11:27:14 Europe / Stockholm

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriKommunikation
MedHelp Care är ett SaaS-bolag som erbjuder en molnplattform för datadriven företagshälsa. Pattformen innehåller tjänster på prenumerationsbasis för hantering av sjukfrånvaro. Kunderna består främst av företag verksamma inom ett flertal sektorer. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet i Sverige och Danmark. MedHelp Care grundades 1999 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-10-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-26 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-12 07:30:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Medhelp Care Aktiebolag (publ) (”MedHelp” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”). Intresset för att teckna aktier i MedHelp har varit stort. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga aktier[1], tecknades cirka 15,5 gånger. Sett till hela Erbjudandet tecknades emissionen till cirka 310 procent. De inkomna anmälningarna summerar till drygt 155 MSEK.

Utfall av Erbjudandet

Anmälningsperioden för Erbjudandet avslutades den 11 oktober 2021. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget en total bruttoemissionslikvid om cirka 50 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 4 MSEK.

Teckningsåtaganden

Innan teckningsperioden påbörjades hade MedHelp erhållit teckningsåtaganden från investerare om 40 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Erbjudandet.

Tilldelning

Beslut om tilldelning av tecknade aktier har skett i enlighet med de principer som angavs i prospektet som Bolaget offentliggjorde den 23 september 2021. Totalt har knappt 1 100 konton tilldelats. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som har erhållit tilldelning.

Preliminär tidplan

  • Avräkningsnotor skickas ut omkring den 12 oktober 2021
  • Likviddag är den 18 oktober 2021
  • Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 26 oktober 2021

Aktier och aktiekapital

När aktierna i Erbjudandet har registrerats vid Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med 5 434 782, från 25 000 000 till 30 434 782, och Bolagets aktiekapital att öka med 108 695,64 SEK, från 500 000 SEK till 608 695,64 SEK.

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser
Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet och har även utsetts till Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tobias Ekros, VD
E-post: tobias.ekros@medhelpcare.com
Telefon: 08 528 528 00

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om MedHelp Care

MedHelp Care är ett SaaS-bolag som erbjuder en molnplattform för datadriven företagshälsa i kombination med kvalificerad sjukvårdsrådgivning som används av ca 500 företag och organisationer i Norden. Plattformen innehåller tjänster på prenumerationsbasis för effektiv, GDPR-säker och faktabaserad hantering av sjukfrånvaro. Tjänsten resulterar i ökad frisknärvaro, lägre produktionsbortfall och sänkta sjukfrånvarokostnader.

För mer information, se MedHelps hemsida www.medhelp.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från MedHelp eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det prospekt som Bolaget har offentliggjort.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

[1] Med tillgängliga aktier avses det totala antalet i Erbjudandet med avdrag för de aktier som omfattades av teckningsåtagande.