05:07:35 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-02-18 07:40:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION (I HELHET ELLER DELVIS) TILL, IN I ELLER FRÅN NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DET SKULLE STRIDA MOT LAGAR I SÅDAN JURISDIKTION. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE ELLER UPPMANING OM ATT KÖPA ELLER SÄLJA AKTIER.

Manna & Co Oy (”Manna & Co”) har idag avtalat om förvärv av 4 069 044 aktier i The Lexington Company AB (publ) (”Lexington” eller ”Bolaget”), motsvarande 68,1 procent av totalt antal utestående aktier och röster i Lexington. Förvärven sker från Tommy och Kristina Lindhe (via Kristina Lindhe & Co Holding AB), Fosielund Holding AB och Staffan Persson (via SEB Life International). Aktierna i Lexington är noterade på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”).

Manna & Co förvärvar aktierna i Lexington till ett pris om 36,00 kronor per aktie. Priset representerar en premie om 2,3 procent i förhållande till stängningskursen för Lexington-aktien på Nasdaq First North den 17 februari 2022 och en premie om 8,4 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Lexington-aktien på Nasdaq First North under de senaste 30 handelsdagarna som avslutades den 17 februari 2022.

Genom de förvärv som fullföljs idag passerar Manna & Co budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i Lexington, vilket Manna & Co i enlighet med avsnitt III.1 i Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 1 januari 2021 (”Takeover-reglerna”) måste offentliggöra. Detta pressmeddelande utgör ett sådant offentliggörande. Manna & Co är därmed skyldigt att offentliggöra ett budpliktsbud avseende resterande aktier i Lexington inom fyra veckor från förvärven, det vill säga senast den 18 mars 2022. Manna & Co kommer inom denna period, efter ett formellt styrelsebeslut, att genom ett separat pressmeddelande offentliggöra ett budpliktsbud avseende resterande aktier i Lexington till ett pris om 36,00 kronor per aktie.

Risto Voutilainen, huvudägare och styrelseordförande i Manna & Co, kommenterar: ”Förvärvet av Lexington ligger helt i linje med Manna & Co:s strategi och Lexington passar utmärkt i Mannas portfölj av uppskattade nordiska varumärken. Vi ser mycket fram emot att inleda vårt samarbete med Lexington, präglat av en gemensam ambition att bygga något extraordinärt genom ömsesidigt utbyte och stöd.”

Mikko Koponen, Manna & Co:s verkställande direktör, kommenterar: ”Lexington är ett varumärke med en stark och självklar ställning i vardagen hos konsumenter i Sverige, Finland och internationellt. Vi känner oss ärade att få förvalta och utveckla det enastående företaget och varumärket som Kristina och Tommy Lindhe har skapat. Vi tror att Manna kommer att vara ett bra hem för Lexington och bidra till ökade förutsättningar för att stärka varumärket samt medarbetarna som gör det möjligt varje dag.”

Tommy och Kristina Lindhe, Lexingtons grundare och huvudägare kommenterar: ”Vi är djupt imponerade av Mannas ägare och ledning. Det känns otroligt positivt att lämna över huvudägarskapet i Lexington till ett företag och personer för vilka vi hyser ett stort förtroende. Vi är övertygade om att Manna blir ett fantastiskt långsiktigt hem för vårt företag och våra medarbetare. Vi ser fram emot samarbetet med Manna-teamet, samt det fortsatta arbetet med att växa och utveckla Lexington.”

Bakgrund till förvärven och Manna & Co:s intresse i Lexington

Manna & Co, grundat i Finland i februari 2021, är ett varumärkeshus. Manna & Co samlar några av de mest populära och respekterade finska mode- och hemtextilvarumärken under ett tak. Idag äger Manna & Co Finlayson, Vallila, Makia, Reino & Aino, samt en 20 procents andel i Sasta. Alla varumärken verkar självständigt. Under räkenskapsåret 2021 redovisade Manna & Co Group en konsoliderad (pro forma) omsättning på cirka 90 miljoner euro (cirka 953,4 miljoner kronor) och en EBITDA på cirka 12,6 miljoner euro (cirka 133,5 miljoner kronor).

Alla Manna & Co-varumärken definieras utifrån sina positioner i lokala konsumenters vardag. De är alla en del av – eller på väg att bli en del av – det finska kulturarvet. Manna & Co:s mission och kärnverksamhet går ut på att förvandla ordinära varumärken till extraordinära varumärken. Manna & Co har som mål att bli Finlands mest attraktiva, lönsamma och hållbara varumärkeshus.

Lexington, som grundades 1997, är ett globalt företag med huvudkontor i Sverige. Lexington är ett livsstilsvarumärke i premium-segmentet som erbjuder heminredning och modekollektioner. Lexingtons produkter återfinns i över 20 marknader och företaget har cirka 700 försäljningsställen huvudsakligen i Europa, USA och Asien. Under perioden januari-september 2021 uppgick Lexingtons omsättning till 233,3 miljoner kronor (cirka 22,0 miljoner euro) med ett EBITDA på 17,0 miljoner kronor (cirka 1,6 miljoner euro). Lexington publicerar sin bokslutskommuniké för 2021 samma dag som detta pressmeddelande distribueras.

Lexington har samma starka position hos konsumenterna i Sverige, Finland och internationellt som Manna & Co:s nuvarande varumärken har i Finland. Detta gör att Lexington passar utmärkt i Manna & Co:s portfölj och ligger helt i linje med Manna & Co:s mål. Förvärvet stödjer Manna & Co:s strategi genom att etablera ett starkare fotfäste i heminrednings- och modesegmenten, samt genom att skapa förutsättningar för Manna & Co:s tillväxt via Lexingtons marknader.

Att arbeta tillsammans som ett företag är en av Manna & Co:s kärnvärden. Denna kultur förväntas skapa en logisk och positiv utvecklingsbana samt ett långsiktigt hem för Lexington-varumärket och det fantastiska, systematiska arbete som företagets grundare gjort.

Om Manna & Co

Manna & Co är ett finskt aktiebolag (Oy), med huvudkontor i Helsingfors, Finland. Manna & Co är ett varumärkesföretag som sammanför de mest omtyckta, respekterade och väletablerade finska mode- och inredningsvarumärkena. Varje bolag verkar oberoende och under sitt eget varumärke; Finlayson, Vallila, Makia, Sasta och Reino & Aino. Samtliga Manna & Co:s varumärken har starka rötter och en väletablerad plats i finländarnas vardag.

Styrelsens ordförande Risto Voutilainen innehar, genom sina två bolag, 44,4 procent av aktierna och 51 procent av rösterna i Manna & Co. Manna & Co-koncernen hade för verksamhetsåret 2021 en konsoliderad (proforma) omsättning om cirka 90 miljoner euro och EBITDA uppgick till cirka 12,6 miljoner euro.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikko Koponen, verkställande direktör på Manna & Co
Tel: +358 50 483 3876
E-mail: mikko.koponen@mannagroup.fi

Risto Voutilainen, styrelseordförande i Manna & Co
Tel: +358 50 329 4143
E-mail: risto.voutilainen@mannagroup.fi

Detta pressmeddelande finns tillgängligt på: https://mannagroup.fi/sv/

Informationen i detta pressmeddelande lämnas av Manna & Co i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2022, kl. 07:40 (CET).

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inget erbjudande att köpa eller sälja aktier, det utgör inte heller en uppmaning att erbjuda att köpa eller sälja aktier.

Det kommande Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i det kommande Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – Manna & Co kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av det kommande Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till det kommande Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Med "USA" avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (dess territorier och besittningar, alla stater i USA och Columbiadistriktet).

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse i innehåll mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med det kommande Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom ”bedöms”, ”förväntas” eller ”tros”, eller liknande uttryck.

Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet, eftersom den avser förhållanden som är beroende av omständigheter som kan inträffa i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Manna & Cos kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per den dagen den lämnades och Manna & Co har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera den, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av tillämplig lag och annan reglering.