00:46:03 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-28 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-16 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-06 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2023-04-05 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-15 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2021-04-14 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-10 Kvartalsrapport 2020-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
LifeClean International är verksamt inom kemiindustrin. Bolaget är en producent av desinfektionslösningar. Exempel på produkter inkluderar desinfektion för eliminering av svamp, biofilmer, bakterier och virus. Produkterna används inom en rad olika omgivningar som exempelvis offentlig sektor, sjukhus samt bland kommersiella lokaler och restauranger. Kunderna består huvudsakligen av företag och organisationer. Störst närvaro återfinns inom den nordiska marknaden.
2024-07-04 08:30:00

Styrelsen i LifeClean International AB (publ) (”LifeClean International”, ”LifeClean” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 31 maj 2024, beslutat att genomföra en riktad nyemission av 4 315 777 aktier (den ”Första Delen”), och under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande beslutat om emission av ytterligare 1 656 488 aktier, delvis genom kvittning av fordran (den ”Andra Delen”) (gemensamt den ”Riktade Emissionen”). Teckningskursen uppgår till 5,40 SEK per aktie och fastställdes baserat på ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomfördes av Corpura Fondkommission AB (som agerat Sole Bookrunner). Tecknarna i den Första Delen av den Riktade Emissionen utgörs av ett antal befintliga aktieägare, institutionella investerare, familyoffices och externa kvalificerade investerare. Bland tecknarna i den Andra Delen finns tre av Bolagets styrelseledamöter (som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen) och Bolagets större aktieägare Varakani AB och Jula Miljö & Energi AB. Nettolikviden från den Riktade Emissionen avser användas till att säkerställa leverans av pågående kundprojekt och öka antalet affärer inom samtliga affärsvertikaler; PFAS, Agriculture och Healthcare.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, AUSTRALIEN, BELARUS, RYSSLAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för LifeClean har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämma den 31 maj 2024, beslutat om den Första Delen av den Riktade Emissionen av 4 315 777 aktier. Tecknarna i den Första Delen av den Riktade Emissionen utgörs av ett antal befintliga aktieägare, institutionella investerare, familyoffices och kvalificerade investerare. Med anledning av att styrelsens bemyndigande inte är tillräckligt stort för att möta det intresse som funnits för deltagande i emissionen, har styrelsen beslutat om emission av ytterligare 1 656 488 aktier, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma. Därutöver har styrelseledamöter i Bolaget anmält sitt deltagande i emissionen, vilket innebär att emissionen till dem omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) (s.k. Leo-lagen), vilket kräver beslut av extra bolagsstämma med en majoritet om nio tiondelar av såväl avgivna som företrädda röster på stämman.

Bolagets fordringshavare Nico International AS deltar i den Riktade Emissionen genom kvittning av sin fordran om 3 000 000 SEK. Kvittning, förutsatt beslut från extra bolagsstämman, sker till samma teckningskurs som fastställts genom det accelererade bookbuilding-förfarandet.

Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 5,40 SEK per aktie, vilket motsvarar cirka 15 procent rabatt mot den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de tio (10) senaste handelsdagarna som föregår den Riktade Emissionen. Eftersom teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen återspeglar aktuella marknadsförhållanden och därmed är marknadsmässig.

Genom den Riktade Emissionen tillförs LifeClean totalt cirka 32,25 MSEK före emissionskostnader.

VD, Fredrik Tumegård kommenterar:

”Det känns glädjande att konstatera att vi nu har kapitaliserat upp bolaget till en nivå där vi kan accelerera tillväxten. Vi expanderar vår affärbåde på djupet och bredden, med ett vassare erbjudande och nya kunder både i Sverige och internationellt. Dessutom har vi också en del återkommande kunder vilket, är det ultimata beviset på en stark produktportfölj. Jag vill passa på att tacka alla aktieägare för allt stöd och ser fram emot att ta LifeClean till nästa nivå och skapa en helt ny branschstandard som gör miljön till vinnare.” 

Bakgrund och motiv

LifeClean utvecklar, tillverkar och saluför miljöanpassade desinfektions- och saneringslösningar samt hållbara premiumrengöringsprodukter. Bolagets strategi är att ingå långsiktiga avtal med större strategiska distributörer med starka nätverk, effektiv logistikförmåga och hög branschförståelse. LifeCleans strategi är att etablera varumärket LifeClean hos nationella och internationella distributörer inom respektive affärsområde. Försäljningen i Norden sker genom direktförsäljning och ett starkt återförsäljarnätverk. Utanför Norden sker försäljning främst genom kontrakterade distributörer med stora nätverk.

LifeClean har under senaste månaderna kommunicerat flera affärer och uppföljningsaffärer inom Bolagets affärsområde PFAS och Agriculture. LifeClean kommunicerade även idag att Bolaget har slutit ett långsiktigt partnerskap med Presto Group inom affärsområdet PFAS. Avtalet är ett resultat av en långtgående dialog och har föregåtts av flera test- och utvärderingsprogram. Bolaget erhåller en initial order om 2 MSEK och bedömer att avtalet kan utökas med ett totalt ordervärde om 10 MSEK årligen. För att säkerställa leverans till Presto Group samt öka antalet affärer inom samtliga affärsvertikaler så vill Bolaget säkerställa rörelsekapital för marknadsbearbetning.

Motivet till emissionen är att säkerställa leverans av pågående kundprojekt, marknadsbearbetning och öka antalet affärer inom samtliga affärsvertikaler; PFAS, Agriculture och Healthcare. En del av emissionslikviden kommer användas för att återbetala konvertibler utgivna till Varakani AB respektive Jula Miljö & Energi AB, vilka båda deltar i den Riktade Emissionen.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att Bolagets styrelse har utrett förutsättningarna och noggrant övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission för att ta in erforderligt kapital. Bolagets styrelse anser bland annat att detta skulle innebära en risk att Bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov samt kunna leda till att Bolaget går miste om möjligheten att göra investeringar. Styrelsen har därtill dragit slutsatsen att en företrädesemission skulle medföra betydligt längre genomförandetid och därmed ökad marknadsriskexponering jämfört med en riktad emission. Med tanke på den volatilitet som har kunnat observeras på marknaden under 2024, och som fortsatt råder, har styrelsen även bedömt att en företrädesemission också skulle kräva betydande garantiteckning från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för sådana garantiåtaganden, särskild med beaktande av den totala emissionslikviden i den Riktade Emissionen. Dessutom skulle en företrädesemission sannolikt ha gjorts till en lägre teckningskurs, givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen. Styrelsen bedömer att det totala kapitalet som Bolaget tillförs genom den Riktade Emissionen är så pass begränsat att kostnaderna för en företrädesemission skulle bli höga i förhållande till det anskaffade kapitalet. Styrelsen har i valet av emissionstyp dessutom bedömt det som positivt att Bolagets ägarbas, genom den Riktade Emissionen, förstärks och diversifieras ytterligare bland svenska kvalificerade investerare. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra den Riktade Emissionen på detta sätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse. Det bookbuilding-förfarande Corpura genomfört har varit ägnat åt att säkerställa att teckningskursen i den Riktade Emissionen skett till marknadsmässiga villkor.

Extra bolagsstämma

Styrelsen kommer efter offentliggörande av detta pressmeddelande utfärda kallelse till extra bolagsstämma för beslut om den Andra Delen i den Riktade Emissionen. För giltigt beslut avseende Leo-emissionen krävs en majoritet om nio tiondelar av såväl avgivna som företrädda röster på stämman.

Aktier och aktiekapital

Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 5 972 265 aktier, från 49 647 965 aktier till 55 620 230 aktier, och aktiekapitalet att öka med högst 119 445,30 SEK, från 992 959,30 SEK till 1 112 404,60 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 10,74 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, är Sole Bookrunner och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med den Riktade Emissionen. Born Advokater är legal rådgivare till LifeClean i samband med den Riktade Emissionen.

Bolagets Certified Adviser är Vator Securities AB | 08-580 065 99 | ca@vatorsec.se

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Tumegård, VD, Lifeclean International AB (publ)

E-post: fredrik.tumegard@lifeclean.se

Telefon: 010-147 53 40

Om LifeClean International:

LifeClean International grundades 2012 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: LCLEAN). Koncernen erbjuder hållbara desinfektions-, sanerings- och rengöringslösningar som bemöter flera av våra största utmaningar, såsom antimikrobiell resistens, smittspridning och PFAS-föroreningar. Bland annat ligger vi bakom världens första klimatneutrala kemikalieproduktion, världens drygaste tvättmedel samt en unik, patenterad och mer miljöanpassad kemisk formel baserad på klordioxid. Den kemiska teknologin ligger till grund för en bevisat effektiv metod för PFAS sanering och är därtill verifierad som spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion. Koncernen driver två produktionsanläggningar i Sverige, certifierade enligt ISO 13485 respektive ISO 14001 och ISO 9001.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i LifeClean International AB i någon jurisdiktion, varken från LifeClean International AB, Corpura Fondkommission AB eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Belarus, Ryssland, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. LifeClean har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen. Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som kan leda till att de faktiska resultaten avviker väsentligt, inklusive, men inte begränsat till, huruvida emittenten kommer att erbjuda konvertiblerna, de förväntade villkoren för erbjudandet, huruvida emittenten kommer att kunna genomföra erbjudandet, de slutliga villkoren för erbjudandet, uppfyllandet av sedvanliga stängningsvillkor med avseende på erbjudandet av konvertiblerna, rådande marknadsförhållanden, den förväntade användningen av nettointäkterna från erbjudandet av konvertiblerna och effekten av allmänna ekonomiska, industriella eller politiska förhållanden. Framåtblickande uttalanden kan identifieras genom användandet av ord som ”kan”, ”kommer”, ”förväntar”, ”avser” och liknande uttryck. Dessa framåtblickande uttalanden är baserade på uppskattningar och antaganden från emittentens ledning som, även om de anses vara rimliga, är förenade med osäkerhetsfaktorer och föremål för ett antal risker. De faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de förutsedda eller förväntade resultaten som anges i emittentens
framåtblickande uttalanden. Presumtiva investerare bör inte fästa otillbörlig vikt vid dessa framåtblickande uttalanden, som endast gäller för datumet härav. Alla framåtblickande uttalanden är i sin helhet förbehållna detta varnande meddelande, och emittenten åtar sig ingen skyldighet att revidera eller uppdatera detta pressmeddelande för att återspegla händelser eller omständigheter som inträffat efter datumet för detta pressmeddelande, utom när det krävs enligt tillämplig lag.