01:26:06 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning MNTC 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-20 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning MNTC 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-21 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-28 X-dag ordinarie utdelning MNTC 0.00 SEK
2022-04-27 Årsstämma 2022
2022-02-03 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-22 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 X-dag ordinarie utdelning MNTC 0.00 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 X-dag ordinarie utdelning MNTC 0.00 SEK
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-28 Extra Bolagsstämma 2019

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Mentice är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar medicinska instrument för endovaskulär simulering samt för träningstillfällen inom kirurgi. Programmen är utvecklade för att användas i utbildningssyfte bland sjukhus och institut. Störst verksamhet återfinns inom Nordamerika och Europa. Utöver huvudverksamheten erbjuds möjligheter till leasing, support, samt teknisk service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.
2024-05-23 11:30:00

Mentice AB har hållit årsstämma den 23 maj 2024. Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades vid stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen samt ansvarsfrihet
Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023. Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst
Årsstämman beslutade om att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023 och att årets resultat balanseras i ny räkning tillsammans med bolagets stående till förfogande vinstmedel.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och omval av revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om att, till bolagets styrelse, anta Magnus Nilsson, Lawrence D. Howell, David Ballard, Denis Gestin, Gösta Johannesson, Johann Koss och Eola Änggård Runsten som ordinarie styrelseledamöter. Mer information om styrelsens ledamöter finns att tillgå via bolagets hemsida, www.mentice.com

Magnus Nilsson omvaldes som styrelsens ordförande till och med dagen för årsstämman 2025.

Årsstämman beslutade att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Det noterades att den auktoriserade revisorn Johan Kratz kommer att vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorn samt ersättning till revisions- och ersättningsutskottet
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med sammanlagt 1 270 000 kronor, varav 110 000 kronor ska utgå till Johann Koss, 190 000 kronor vardera ska utgå till Gösta Johannesson, Eola Änggård Runsten, Denis Gestin och David Ballard samt att 400 000 kronor skall utgå till Magnus Nilsson.

Vidare beslutade årsstämman att arvodet till revisionsutskottet ska utgå med 60 000 kronor för ordförande och med 30 000 kronor per ledamot. Beslutades även att arvode till ersättningsutskottet ska utgå med 40 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och vardera 20 000 kronor till övriga ledamöter.

Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna gäller även för styrelseledamöter i den mån de erhåller ersättning för tjänster utförda åt bolaget eller dotterbolag utanför styrelseuppdraget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med bestämmelser om apport, kvittning eller eljest med villkor. Syftet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av koncernen, dess marknad och produkter. Antalet aktier som emitteras får uppgå till högst 2 556 885 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 10 procent av samtliga aktier i bolaget per dagen för kallelse till årsstämma 2024.

Beslut om (a) införande av Aktieoptionsprogrammet 2024, och (b) riktad emission av teckningsoptioner under Aktieoptionsprogrammet 2024 och godkännande av efterföljande överlåtelser av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade att inrätta ett incitamentsprogram i form av prestationsbaserade aktieoptionsrätter riktat till koncernledningen och nyckelanställda inom Menticekoncernen. Anledningen till att bolaget inrättat Aktieoptionsprogrammet 2024 är för att öka motivation och engagemang hos de anställda samt stärka banden mellan de anställda och bolaget.

Besluten i sin helhet
Besluten i sin helhet finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.mentice.com.