03:20:16 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Nanexa är ett drug delivery-bolag med en egenutvecklad och patenterad drug delivery plattform PharmaShell® som används för formulering av injicerbara depåläkemedel som skapar en tillförsel av läkemedel till blodet. PharmaShell processen baseras på ALD (Atomic Layer Deposition) teknologin som innesluter läkemedelspartiklar med ett tunt skal och skapar möjlighet för läkemedelsbolag att utveckla helt nya läkemedelsprodukter. Nanexa har idag samarbete med flertalet läkemedelsbolag.

Kalender

2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2022-06-09 Årsstämma 2022
2022-04-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-03 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2020-06-02 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-12 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2019-06-11 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-12 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-23 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-13 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2017-06-12 Årsstämma 2017
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2016-05-26 Årsstämma 2016
2016-05-12 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-06 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2021-05-24 16:05:00

Den 24 maj 2021 hölls årsstämma i Nanexa AB (publ). Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes årsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Bolagsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Vid stämman beslutades att styrelsearvode ska utgå med 260 000 kronor till styrelsens ordförande, med 230 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 130 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Bolagsstämman beslutade att omvälja Göran Ando, Bengt Gustavsson, Urban Paulsson, Mårten Rooth, Otto Skolling och Magnus Westgren samt nyvälja Birgit Stattin Norinder och Eva Nilsagård som styrelseledamöter. Göran Ando omvaldes till styrelsens ordförande.

Till revisor utsågs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Niclas Bergenmo kommer att ta över som huvudansvarig revisor efter Lars Kylberg.

Beslutades att inrätta en valberedning inför årsstämman 2022 samt att fastställa en instruktion för valberedningen enligt det i kallelsen till bolagsstämman intagna förslaget.

Beslutades om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser avseende aktiekapital (§ 4) och antal aktier (§ 5) enligt styrelsens förslag.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om bemyndiganden för styrelsen att besluta om företrädesemission samt riktad emission.

Slutligen beslutade stämman att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram som omfattar samtliga anställda i bolaget, i enlighet med styrelsens förslag. Valberedningens förslag att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram som omfattar vissa av bolagets styrelseledamöter erhöll dock inte erforderlig majoritet.

Innehållen i besluten framgår av stämmokallelsen.