00:27:53 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-05-15 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-27 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-28 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-30 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2023-05-29 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-29 Årsstämma 2023
2023-03-13 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2022-06-01 Årsstämma 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-18 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-18 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2021-05-17 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-28 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-06 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-09 Extra Bolagsstämma 2016
2016-04-22 Årsstämma 2016
2016-04-22 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-21 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-22 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2015-04-21 Årsstämma 2015
2015-04-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-11 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
LIDDS är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedelsprodukter baserade på en patentskyddad och kliniskt testad drug delivery-teknologi. Egenskaperna hos produkterna utgör grunden för LIDDS teknologiplattform för utveckling av injicerbara läkemedelsprodukter. LIDDS är förkortningen för Local Intelligent Drug Delivery System och bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala.
2023-05-29 13:30:00

Perioden januari – mars 2023 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0,6) MSEK • Periodens rörelseresultat uppgick till -9,6 (-9,8) MSEK • Resultatet efter skatt uppgick till -9,6 (-9,8) MSEK motsvarande -0,18 (-0,29) SEK per aktie • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,1 (-6,1) MSEK • Likvida medel uppgick till 29,8 (27,5) MSEK

Väsentliga händelser under perioden
Den beslutade företrädesemissionen godkändes vid extra bolagsstämma den 9 januari 2023 och slutfördes den 6 februari 2023. Teckningssammanställningen visade att 25 253 268 aktier, motsvarande cirka 72,7 procent av företrädesemissionen, tecknades med eller utan stöd av teckningsrätter. Bottengaranterna tilldelades cirka 8,6 procent av företrädesemissionen, och toppgaranten cirka 14,4 procent av företrädesemissionen. Bolaget tillfördes cirka 46,5 MSEK före emissionskostnader. Tre av garanterna valde ersättning i form av aktier.
 
VD har ordet
Under första kvartalet genomförde LIDDS en nödvändig kapitalanskaffning med kurspress som följd Vi var sannerligen inte ensamma om denna upplevelse i år. Förutsättningarna för biotech-sektorn, med sin riskprofil och de långa perioderna av väntan på ett möjligt positivt kassaflöde, har för tillfället ändrats i grunden. Men bolaget var tvunget att refinansiera sig för att överleva och få en chans att lyckas med en utlicensiering av framför allt Liproca Depot, det projekt i LIDDS som skulle kunna ge relativt stora pengar på kort sikt. Detta licensieringsarbete är i skrivande stund inne i en intensiv fas.
Jag hyser inga tvivel om att LIDDS är verksamt inom ett mycket intressant utvecklingsområde – intratumorala depot-injektioner inom onkologi, läkemedelsindustrins kanske allra hetaste utvecklingsområde. Så gott som all cancerbehandling sker med mer eller mindre toxiska och därmed biverkningstunga substanser, som om de ges direkt i blodet kommer att exponera företrädesvis frisk vävnad för läkemedlet och därmed skapa oönskade effekter av varierande svårighetsgrad. Detta gör att doseringen inte alltid optimeras med avseende på effekt, eftersom man hela tiden måste balansera läkemedlets effekt mot risken för biverkningar. Den teknologi som LIDDS bygger sin verksamhet på – NanoZolid® - är en teknologi som möjliggör att cancerläkemedel kan ges som en injicerbar depot direkt in en tumör, i stället för indirekt via blodet. Detta gör att man kan exponera tumören för en högre och mer verksam dos samtidigt som man undviker de biverkningar som annars följer av att en stor del av läkemedlet cirkulerar fritt i blodet och påverkar även frisk vävnad.
LIDDS arbetar med NanoZolid® för att hjälpa andra bolag med formuleringsutveckling baserad på plattformen, men också i utvecklingen av en egen produktportfölj. I denna portfölj är det dock enbart Liproca Depot som kommit längre än pre-klinisk eller tidig klinisk fas. Liproca Depot har genomgått fas IIb, nått ett så kallat ”Proof-of-Concept”, fått en fin publikation förra året, och haft ett rådgivande möte med EMA för att övergripande komma överens om studiedesign för fas III. Kort sagt, produktkandidaten är redo för utlicensiering och en av mina mest prioriterade uppgifter under mina snart nio månader i LIDDS har varit att designa och implementera en professionell licensieringsprocess, samt understödja denna med bland annat skapandet av en hälsoekonomisk analys kring produkten och med kontrakterandet av Alira Health, vilket färdigställdes vid årsskiftet. Mitt fokus på just Liproca Depot är stort just därför att det är ett projekt som nått långt i klinisk utveckling och därför är det tvivelsutan det projekt som har störst värde i LIDDS. De andra projekten kan också nå en snabb värdeökning med sin planerade kliniska utveckling och Nanodotax fas Ib-studien kommer kunna att starta efter sommaren. Liproca Depot har redan nått så långt som LIDDS är förmöget att ta projektet på egen hand, och därtill med goda kliniska resultat och därför har utlicensiering nu bolagets fulla fokus. 
LIDDS nådde också en viktig milstolpe under första kvartalet i och med slutförandet av det utvecklingsprojekt vi har med J&J. Vi har under andra kvartalet levererat en slutlig avrapportering av samtliga resultat och i skrivande stund avvaktar vi ett formellt beslut från J&J om huruvida de önskar ta projektet vidare. Detta beslut kommer sannolikt i närtid. Vi arbetar också aktivt med att skaffa fler samarbetsprojekt med storbolag. Den här typen av samarbetsprojekt ger inga stora pengar på kort sikt, men kan ge större avkastning på lång sikt om ett projekt avancerar till marknad. LIDDS får ju även en intäktsström under projektets gång och dessutom skänker det bolaget trovärdighet att större bolag väljer LIDDS för sina formuleringsutvecklingsprojekt i området, vilket kan bidra positivt i alla typer av affärsdiskussioner. 
Tillbaka till utlicensieringsprojektet för Liproca Depot. Detta arbete har bedrivits i strukturerad form sedan årsskiftet. Min bedömning är att projektet framskrider så bra som man kunde förvänta sig och jag har tilltro till den process vi nu arbetar efter. Utöver denna statussammanfattning är det svårt att löpande kommentera arbetet och uttala sig frekvent om huruvida det ”går bra” eller inte. Jag tycker att det ”går bra” så här långt och vi har flera intressenter i process. I slutändan är resultatet i huvudsak av binär natur – antingen lyckas vi göra en affär eller inte. När jag köpte mina aktier i LIDDS i samband med emissionen i vintras var det med inställningen att detta borde gå att lösa och jag har inte haft anledning att ompröva den inställningen hittills. Jag vet att det kan vara plågsamt att vänta på besked i frågan, särskilt som aktiekursen sakta tickat nedåt under våren. Jag ber dock om aktieägarnas förtroende för att arbeta vidare i processen, lugnt och oförtrutet, och enligt plan. Det menar jag ger de bästa förutsättningarna för att uppnå det resultat vi alla hoppas på.

Anders Månsson, VD

Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida https://liddspharma.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/