00:25:30 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-15 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-23 X-dag ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2024-05-22 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-22 Årsstämma 2024
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-29 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 X-dag ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-02-14 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-27 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-14 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 X-dag ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Neola Medical är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot neonatalvården där de utvecklar medicinteknisk utrustning. Exempel på produkter som bolaget tillhandahåller till sjukvården inkluderar teknisk övervakning och uppföljning av lungkapaciteten hos tidigt födda spädbarn. Utöver huvudprodukten erbjuds kringprodukter och engångsartiklar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget gick tidigare under namnet GPX Medical.
2024-05-22 16:55:00

Årsstämma i Neola Medical AB (”Bolaget”) hölls idag den 22 maj 2024 i Bolagets lokaler på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, Lund. Följande huvudsakliga beslut fattades med erforderlig majoritet på stämman:

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2023.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att Bolagets resultat ska disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Ansvarsfrihet

Var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan.

Arvode till styrelsen och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå med fyra prisbasbelopp till styrelseordföranden och med två prisbasbelopp vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Det beslutades att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter. Märta Lewander Xu, Tommy Hedberg, Mattias Lundin och Urban Ottosson omvaldes som styrelseledamöter och Monica Alfaro Welling valdes som ny styrelseledamot. Märta Lewander Xu omvaldes som styrelseordförande. Bolagets revisor KPMG AB omvaldes som revisorer med auktoriserad revisor Jonas Nihlberg som huvudansvarig revisor.

Riktad emission av teckningsoptioner inom ramen för LTI 2022/2026

Stämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag om att genomföra en riktad emission av högst 200 000 teckningsoptioner inom ramen för incitamentprogrammet LTI 2022/2026 till Bolagets verkställande direktör, Hanna Sjöström. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 juni 2027 till och med den 30 juni 2027. I det fall samtliga teckningsoptioner tecknas och utnyttjas kommer antalet aktier att öka med 200 000, vilket motsvarar en maximal utspädning om högst cirka 0,0028 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndigade styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent vid tidpunkten för årsstämman 2024.