01:19:36 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-18 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-30 X-dag ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2024-05-29 Årsstämma 2024
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-31 Årsstämma 2023
2023-05-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-25 X-dag ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2023-01-20 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-18 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-07-01 X-dag ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2022-06-30 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-29 Årsstämma 2021
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-14 X-dag ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2021-02-12 Extra Bolagsstämma 2021
2020-12-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-06-29 X-dag ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-28 Årsstämma 2019
2019-05-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 X-dag ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-29 X-dag ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2018-05-28 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 X-dag ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2017-05-08 Årsstämma 2017
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-16 X-dag ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2016-06-15 Årsstämma 2016
2016-04-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-12-17 Extra Bolagsstämma 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-22 X-dag ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2015-05-21 Årsstämma 2015
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-19 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-20 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-28 X-dag ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2014-05-27 Årsstämma 2014
2014-05-27 Kvartalsrapport 2014-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Ortoma är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar operationssystem för implantatbehandling. Tekniken baseras på 3D modeller och används huvudsakligen för att planera och positionera implantat som exempelvis höftleds-, knäleds – samt ryggkirurgi. Produkterna används bland ortopeder och i olika operationer. En stor del av verksamheten utgår ifrån forskning och utveckling inom arbetsområdet. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.
2024-05-29 16:17:00

Ortoma AB (”Ortoma” eller ”Bolaget”) har idag den 29 maj 2024 hållit årsstämma. Här nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till stämmohandlingarna för årsstämman som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.ortoma.com.

Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om disposition
Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkningen för 2023.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera till årsstämmans förfogande stående medel i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande, vilket är oförändrat arvode jämfört med 2023, samt med vardera två prisbasbelopp till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter (som inte är anställda av bolaget), vilket är oförändrat arvode jämfört med 2023.

Vidare beslutades det att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter, suppleanter, styrelsens ordförande och revisor
Enligt årsstämmans beslut ska styrelsen bestå av sex (6) styrelseledamöter utan suppleant. Årsstämman beslutade om omval, i enlighet med valberedningens förslag, av styrelseledamöterna; Yvonne Mårtensson, Roy Forslund, Tommy Hansson och Peter Möller. Stämman beslutade även om nyval av Anders Hahn och Marie Aabö till styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande valdes Yvonne Mårtensson (omval).

Årsstämman beslutade vidare att välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till Bolagets revisor (omval) och noterades att den auktoriserade revisorn Magnus Fjellman ska vara huvudansvarig revisor.

Bemyndigande om nyemission
Stämman gav styrelsen ett bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler (vilka i sin tur ger rätt att teckna eller konvertera till aktier av serie B). Det totala antalet aktier av serie B som omfattas av sådana emissioner ska motsvara högst 20 procent av det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för bolagsstämman.
 
Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning där bestämmelsen om bolagsstämma i §11 ändras genom tillägget ”Bolagsstämma kan hållas digitalt. Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen.”.

Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen publicerad 2024-04-30. Valberedningens förslag framgår av pressmeddelande som offentliggjordes 2024-04-22.

Ortoma – Improved Performance