15:01:47 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-16 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-02-27 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-28 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-30 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2023-05-29 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-29 Årsstämma 2023
2023-03-13 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2022-06-01 Årsstämma 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-18 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-18 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2021-05-17 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-28 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-06 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-09 Extra Bolagsstämma 2016
2016-04-22 Årsstämma 2016
2016-04-22 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-21 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-22 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2015-04-21 Årsstämma 2015
2015-04-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-11 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
LIDDS är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedelsprodukter baserade på en patentskyddad och kliniskt testad drug delivery-teknologi. Egenskaperna hos produkterna utgör grunden för LIDDS teknologiplattform för utveckling av injicerbara läkemedelsprodukter. LIDDS är förkortningen för Local Intelligent Drug Delivery System och bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala.
2022-08-25 09:30:00

Perioden april – juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,3 (0,1) MSEK
 • Periodens rörelseresultat uppgick till -9,9 (-9,8) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -9,9 (-9,8) MSEK motsvarande -0,29 (-0,32) SEK per aktie
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12,0 (-11,8) MSEK
 • Likvida medel uppgick till 19,7 (54,1) MSEK

Perioden januari – juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,8 (0,8) MSEK
 • Periodens rörelseresultat uppgick till -19,7 (-20,1) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -19,7 (-20,1) MSEK motsvarande -0,58 (-0,68) SEK per aktie
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18,1 (-23,5) MSEK

Väsentliga händelser januari - juni

 • Forskningssamarbetet med J&J har fortsatt in i nästa fas
 • Avtal tecknat med Nice & Green avseende finansiering om upp till 40,8 MSEK
 • Max Mitteregger och Johan Lund valdes in i LIDDS styrelse. Max Mitteregger förvärvade i samband med tillträdet i LIDDS aktier till ett värde om 4,5 MSEK, vilket skedde genom en riktad emission om 750 000 aktier till en teckningskurs om 6 SEK, vilket motsvarade kursen för LIDDS på Nasdaq First North Growth Market vid tillfället för undertecknandet av en bindande teckningsförbindelse.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Anders Månsson efterträder Nina Herne som VD för LIDDS den 1 september 2022.

Det andra kvartalet 2022 har präglats av ett intensivt arbete att driva våra kliniska och prekliniska projekt framåt. Vi är mitt i förberedelserna för nästa kliniska studie med nanodotax där vi kommer att genomföra en kortare klinisk studie med syftet att kartlägga om den primära verkningsmekanismen är immunologisk eller cytotoxisk. Den studie som avslutades under förra året indikerade att lokal behandling med nanodotax stimulerar viktiga systemiska inflammatoriska biomarkörer som har potentialen att omvandla en tumör från kall till het. Detta är viktigt då en het tumör kan generera ett specifikt immunsvar med potentialen att känna igen både den primära tumören och metastaser och därigenom få kroppens immunsystem att bidra till en mer effektiv behandling. Studien kommer att utgöra ett viktigt underlag för att bestämma hur vi ska driva utvecklingen vidare vad avser indikation och patienter.

Vi arbetar även intensivt vidare med att ta vårt första immunonkologi-projekt nanoimod in i klinisk utvecklingsfas. För att detta ska kunna göras på ett optimalt sätt behöver vi bestämma dos och utarbeta ett studieprotokoll. I protokollet är valet av indikation och vilken patientpopulation vi ska behandla viktiga steg och vi behöver dessutom ha tillgång till nanoimod. Utöver detta fortskrider vårt samarbetsprojekt med Johnson & Johnson enligt plan och förhoppningen är att kunna avsluta projektet under hösten. Vi hoppas givetvis att Johnson & Johnson ska utnyttja den exklusiva option de har att teckna ett globalt licensavtal, men beslutet ligger helt och hållet i deras händer.

Vi har stärkt skyddet kring vår senaste patentfamilj genom att produktionsprocessen för NanoZolid erhållit patentgodkännanden i Japan, Sydkorea och Israel fram till 2037. Utöver skyddet av produktionsprocessen ger patenten dessutom skydd till alla läkemedel som tillverkas med denna process. Etablering av patentskydd på dessa marknader är ett viktigt steg i det strategiska arbetet att stärka vår kommersiella position i samband med diskussioner med potentiella partners.

Vid sidan av utvecklingen på den kliniska sidan har alla de förberedelser som krävs för en flytt från First North till Nasdaqs huvudlista genomförts men bedömningen i dagsläget är att avvakta med omlistningen tills att marknadsförutsättningarna är mer fördelaktiga. Jag vill också passa på att hälsa den nya VDn Anders välkommen till LIDDS, ett fantastiskt bolag som har en teknologi som på sikt verkligen kan förändra patienters liv. Anders har en stark bakgrund inom både affärsutveckling och marknadsföring i såväl små som större bolag inom biotekniksektorn som större multinationella läkemedelsbolag och jag är övertygad om att LIDDS framtid är i goda händer.

Förutom att bolaget får en ny VD i september har vi kompetensmässigt stärkt bolaget genom ytterligare ett par viktiga rekryteringar, vilka också annonserades i juli. Vi har rekryterat Annette Møldrup som Chief Business Development Officer (CBDO). Annette är disputerad och har lång erfarenhet av att arbeta med affärsutveckling och licensaffärer, dels hos Novo Nordisk under 21 år och senast hos Ferring Pharmaceuticals. Hennes erfarenhet av att leda inlicensieringsprojekt på stora läkemedelsbolag är speciellt värdefull i våra dialoger med potentiella licenstagare. Med rekryteringen av Annette är nu den nya ledningsgruppen fulltalig. Kia Bengtsson kommer under hösten att tillträda som ny Head of Clinical Development. Kia kommer närmast från motsvarande roll på Vivesto och dessförinnan var hon Director Drug Development på Nanologica med ansvar för preklinisk och klinisk utveckling. Kia har under de senaste 20 åren arbetat på flera ledande läkemedels- och biotechbolag med utveckling av innovativa behandlingar och haft ledande positioner inom läkemedelsutveckling och klinisk verksamhet på Ipsen, AstraZeneca och Eurocine Vaccines.

Styrelsen stärktes också med viktig kompentens i samband med årsstämman då Johan Lund och Max Mitteregger valdes in som nya styrelseledamöter. Johan har lång erfarenhet från globala läkemedelsbolag som exempelvis AstraZeneca, Pfizer och Biogen. Han kommer i sin roll bidra med ett brett kontaktnät i branschen och ett vetenskapligt kunnande som är värdefullt i vårt arbete att hitta nya samarbeten samt driva vår forskning och utveckling framåt. Max har en gedigen erfarenhet från finansmarknaden, senast som förvaltare av hedgefonden Gladiator, och kommer att bidra med stor kompetens inom detta område samt ett viktigt nätverk av investerare. Max har förvärvat 750 000 aktier i LIDDS vilket gör honom till en av de största ägarna i bolaget.

Att Johan och Max valt att ingå i LIDDS styrelse är ett bevis på styrkan i vårt koncept. Ytterligare ett kvitto på det fick vi under vårt deltagande vid US BIO i juni. US BIO är världens största mötesplats för bolag i sektorn och vi genomförde många konstruktiva möten med både potentiella partners och investerare. För att fortsätta att accelerera affärsdialogerna avser vi att närvara både på NSL Days i september och på BIO Europe senare i oktober. Under dessa samtal kommer vår nya CBDO Annette ha en viktig roll.

Sammantaget har vi stärkt vår position ytterligare under kvartalet. Blickar vi framåt har vi en spännande höst framför oss med flera viktiga milstolpar att uppnå. Vi arbetar hårt för att säkerställa dessa milstolpar och att realisera den vision som vi lade fast för ett år sedan vilket är att erbjuda den bästa lösningen för elegant och optimal läkemedelsadministration – för att möjliggöra bättre hälsa.

Tack för ert fortsatta förtroende!

Uppsala augusti 2022

Nina Herne, VD

Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida https://liddspharma.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/