16:08:20 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-26 Ordinarie utdelning L2S 0.00 SEK
2023-04-25 Årsstämma 2023
2023-03-28 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-06 Ordinarie utdelning L2S 0.00 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-01-08 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Learning 2 Sleep är en digital sömnklinik. Affärsidén är att erbjuda en evidensbaserad KBT-behandling för vård av sömnproblem oavsett geografisk plats. Detta möjliggörs genom bolagets mobilapplikation där privatpersoner kopplas ihop med legitimerade psykologer i det mobila gränssnittet. Bolaget är för närvarande verksamt på den svenska marknaden. Kunderna består av både privatpersoner och företag. Bolaget har sitt huvudkontor i Malmö.
2022-05-04 10:40:00

Learning 2 Sleep L2S AB:s årsstämma den 5 maj 2022 ställs in av administrativa skäl. Styrelsen kallar härmed till årsstämma på nytt, att hållas den 7 juni 2022. Kallelsen följer i sin helhet nedan.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LEARNING 2 SLEEP L2S AB

Aktieägarna i Learning 2 Sleep L2S AB, org.nr 556792–7610, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 7 juni 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Södergatan 19 i Malmö. Inregistrering påbörjas kl. 09.45. Aktieägare erbjuds att delta genom elektronisk uppkoppling, via Zoom. Närmare instruktioner avseende elektroniskt deltagande kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida och meddelas genom pressmeddelande, senast den 3 juni 2022 för de aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 27 maj 2022.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 maj 2022,
 • dels senast den 31 maj 2022 anmäla sig för deltagande på årsstämman hos Bolaget via e-post till micael@learning2sleep.se, per post till Learning 2 Sleep L2S AB, Södergatan 19, 211 34 Malmö (ange ämne ”Anmälan Learning 2 Sleep L2S AB”). Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 31 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
  2. disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 10. Val till styrelse och revisor
 11. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner
 12. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8b – Beslut om disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Föreslås att styrelsearvode, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med ett belopp motsvarade ett (1) prisbasbelopp till ordinarie styrelseledamöter och motsvarade två (2) prisbasbelopp till styrelseordföranden.

Ersättning till revisor föreslås utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Punkt 10 – Val till styrelse och revisor

Förslås att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval föreslås av de ordinarie ledamöterna Michael Hermansson, Peter Boye, Thomas Wiklund och Ebba Fåhraeus. Till styrelseordförande föreslås omval av Michael Hermansson.

Föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, nyval av revisionsbolaget Baker Tilly MLT KB med den auktoriserade revisorn Johnny Persson.

Punkt 11 – Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inom bolagsordningens från tid till annan gällande gränser.

Syftet med bemyndigandet är att tillföra Bolaget rörelsekapital, öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Betalning får ske kontakt och/eller med villkor att betala med apportegendom eller genom kvittning, eller andra villkor.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

ÖVRIGT

Handlingar och upplysningar

Kallelsen, handlingar enligt aktiebolagslagen, fullmaktsformulär samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2021 kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget tre veckor före stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida, https://www.learningtosleep.se/, senast samma dag.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar, samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 10 356 720 aktier, motsvarande 10 356 720 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

__________

Malmö i maj 2022
Learning 2 Sleep L2S AB
Styrelsen