17:04:27 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-28 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-28 Årsstämma 2024
2024-04-26 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-31 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-27 Extra Bolagsstämma 2023
2023-05-11 Ordinarie utdelning LIPUM 0.00 SEK
2023-05-10 Årsstämma 2023
2023-04-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-12 Extra Bolagsstämma 2022
2022-07-27 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-27 Ordinarie utdelning LIPUM 0.00 SEK
2022-04-26 Årsstämma 2022
2022-03-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-22 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Lipum är ett biofarmaceutiskt bolag. Bolaget är i klinisk fas och specialiserade på upptäckt och utveckling av nya behandlingar för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat är baserad på en antikropp som ämnar användas i behandlingar för att blockera en specifik molekyl i immunförsvaret. Läkemedelskandidaten är i klinisk fas med prekliniska data för reumatism. Bolaget utvärderar även andra inflammatoriska sjukdomar. Lipum har sin verksamhet i Umeå.
2023-07-18 17:45:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA BEGRÄNSNINGAR. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Lipum AB (publ) (”Lipum” eller ”Bolaget”) offentliggör idag preliminärt utfall i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen") för vilken teckningsperioden avslutas idag, den 18 juli 2023. Den preliminära teckningssammanställningen indikerar att 1 660 461 aktier (motsvarande cirka 57,8 procent av Företrädesemissionen) har tecknats i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen var på förhand säkerställd till cirka 53,1 procent genom teckningsåtaganden. Genom Företrädesemissionen beräknas Bolaget tillföras cirka 15,3 MSEK före transaktionskostnader.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutas idag den 18 juli 2023 och en preliminär teckningssammanställning indikerar att 1 660 461 aktier (motsvarande cirka 57,8 procent av Företrädesemissionen) har tecknats i Företrädesemissionen, varav 1 634 571 aktier (motsvarande cirka 56,9 procent av Företrädesemissionen) har tecknats med stöd av teckningsrätter och anmälningar om teckning av 25 890 aktier (motsvarande cirka 0,9 procent av Företrädesemissionen) utan stöd av teckningsrätter har lämnats in under teckningsperioden. Företrädesemissionen var på förhand säkerställd till cirka 53,1 procent genom teckningsåtaganden. Genom Företrädesemissionen beräknas Bolaget, baserat på den preliminära teckningssammanställningen, tillföras cirka 15,3 MSEK före transaktionskostnader.

Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen beräknas offentliggöras torsdagen den 20 juli 2023. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer ske i enlighet med de principer som styrelsen har beslutat om och som anges i det informationsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 30 juni 2023. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 20 juli 2023 via avräkningsnota. Aktier som tecknats och tilldelats utan stöd av teckningsrätter ska betalas kontant senast den 25 juli 2023 i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Endast de som tilldelats aktier kommer att meddelas.

Rådgivare

Lipum har anlitat Erik Penser Bank och Mannheimer Swartling Advokatbyrå som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte avsett för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras eller spridas till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i samt District of Columbia) (”USA”), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i pressmeddelandet får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning

Inga värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Samtliga erbjudanden eller försäljningar av värdepapper i samband med en företrädesemission i Lipum kommer att genomföras utanför USA med tillämpning av, och i enlighet med, Regulation S enligt Securities Act. Inget erbjudande till allmänheten kommer att lämnas i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.