18:38:35 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-28 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-16 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-06 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2023-04-05 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-15 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2021-04-14 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-10 Kvartalsrapport 2020-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
LifeClean International är verksamt inom kemiindustrin. Bolaget är en producent av desinfektionslösningar. Exempel på produkter inkluderar desinfektion för eliminering av svamp, biofilmer, bakterier och virus. Produkterna används inom en rad olika omgivningar som exempelvis offentlig sektor, sjukhus samt bland kommersiella lokaler och restauranger. Kunderna består huvudsakligen av företag och organisationer. Störst närvaro återfinns inom den nordiska marknaden.
2023-08-30 08:00:00

Andra kvartalet 1 april - 30 juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 14 301 (14 849) TSEK. Nettoomsättningen för moderbolagets patenterade LifeClean-produkter ökade med 92 % till 2 513 (1 310) TSEK. Den totala omsättningsminskningen på 0,5 MSEK härrör från våra dotterbolag Kempartner & Ocean.
 • Justerad EBITDA uppgick till -3 438 (-4 903) TSEK.
 • EBITDA uppgick till -7 605 (-4 903) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -9 817 (-7 158) TSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 405 (-4 012) TSEK.


Halvåret 1 januari - 30 juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 27 960 (27 891) TSEK, vilket är i linje med föregående år.
 • Justerad EBITDA uppgick till -5 934 (-11 137) TSEK.
 • EBITDA uppgick till -12 297 (-11 137) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -16 722 (-15 634) TSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -19 888 (-10 147) TSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Signerat återförsäljaravtal med Scanunit för PFAS-sanering inom shipping.
 • Vator Securities kontrakteras som ny certified adviser från och med 4 juli 2023.
 • Årsstämma i LifeClean International AB (publ) hölls den 5 april 2023. Mer information på sida 16.
 • LifeClean erhöll i april halalcertifiering från Halal Europé Certification vilket öppnar upp ännu större möjligheter i mellanöstern och i övriga världen.
 • Bolaget, genom sin norska distributör, verkställde en första order från ett av de största livsmedelsföretagen inom kycklinguppfödning i Norge.
 • Det norska Veterinærinstituttet rekommenderar LifeClean för desinficering av ytor och utrustning i landets genbanker för uppfödning av laxyngel och smolt.
 • Bolaget offentliggjorde sin andra pågående patentansökan till PRV inom PFAS-sanering. Ansökan är ett resultat av framgångsrika och storskaliga tester som breddar applikationsområdena till att inkludera behandling av vattenlösningar, såsom lakvatten.
 • Bolagets långivare Nico International AS nyttjar sin teckningsrätt om 550 000 aktier.
 • Bolagets tillförordnade VD David Johansson avslutar sitt konsultavtal och ersätts interimt av CFO Anders Lundström. En sökning efter permanent VD har initierats och väntas slutföras under andra halvåret.
 • Bolaget kallar till extra bolagsstämma. Valberedningen föreslår Joachim Frykberg till posten som styrelseordförande medan Ragnar Krefting fortsätter som ordinarie styrelseledamot. Utöver Frykbergs mångåriga och värdefulla erfarenheter av styrelsearbete och operativ kommersialisering frisätter styrelseförändringen värdefullt utrymme för Krefting att fokusera på sälj- och affärsutveckling.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Bolaget mottar inbetalning om 15,9 MSEK från Skatteverket efter de beviljat anstånd för betalning av mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt.
 • Den extra bolagsstämman biföll styrelsens förslag med erforderlig majoritet.
 • Signerat återförsäljaravtal med Nordens största brandskyddsinstallatör, BST AB, beträffande Bolagets PFAS-saneringsprodukter.

Finansiell översikt, koncernen

(BELOPP I TSEK)April-juniJanuari-juniHelår
20232022202320222022
Nettoomsättning, TSEK14 30114 84927 96027 89147 179
Justerad EBITDA, TSEK-3 438-4 903-5 934-11 137-20 363
EBITDA, TSEK-7 605-4 903-12 297-11 137-25 321
Antal anställda2532253227
Balansomslutning, TSEK91 56377 17091 56377 17076 372
EBIT, TSEK-9 817-7 158-16 722-15 634-35 077
Periodens kassaflöde, TSEK-1 4034 38213 250-8032 755
Likvida medel, TSEK24 8588 05024 8588 05011 608
Soliditet, %28 %44 %28 %44 %18 %
Nettoskuld, TSEK22 30619 71222 30619 71223 506
Nettoresultat per aktie-0,22-0,17-0,22-0,17-0,83
Antal aktier per balansdag47 264 27343 332 63547 264 27343 332 63543 332 635


Kommentar från VD

Som nytillträdd interim VD tar jag mig an rollen med stor ödmjukhet och entusiasm. Rekrytering av permanent VD pågår och förväntas vara på plats efter årsskiftet. Jag vill gratulera våra aktieägare till förändringarna i styrelsen där vår nya ordförande Joachim Frykberg med sin långa erfarenhet av kommersialisering kommer att tillföra betydande kompetens till företaget och driva oss framåt. Vår grundare Ragnar Krefting fortsätter som styrelseledamot samtidigt som förändringen i styrelsen frigör tid för honom att fokusera på sälj- och affärsutveckling.

Inom området affärsutveckling har vi gjort betydande framsteg inom industrisegmentet. Under det andra kvartalet lämnade vi in ytterligare en patentansökan för PFAS-sanering till PRV. Det pågår flertalet kundutvärderingar och fälttester inom industrisegmentet i Sverige, Norge och Tyskland. Vi hälsar också BST-gruppen välkomna som LifeCleans första industriella återförsäljare inom PFAS-sanering.

Vi är övertygade om att potentialen för PFAS-sanering är enorm och att vi på LifeClean kommer spela en central roll i att utveckla lösningar som inte bara adresserar dagens behov, utan också skapar betydande värde för våra aktieägare i framtiden.

Att bryta igenom i en etablerad marknad tar tid, särskilt när man introducerar innovativa lösningar. Vår justerade EBITDA för första halvåret är -5,9 MSEK (-11,1 MSEK), för att realisera vår fulla potential ser vi behovet av investeringar, inklusive expansion av säljteamet.

Under andra kvartalet har vi stärkt likviditeten med 15,9 miljoner kronor, då Skatteverket beviljat anstånd och fört över motsvarande summa till oss. Vi har även konverterat ca 3,6 miljoner kronor i lån.

Som ett led i ett starkt fokus på tillväxt och lönsamhet, kommer våra dotterbolag Kempartner och Ocean att fusioneras under tredje kvartalet. Denna sammanslagning är avsedd att effektivisera vår verksamhet och optimera kostnadsstrukturen, vilket ligger rätt i tiden för att adressera utmaningar i omvärlden, där industrier brottas med höga råvarupriser och transportkostnader. Här ser vi att vårt svenska ursprung och tillverkning är en tillgång och något vi tar fasta på genom att öka internationell exponering. Inom koncernen pågår även förstärkning i form av rekrytering av ytterligare nyckelkompetenser.

Uddevalla den 30 augusti 2023,

Anders Lundström
CFO och Interim VD,
LifeClean International AB

Rapporten bifogas som PDF samt finns för nedladdning på: https://www.lifeclean.se/investor-relations/finansiella-rapporter/.

Bolagets Certified Adviser är Vator Securities AB | 08-580 065 99 | ca@vatorsec.se