15:19:00 Europe / Stockholm
2021-10-22 18:20:00

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG.

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige ("DNB") har, i egenskap av sin roll som Joint Global Coordinator och stabiliseringsansvarig, meddelat Netel Holding AB (publ) ("Netel" eller "Bolaget") att stabiliseringsåtgärder har utförts i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade och befintliga aktier i Bolaget den 6 oktober 2021 ("Erbjudandet") och noteringen av Netels aktier på Nasdaq Stockholm har DNB möjlighet att genomföra transaktioner som är utformade för att stabilisera, upprätthålla och på annat sätt stödja marknadspriset i Bolagets aktier på en nivå högre än den nivå som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att utföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar per första dag för handel med aktier på Nasdaq Stockholm, den 15 oktober 2021, och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Stabiliseringsansvarig har dock ingen skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett högre pris än det som anges i Erbjudandet, det vill säga 48 SEK per aktie.

För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har huvudägaren, Cinnamon International S.à .r.l, majoritetsägt av IK VII-Fonden, i enlighet med vad som anges i prospektet för Erbjudandet, utfärdat en övertilldelningsoption till Joint Global Coordinators och stabiliseringsansvarig, vilken kan utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från dagen för prissättningen av Bolagets aktier, att sälja ytterligare högst 2 265 378 befintliga aktier motsvarande 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet till samma pris som i Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen").

DNB har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 på Nasdaq Stockholm och i den utsträckning som framgår nedan.

Kontaktperson hos DNB är Magnus Ranje, telefon: +46 731 57 41 35.

Stabiliseringsinformation

Emittent:Netel Holding AB (publ)
Värdepapper:Aktier (ISIN: SE0016798417)
Erbjudandestorlek:15 102 519 aktier
Övertilldelningsoption:2 265 378 aktier
Erbjudandepris:48 SEK
Marknad:Nasdaq Stockholm (XSTO)
Tradingsymbol (ticker):NETEL
Stabiliseringsansvarig:DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige

Stabiliseringsåtgärder

DatumKvantitet (antal aktier)Högsta pris (SEK)Lägsta pris (SEK)Volymviktat genomsnittspris (SEK)ValutaHandelsplats
15 oktober 2021765 00048,0045,2047,72SEKNasdaq Stockholm (XSTO)
18 oktober 202160 49847,9547,2547,57SEKNasdaq Stockholm (XSTO)
19 oktober 2021396 79347,9547,0047,53SEKNasdaq Stockholm (XSTO)
20 oktober 202160 00047,4046,8046,91SEKNasdaq Stockholm (XSTO)
21 oktober 2021100 00046,0545,0045,94SEKNasdaq Stockholm (XSTO)
22 oktober 202152 24246,4045,2045,83SEKNasdaq Stockholm (XSTO)

För mer information vänligen kontakta:

Ove Bergkvist, VD
Mobil: +46 733 37 09 37
ove.bergkvist@netel.se

Peter Andersson, CFO
Mobil: +46 738 42 36 90
peter.andersson@netel.se

Johan Hähnel, IR
Mobil: +46 706 05 63 34
johan.hahnel@comir.se

Denna information är sådan information som Netel är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Modular Finance vid offentliggörandet av detta pressmeddelande.