tänka i nya banor och utveckla nya strategier kopplat till det rådande läget.

Den operativa verksamheten i Sverige fortsätter att utvecklas, dock har en minskning av omsättningen i relation till 2021 tyvärr kunnat ses. Under april och maj märkte vi en nedgång i inflödet av patienter, något som går att förklara dels med den höjning av patientavgiften som genomfördes av Region Stockholm i april, dels den oro vi ser i omvärlden som vi vet brukar ge ett något lägre inflöde. Glädjande nog såg vi i slutet av perioden en återgång till det normala och min bedömning är att vi under kommande kvartal kan återgå till ett mer normal inflöde igen. Sömnproblemen har ökat både under pandemin och i tider av oro, något vi märkt under sommaren som normalt är en väldigt lugn period.

Fortsatt satsning på sälj
Den satsning på mer aktiv försäljning som påbörjades i början av året fortsatte med en förstärkning inom inbound sales under mitten av maj. Detta gav utdelning i form av en 100 procentig ökning av inbokade bedömningar under juni, något som fortsatt även under sommaren. Med tanke på att Bolaget oftast undviker att påbörja behandling under sommaren, kommer detta med stor sannolikhet att påverka inflödet i både Q3 och Q4. Vi har också under maj månad genomfört lyckade satsningar mot den traditionella sjukvården för att hitta "ambassadörer" vilket resulterat i en ökning i antalet patienter som söker upp oss baserat på rekommendation från sin läkare.

Positiva resultat från KI studien
Den randomiserade forskningsstudie som genomförs av Karolinska Institutet släpptes i en preliminär rapport under maj och resultatet är mycket glädjande. De patienter som genomgick behandling fick i genomsnitt en förbättring av sitt ISI-värde (Insomnia Severity Index) på över 10 punkter, medan de i kontrollgruppen i princip inte fick någon förbättring alls. Man jämförde också vår behandling med andra liknande behandlingar i Sverige och konstaterar att det vi erbjuder är överlägset bäst. Studien kommer att färdigställas under sommaren och den slutliga rapporten kommer under Q4 2022.

Symbio Me
Förvärvet av Symbio Me som gjordes i maj är en del i vår strategi att på sikt kunna erbjuda våra patienter en mer komplett tjänst inom området sömnproblematik men även annan typ av mental ohälsa. Bolaget erbjuder en avancerad tarmfloraanalys som kan ge personer med återkommande problem kopplat till magen svar på hur dessa kan behandlas med exempelvis probiotika. Under sommaren kommer vi att arbeta med att förbättra tjänsten och förfina marknadsföringen, för att med full kraft kunna erbjuda tjänsten till marknaden under Q3 och Q4.

Förändringar i managment
I augusti beslutade styrelsen att godkänna den plan för att ta bolaget framåt som jag presenterade. Planen omfattar ett större besparingspaket som även innebär att jag själv kliver åt sidan och att vår operativa chef Lina Johansson tar över som VD fr o m 1 september. Jag kommer dock att kvarstå som konsult inom verksamheten för att stötta Lina samt säkerställa framtida finansiering. Det har varit ett privilegium för mig att få jobba med bolaget och med de här förändringarna ser framtiden ljus ut.

Micael Gustafsson
VD
Learning2Sleep L2S AB (publ)