21:34:07 Europe / Stockholm
2021-05-04 13:30:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NGENIC AB (PUBL). SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Den 28 april 2021 meddelade Ngenic AB (publ) ("Ngenic" eller "Bolaget"), ett oberoende energiteknikbolag som utvecklar och säljer digitala lösningar för den pågående omställningen av energisystemet, sin avsikt att genomföra en nyemission av högst 1 481 482 aktier till en teckningskurs om 40,50 SEK per aktie, som högst kan tillföra Bolaget cirka 60 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till transaktionen ("Erbjudandet"). Ngenic har erhållit teckningsåtaganden om cirka 45 MSEK, vilket motsvarar 75 procent av Erbjudandet. Nasdaq Stockholm AB har, med sedvanliga förbehåll, meddelat att Bolaget uppfyller noteringskraven och preliminär första dag för handel är den 8 juni. Styrelsen i Ngenic har med anledning av Erbjudandet, och inför teckningsperioden som inleds den 6 maj 2021 och avslutas den 21 maj 2021, upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen.

Offentliggörande av prospektet
För fullständig information om Erbjudandet hänvisas till det prospekt som upprättats av Bolaget och idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.ngenic.se) samt på Redeye Aktiebolags ("Redeye") hemsida (https://www.redeye.se/transaction/ngenic-ab-publ) och kommer även att inom några dagar finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/). Prospektet har endast upprättats på svenska.

Prospektet är upprättat som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som är den svenska behöriga myndigheten enligt Prospektförordningen, i enlighet med artikel 20 i Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Ngenic eller stöd för kvaliteten på de aktier som avses i prospektet och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning huruvida det är lämpligt att investera i Företrädesemissionen.

Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets respektive Redeyes hemsida.

Tidplan för Företrädesemissionen

Publicering av prospekt på Bolagets hemsida4 maj 2021
Teckningsperioden för Erbjudandet6 maj – 21 maj 2021
Offentliggörande av utfallOmkring 24 maj
Preliminär första dag för handel8 juni

Investerarträffar
Ngenic kommer att hålla en digital investerarpresentation torsdag den 6 maj 2021 klockan 17:00. Presentationen efterföljs av en Q&A. Inbjudan kommer att presenteras på Ngenic och Redeyes respektive hemsidor. Ngenic deltog även på Redeye Investor Forum Online den 29 april 2021 samt Redeye Future Power Grid den 24 mars 2021, inspelningarna går att finna via https://www.redeye.se/events/804786/investor-forum-online-apr-29th respektive https://www.redeye.se/events/802415/future-power-grid-march-24th. Ytterligare investerarträffar kan komma att anordnas under teckningstiden.

Rådgivare
Redeye är finansiell rådgivare, tillika utsedd som Certfied Adviser vid godkänd notering på Nasdaq First North Growth Market, och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Ngenic i samband med Erbjudandet. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut och Nordnet Bank AB agerar Retail Selling Agent i samband med Erbjudandet.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Ngenic. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Ngenic kommer endast ske genom det prospekt Ngenic har upprättat och som godkändes av Finansinspektionen den 4 maj 2021.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till emissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller emissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

De nya aktierna har inte registrerats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier eller andra värdepapper utgivna av Bolaget har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES samt i Storbritannien kan värdepapperen endast erbjudas till kvalificerade investerare.