11:12:23 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-31 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-08 X-dag ordinarie utdelning LUMITO 0.00 SEK
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-07 Årsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-31 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning LUMITO 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-03 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-02 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-30 X-dag ordinarie utdelning LUMITO 0.00 SEK
2022-05-27 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-24 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-20 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-18 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 X-dag ordinarie utdelning LUMITO 0.00 SEK
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-03 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 X-dag ordinarie utdelning LUMITO 0.00 SEK
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-17 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-04 Årsstämma 2019
2019-05-23 X-dag ordinarie utdelning LUMITO 0.00 SEK
2019-04-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Lumito specialiserar sig på medicinsk teknik för digital patologi. Bolaget strävar efter att förbättra vävnadsdiagnostiken med sin patenterade teknologi baserad på uppkonverterade nanopartiklar. Bolaget planerar att initialt lansera sin första produkt för forskningslaboratorier. Bolaget bildades under 2010 som en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. Lumito har sitt huvudkontor i Lund.
2023-08-17 08:30:00

Första halvåret, 1 januari till 30 juni 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -14 668 (-13 610) TSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,07 (-0,09) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -13 734 (-14 636) TSEK.
  • Likvida medel uppgick på balansdagen till 29 199 (32 275) TSEK.

Andra kvartalet, 1 april till 30 juni 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -7 423 (-7 180) TSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,04 (-0,05) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -7 050 (-5 676) TSEK.

Bolagets utveckling under andra kvartalet

Omsättning och resultat under andra kvartalet
Nettoomsättningen för andra kvartalet 2023 uppgick till 0 (0) TSEK.

Rörelsens kostnader inklusive aktiverade kostnader för andra kvartalet uppgick till 13 543 (10 425) TSEK. Större andel av kostnaderna har aktiverats i kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år, 6 038 (3 072) TSEK. Ökning av personalkostnader är främst relaterat till fortsatt satsning på forskning och utveckling samt uppbyggnad av framtida organisation med ett flertal antal anställda.

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -7 420 (-7 179) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -7 423 (-7 180) TSEK.

Kassaflödet andra kvartalet
Kassaflödet från den löpande verksamheten under andra kvartalet uppgick till -7 392 (-7 146) TSEK. Efter förändringar i rörelsekapital var kassaflödet under perioden -7 050 (-5 676) TSEK. Periodens totala kassaflöde uppgick till -12 914 (-8 749) TSEK.

Omsättning och resultat under första halvåret
Nettoomsättningen för första halvåret 2023 uppgick till 0 (0) TSEK.

Rörelsens kostnader inklusive aktiverade kostnader för första halvåret uppgick till 24 601 (19 603) TSEK. Större andel av kostnaderna har aktiverats under halvåret jämfört med motsvarande period föregående år, 9 782 (5 793) TSEK. Ökning av personalkostnader är främst relaterat till fortsatt satsning på forskning och utveckling samt uppbyggnad av framtida organisation med ett flertal antal anställda.

Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -14 667 (-13 609) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -14 668 (-13 610) TSEK.

Kassaflödet första halvåret
Kassaflödet från den löpande verksamheten under första halvåret uppgick till -14 606 (-13 543) TSEK. Efter förändringar i rörelsekapital var kassaflödet under perioden -13 734 (-14 636) TSEK. Periodens totala kassaflöde uppgick till -23 516 (-3 164) TSEK. I föregående års siffror var en del av inbetald nyemission på 17 265 TSEK inkluderad.

Personal
Medelantalet anställda under perioden uppgick till 15 (14) varav 3 (3) kvinnor.

Investeringar, likviditet och finanisell ställning
Den 30 juni 2023 uppgick de ackumulerade bokförda investeringarna för balanserade utgifter för forskning och utveckling till 86 031 (68 661) TSEK. Summan avser fortsatt utvecklingsarbete relaterat till bolagets produkter. Aktiveringen under året har varit enligt principer som är relaterade till utveckling, främst nedlagda konsultkostnader.

Bokförda investeringar i patentportföljen uppgick till 4 378 (3 444) TSEK varav merparten avser investeringar i patent och patentansökningar relaterat till bolagets produkter.

Likvida medel på balansdagen uppgick till 29 199 (32 275) TSEK.

Eget kapital uppgick till 115 308 (99 011) TSEK.

Soliditeten var 94 (92) procent.

Väsentliga händelser under andra kvartalet
Aktieägarna kallades till årsstämma den 25 maj i Bolagets lokaler på Mårtenstorget 5 i Lund.

Lumito blev inbjudna att presentera på det årliga Tucson Symposium, arrangerat av Roche. Symposiet hölls den 2–3 maj i Arizona, USA, och samlade cancerexperter och ledande forskare från hela världen för att diskutera upptäckter och innovationer som kommer att påverka patienternas resultat och forma framtiden för cancermedicin.

Första internationella förstudien avslutades med lovande resultat och presenterades av Dr Kishore Gopalakrishnan, ansvarig njurpatolog vid UHC University Hospital Coventry vid Liverpool Pathology 2023 i juni.

Ny hemsida lanserades för att bättre spegla Lumitos pågående kommersialiseringsfas.

CE-märkning och lansering av SCIZYS blir försenad då de designförändringar som behövs göras inte är möjliga att slutföra under första halvåret 2023. Bedömningen är dock fortsatt att lansering är möjlig under 2023.

Lumito närvarade på 19th European Congress on Digital Pathology i Budapest. På plats fanns Lumitos projektledare Krzysztof Krawczyk tillsammans med bolagets CTO Andreas Johansson. Krzysztof höll även en
posterpresentation.

Lumito deltog med monter på EACR Congress i Turin och Nordic Oncology Forum i Stockholm under juni månad. Deltagandet görs som ett led i bolagets marknadsföringsarbete mot kommersialisering.

Mangold Insight publicerade i juni en kommentar på deras senaste bolagsanalys av Lumito som publicerades i mars.

Lumito publicerar reflektioner efter EACR Congress 2023 som hölls i Turin, Italien, där Lumito deltog som utställare och band nya värdefulla kontakter.

Väsentliga händelser efter periodens slut
Resultatet från Lumitos första internationella förstudie påvisar att det är möjligt att med hjälp av Lumitos teknik upptäcka deposition av immunglobulin och komplement i njurvävnad. Resultatet infriar de förhoppningar som låg till grund när studien inleddes och påvisar att Lumitos teknik har potentialen att etableras inom njurdiagnostik. Bolaget och forskargruppen diskuterar och planerar för nästa steg i detta
samarbete.

VD har ordet
Det gångna kvartalet har varit en tid av intressanta utvecklingar och lovande möjligheter. Marknadsföringen och kommersialiseringsarbetet har fortsatt oförtrutet och vårt kommersiella nätverk har utvidgats till att inkludera ett betydande antal kontakter från Sverige, likväl som Norden, övriga Europa och även andra delar av världen där vi har blivit kontaktade.

En extra stor händelse under kvartalet var vår inbjudan till att presentera på Roches årliga Cancer Symposium i Tucson, USA, i maj. Denna plattform, som samlar några av de främsta forskarna och experterna inom onkologi, gav oss en enastående möjlighet att presentera Lumitos teknik för ledande experter. Bolagets produktspecialist Ola Anderssons presentation under temat Disruptive Innovations Session genererade direkt ett stort intresse vilket ledde till fortsatta efterföljande dialoger.

Utöver presentationen i maj så har posterpresentationer hållits vid de kongresser som Lumitos team deltagit vid och på Nordic Oncology Forum i Stockholm presenterade även Tommy Lidström resultatet från den förstudie som avslutades i vintras genom samarbetet mellan en forskargrupp vid Umeå Universitet och Lumito. Även denna presentation väckte stor uppmärksamhet och ledde till flera intressanta dialoger efteråt. Presentationerna och deltagandet vid de flertalet olika kongresser under kvartalet har varit ytterligare ett steg i rätt riktning mot ökad synlighet och interaktion med ledande aktörer inom vår bransch.

För att stärka vår digitala närvaro lanserade vi en ny hemsida i maj. Vår nya hemsida speglar den kommersialiseringsfas vi nu befinner oss i och utgör en central del av vår varumärkesutveckling.

Vår andra förstudie, som även är vår första internationella, avslutades med önskat resultat och påvisar potentialen av vår teknik inom njurdiagnostik. När vi nu är nära en marknadslansering är det otroligt glädjande att få ytterligare bekräftelse på vår tekniks mångsidighet, som underlag när vi för dialoger och diskuterar upplägg med våra potentiella kunder. Kvartalet har präglats av att inte bara diskutera produkten och dess värdeskapande utan också dess priser och affärsmodeller med potentiella slutkunder, distributions- och samarbetspartners. Att vi nu håller denna typ av dialoger är ett bevis på hur långt vi har kommit och att det riktade marknadsföringsarbete som pågått aktivt mot vår målgrupp i över ett år nu börjar bära frukt. Det finns ett märkbart ökat intresse och Lumito börjar bli alltmer känt i branschen, även om det är ett ständigt pågående arbete.

Målsättningen har varit att CE-märka och lansera vår första produkt, SCIZYS, under årets andra kvartal. Emellertid har feedback från vårt oberoende testinstitut Nemko, angående dokumentation och elektronikuppdateringar, krävt en omprövning av denna tidslinje. Vi jobbar intensivt för att få allt på plats, för att sedan CE-märka SCIZYS senare under året.

Vi är otroligt tacksamma för ert fortsatta stöd och engagemang i Lumitos resa, och ser fram emot att säkerställa de sista pusselbitarna för att CE-märka, lansera och sälja vår produkt.

Lund i augusti 2023

Mattias Lundin, VD Lumito AB (publ)