07:22:12 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHandel & varor
IndustriDagligvaror
LMK Group tillhandahåller måltidslösningar genom diverse varumärken och dotterbolag. Bolaget erbjuder kunderna en prenumerationstjänst där ett urval av recept med tillhörande matkasse ingår. Koncernen är verksamma på den skandinaviska marknaden genom varumärken som Linas Matkasse, Godtlevertgruppen och Retnemt. Kunderna består huvudsakligen av privata aktörer. LMK Group grundades 2008.

Kalender

2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-11-09 07:45:00

VD Walker Kinman kommenterar kvartalet: I ett kvartal där den Covid-19 relaterade efterfrågeökningen har minskat och vi har sett en återgång till normala säsongsmönster, har LMK Group levererat stabil tillväxt trots tuffa pandemipåverkade jämförelsetal från 2020. Samtidigt har vi fortsatt att arbeta enligt vår tillväxtstrategi, bland annat genom integrationen av vår danska verksamhet, nya strategiska rekryteringar och ambitiösa sälj- och marknadsföringsinitiativ som stärkt våra varumärken och erbjudanden.

Tredje kvartalet 2021 (Q3 2020)

 • Nettoomsättningen ökade med 7,8% (7,3%) till 259,9 MSEK (241,0). Justerat för valutakursdifferenser motsvarar det en tillväxt om 8,4%
 • Marginal efter hanteringskostnader uppgick till 25,6% (27,6%)
 • Sälj- och marknadsföringskostnader uppgick till 49,8 MSEK (39,0), en ökning med 10,8 MSEK vilket motsvarade 19,2% (16,2%) av nettoomsättningen
 • EBITDA uppgick till -9,1 MSEK (6,7), EBITDA-marginalen uppgick till -3,5% (2,8%)
 • Justerad EBITDA uppgick till -9,1 MSEK (7,4) och justerad EBITDA-marginal om
  -3,5% (3,1%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -20,6 MSEK (-3,9), vilket utgör en marginal om
  -7,9% (-1,6%)
 • Det justerade rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -20,6 MSEK (-3,2), motsvarande en marginal om -7,9% (-1,3%)
 • Resultat efter skatt uppgick till -18,7 MSEK (-9,0)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,47 SEK (-1,68)

Januari-september 2021 (januari-september 2020)

 • Nettoomsättningen ökade med 19,6% (6,7%) till 1060,3 MSEK (886,3). Justerat för valutakursdifferenser motsvarar det en tillväxt på 19,9%
 • Marginal efter hanteringskostnader uppgick till 28,5% (28,7%)
 • Sälj- och marknadsföringskostnader uppgick till 148,8 MSEK (96,1), en ökning med 52,7 MSEK och utgjorde 14,0% (10,8%) av nettoomsättningen
 • EBITDA uppgick till 64,8 MSEK (91,6), EBITDA-marginalen uppgick till 6,1% (10,3%)
 • Justerad EBITDA uppgick till 77,7 MSEK (97,9) och justerad EBITDA-marginal om 7,3% (11,0%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 31,2 MSEK (59,8), vilket utgör en marginal om 2,9% (6,7%)
 • Det justerade rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 44,1 MSEK (66,1), motsvarande en marginal om 4,2% (7,5%)
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,9 MSEK (48,3)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,28 SEK (8,96)

Händelser under det tredje kvartalet

 • Framgångsrik migrering av den danska verksamheten till koncernens gemensamma tekniska plattform, vilket följer vår tillväxtstrategi med ökad receptflexibilitet och bättre enhetsekonomi.
 • Som ett led i att stärka vår satsning på affärsutveckling utsågs Klaus Toft Nørgaard, medgrundare av den danska verksamheten, till Chief Business Development Officer för att leda nya initiativ på koncernnivå.
 • Anton Nytorp rekryterades till CTO, för att fortsätta utveckla LMK Groups ledande position inom skandinavisk Food tech.
 • Rapportering av matsvinn i den egna produktionen initierades som ett led i hållbarhetsarbetet för att fortsatt minska matsvinn.

VD-kommentar från Walker Kinman: ”Fortsatt tillväxt i en dynamisk post covid-marknad”

Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 260 MSEK, en ökning till 8,4% justerat för valutakursdifferenser, jämfört med samma period föregående år. Det tredje kvartalet kännetecknades av lägre volymer på grund av semestertider i juli och augusti, men även av signifikanta sälj- och marknadsföringsutgifter efter semestrarna, hänförliga till kampanjer som fokuserade på nyförsäljning och återaktiveringar. Justerad EBITDA för kvartalet uppgick till
-9,1 MSEK (7,4), vilket även inkluderar en ökning av sälj- och marknadsföringskostnader med 10,8 MSEK jämfört med föregående år, motsvarande en ökning med 27,8%.

För de första nio månaderna uppnådde vi en nettoomsättningstillväxt om 20%, justerat för valutakursdifferenser. Nettoomsättningen har en genomsnittlig årlig tillväxt om 13% jämfört med de första nio månaderna 2019. Under 2021 har tillväxten skett med en stabil förbättring i resultat efter hanteringskostnader. Samtidigt fortsatte vi att öka flexibiliteten i vårt erbjudande. Under perioden såg vi fortsatt tillväxt i antalet aktiva kunder, antal leveranser samt genomsnittligt ordervärde.

Fortsatt utrymme att investera i försäljning och marknadsföring
Vi har fortsatt att öka investeringarna i sälj- och marknadsföring under det tredje kvartalet. Jämfört med samma period föregående år uppgick ökningen till 27,8% (10,8 MSEK) medan ökningen för delårsperioden uppgick till 54,9% (52,7 MSEK). Som kommunicerades i samband med noteringen har vi i linje med vår tillväxtstrategi beslutat att öka våra sälj- och marknadsföringsinvesteringar, vilket medfört att vi uppnått en högre tillväxttakt än de tidigare fastställda finansiella målen på medellång sikt.

Norge stod för 51% (47%) av nettoomsättningen under tredje kvartalet, där båda varumärkena (Godtlevert och Adams Matkasse) fortsatt visade god tillväxt; 17% under kvartalet och 26% för delårsperioden. Till följd av högre marknadsföringsutgifter och en minskning i den efterfrågeökning som uppstod som en effekt av Covid-19, har kundanskaffningskostnaderna ökat sedan förra året.

Sverige stod för 36% (40%) av nettoomsättningen under tredje kvartalet, där vi såg en avmattning i nettoomsättningstillväxten med -4% under kvartalet, men positiv tillväxt om 13% för delårsperioden. Tillväxten på e-handelsmarknaden för livsmedel påverkades av återgången till en mer normal miljö efter Covid-19. Dagligvaruindex* för det tredje kvartalet visade en tillväxt på endast 3% (jämfört med 26,9% under andra kvartalet 2021 och 100,9% under tredje kvartalet 2020). Den ökade flexibiliteten i vårt erbjudande fortsätter att driva kundlojalitet och ta marknadsandelar från traditionella erbjudanden med fasta måltidslösningar, samtidigt som det stärker varumärkets ledande position på marknaden.

I Danmark driver vi varumärket RetNemt som under tredje kvartalet stod för 14% (13%) av nettoomsättningen. Även här fortsatte vi uppvisa stabil tillväxt om 10% under kvartalet och 16% under delårsperioden, drivet av ökade investeringar i sälj- och marknadsföring.

Danska integrationen leder till förbättrat erbjudande
Vi har gjort betydande framsteg i integrationen av vår danska verksamhet och harmoniseringen av ett standardproduktutbud över alla våra marknader. Under september slutförde vi implementationen av tekniska system som styr de flesta aspekter av värdekedjan för måltidslösningar. Under det fjärde kvartalet kommer vi även att slutföra ombyggnationen av vår produktionsanläggning i Danmark och överföringen av produktionsteknik, vilket kommer att göra det möjligt för oss att leverera en betydligt större receptvariation till våra danska kunder. Ombyggnationen och införandet av ny produktionsteknik skapar en tillfällig minskning av produktionseffektiviteten som innebär högre kostnader i enhetsekonomin, vilket förväntas fortsätta i inledningen av 2022. Genom dessa processförändringar förväntas vi över tid uppnå högre produktivitet, få mer kontroll över insatskostnaderna och positiv kundrespons på erbjudandet och servicekvaliteten.

Stark enhetsekonomi möjliggör tillväxt
Vi är fortsatt på god väg att uppnå 100% kundunik produktion i slutet av året, i syfte att öka personaliseringen i produktmodellen och driva kundlojalitet. Produktionen på kundunika produktionslinjer ökade till 71% (39%) under tredje kvartalet från 60% under andra kvartalet 2021. Ökad valmöjlighet för kunden fortsätter att driva förbättringar i genomsnittligt ordervärde och inköpsfrekvens samt minskat kundtapp i jämförelse med fasta måltidslösningar.

Ökningen av kundunik produktion har drivit upp produktionskostnaden, om än på en lägre nivå än vad som ursprungligen planerades. Vi kommer att ha den helt kundunika produktionen i drift under fjärde kvartalet. I förberedande syfte införs omfattande förändringar i våra produktionsanläggningar i Sverige och Norge som påverkar effektiviteten på kort sikt under byggtiden. Under fjärde kvartalet, när nya ”Pick-to-light” produktionslinjer finns på plats på alla marknader, förväntar vi oss att produktionseffektiviteten tillfälligt kommer att minska medan dessa nya linjer kalibreras. Förändringarna kommer samtidigt förbättra vår kapacitet, säkerställa en bättre kundupplevelse och lägga grunden för fortsatt tillväxt.

Vi började under tredje kvartalet se vissa inflationseffekter som sannolikt kommer att fortsätta den närmaste tiden. Stigande oljepriser påverkar transportkostnaderna både i vår inkommande leveranskedja och hos våra utgående leveranspartners. Dessutom har priserna på förpackningsmaterial ökat i takt med stigande priser på både olja och pappersmassa, då de har påverkat priserna på plast och kartong. I augusti införde vi därför låga ensiffriga prisökningar för samtliga varumärken, vilket i viss mån balanserade inflationstrycket. Prissättningskraften är fortsatt god och vi fortsätter att justera i vår inköpsmodell för att i medellångt perspektiv bibehålla ett resultat efter hanteringskostnader som nu närmar sig 30%.

Som ett resultat av ovanstående, i kombination med den säsongsmässigt lägre försäljningsvolymer under det tredje kvartalet, nådde vi en marginal efter hanteringskostnader på 25,6% (27,6%). För delårsperioden nådde vi en marginal efter hanteringskostnader på 28,5% (28,7%).

Hållbarhet i fokus
Under tredje kvartalet antogs en koncernomfattande hållbarhetspolicy av styrelsen, vilket ytterligare stärker bolagets ambitioner inom området. Policyn kommer att ligga till grund för fortsatt måldefiniering och utveckling av handlingsplaner, där vi initialt fokuserar på matsvinn, minskning av koldioxidavtryck och användandet av plastförpackningar.

Två exempel på hur ambitionerna sattes i verket under kvartalet var dels lanseringen av ett nytt plastlöfte, där vi siktar på att minska mängden plast i våra måltidslösningar med 20 procent till 2025, dels ett pilotprojekt med Urban Oasis för hydroponisk odling av grönsaker i ett underjordiskt lagerutrymme i Stockholm.

Läs mer om hållbarhet på LMK Group och den nya policyn på https://lmkgroup.se/sv/hallbarhet/

Organisationsutveckling med nyckelrekryteringar
Under tredje kvartalet har vi rekryterat vår nya CTO, Anton Nytorp. Han kommer närmast från Coop Norges digitala enhet CoopX där han ansvarat för utvecklingen av Coops digitala produkter och tjänster. För att driva nya tillväxtinitiativ utsågs i september dessutom Klaus Toft Nørgaard till Chief Business Development Officer. Klaus är medgrundare av RetNemt och har framgångsrikt drivit verksamheten sedan starten 2006. Slutligen har Peter Bodor rekryterats som ansvarig för corporate communications. I sin roll kommer Peter främst att utveckla och stärka varumärket LMK Group med fokus på intern och extern kommunikation, hållbarhet samt investerarrelationer. Vi är övertygade om att dessa nya viktiga förstärkningar gör det möjligt för oss att påskynda utvecklingen av verksamheten och fortsätta att utveckla måltidsupplevelsen.

Återgång till normala säsongsvariationer
Vaccinanvändning och fallande infektionstal relaterat till Covid-19 har inneburit att alla våra marknader öppnar upp och många hushåll har börjat resa igen; både inom jobbet och privat. Vi ser en återgång till ett normalt och säsongsbetonat köpbeteende vilket innebär lägre försäljningsvolymer under lov och semesterperioder. Nya kundgrupper visar god retention, vilket indikerar att vårt erbjudande med flexibla måltidslösningar tas emot väl på marknaden och att våra marknadsföringsinsatser fungerar. Den senaste tidens utveckling pekar dock på något lägre orderfrekvens – en trend som sannolikt kommer att fortsätta på kort sikt. Denna långsammare tillväxtmiljö förväntas fortsätta under åtminstone första halvåret 2022 då vi står inför jämförelsesiffror från 2021 som har gynnats av restriktioner och ovanliga köpmönster.

Vi står fast i vår uppfattning att de underliggande strukturella förändringarna i konsumenternas digitala vanor kommer gynna vår fortsatta tillväxt då vi fortsätter att leverera på vår strategi med fullt flexibla måltidslösningar och innovativa måltidsupplevelser. Detta som ett ledande skandinaviskt food-tech-bolag.

*Dagligvaruindex från Svensk Dagligvaruhandel – Total e-handelsförsäljning

Presentation av rapporten

VD Walker Kinman och CFO Erik Bergman presenterar idag den 9 november kl. 09:00 rapporten via en telefonkonferens och webcast. Presentationen hålls på engelska och avslutas med en frågesession.

För att delta via telefon, vänligen ring in på följande telefonnummer:

SE: +46 8 5664 2706
NO: +47 2396 3688
DK: +45 7872 3251
UK: +44 3333 009 264
US: +1 646 722 4902

Länk till webcast: https://tv.streamfabriken.com/lmk-group-q3-2021

Länk till rapport

Delårsrapporten finns bifogad detta pressmeddelande samt återfinns på: https://lmkgroup.se/sv/investerare/rapporter/