09:56:27 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-05-16 15:05:00

Årsstämma i Novedo Holding AB (publ), org. nr 559334–4202 hölls idag den 16 maj 2024 i Stockholm. Samtliga beslut, förutom ersättning till styrelse, var i enlighet med de förslag som lämnats på förhand av valberedningen och styrelsen. Vid stämman var 80,7 procent av bolagets aktier och röster representerade.

Stämman fattade i korthet följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen
för räkenskapsåret 2023.

Vinstdisposition
Stämman beslutade att disponera 2023 års resultat i enlighet med styrelsens förslag.
Stämman beslutade att i ny räkning balansera 157 517 975 kronor.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2023.

Styrelse och styrelsearvode
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om (i) att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex utan några suppleanter, (ii) nyval av Mikael Ericson som styrelseledamot samt omval av Mouna Esmaeilzadeh, Saeid Esmaeilzadeh, Christer Hellström, Mona Örjansdotter Johansson och Erik Rune till styrelseledamöter samt (iii) nyval av Mikael Ericson till styrelseordförande.

Arvode till styrelsen ska utgå med upp till totalt 1 960 000 kronor, där 500 000 kronor utgår
för rollen som styrelseordförande samt 250 000 kronor utgår per ordinarie styrelseledamot.
För utskottsarbete utgår ersättning om 50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor för ledamöter i ersättningsutskottet. Ersättning för arbete i investerings-
utskott utgår med 50 000 kronor per styrelseledamot. Ingen ersättning utgår för arbete i revisionsutskott.

Revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, till omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande för styrelsen att
intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller
flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner under
vissa närmare förutsättningar.

Stämmoprotokoll
För fullständig information om beslutens innehåll hänvisas till årsstämmans kallelse, vilken finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.novedo.se. Protokoll från årsstämman kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.novedo.se.

Styrelsen
Novedo Holding AB (publ)