01:26:12 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-18 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-30 X-dag ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2024-05-29 Årsstämma 2024
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-31 Årsstämma 2023
2023-05-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-25 X-dag ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2023-01-20 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-18 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-07-01 X-dag ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2022-06-30 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-29 Årsstämma 2021
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-14 X-dag ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2021-02-12 Extra Bolagsstämma 2021
2020-12-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-06-29 X-dag ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-28 Årsstämma 2019
2019-05-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 X-dag ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-29 X-dag ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2018-05-28 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 X-dag ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2017-05-08 Årsstämma 2017
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-16 X-dag ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2016-06-15 Årsstämma 2016
2016-04-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-12-17 Extra Bolagsstämma 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-22 X-dag ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2015-05-21 Årsstämma 2015
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-19 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-20 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-28 X-dag ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2014-05-27 Årsstämma 2014
2014-05-27 Kvartalsrapport 2014-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Ortoma är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar operationssystem för implantatbehandling. Tekniken baseras på 3D modeller och används huvudsakligen för att planera och positionera implantat som exempelvis höftleds-, knäleds – samt ryggkirurgi. Produkterna används bland ortopeder och i olika operationer. En stor del av verksamheten utgår ifrån forskning och utveckling inom arbetsområdet. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.
2024-05-23 08:30:00

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB (”Ortoma” eller ”Bolaget”) avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2024. Den fullständiga rapporten som bifogas i pressmeddelandet kan även laddas ner från Bolagets webbsida: https://ortoma.com/investor-relations/rapporter-finansiell-kalender/.

Sammanfattning av delårsrapport januari - mars 2024

Första kvartalet (2024-01-01 – 2024-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 439 789 SEK (0) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 600 164 (-4 356 555) SEK.
 • EBITDA uppgick till -2 621 931 (-3 806 903) SEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,15 (-0,22) SEK före utspädning och -0,15 (-0,22) SEK efter utspädning.
 • Genomsnittligt antal aktier före utspädning uppgår till 37 083 731 (21 784 835) stycken.
 • Soliditeten uppgick till 91,2 % (93,5 %).

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 37 083 731 aktier per 2024-03-31 (31 604 611). Resultat per aktie är detsamma både före som efter utspädning.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Med Bolaget eller Ortoma avses Ortoma AB med organisationsnummer 556611–7585.

Händelser under första kvartalet 2024

 • Ortoma uppmärksammades i den vetenskapliga artikeln ”Comparison between model-based RSA and an AI-based CT-RSA: an accuracy study of 30 patients” som publicerades i välrenommerade ACTA Ortopedica.
 • Bolaget publicerade bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2023.
 • Ortoma erhöll 510(k)-marknadsgodkännande från amerikanska Food and Drug Administration (FDA) för den AI-baserade versionen av OTS™ Hip.

Händelser efter periodens utgång

 • Årsredovisningen för 2023 publicerades.
 • Ortoma offentliggjorde kallelse och valberedningens förslag till årsstämman 2024.

VD Linus Byström kommenterar
Jag är glad att kunna dela med mig av Ortomas senaste framsteg och prestationer. Året har inletts med hög fart och fokus på kommersiella aktiviteter samt att bygga organisationen. Det har resulterat i bland annat en omsättning om cirka 4,4 MSEK i produkter som levererats inom ramen för våra distributionsavtal. Det gör att EBITDA för perioden landar på -2,6 MSEK och är i linje med förväntan. Vi har påbörjat avskrivningar i högre takt som följd av att vi kommersialiserat våra produkter.

Ortoma har under våren fått internationell uppmärksamhet genom den nyligen publicerade vetenskapliga artikeln i ACTA Ortopedica; "Comparison between model-based RSA and an AI-based CT-RSA: an accuracy study of 30 patients". Artikeln behandlar en jämförelse mellan Ortomas modul för uppföljning av implantatets läge, OTS™ Follow-up och nuvarande standard, Radiostereometri, RSA (MBRSA). RSA är till skillnad från Ortomas metod tidskrävande, dyr och komplex då den bland annat kräver specialistkompetens liksom speciell röntgenutrustning för att kunna genomföras. Artikeln i ACTA visar att Ortomas produkt är en smidig, användarvänlig och lika precis metod för postoperativ uppföljning av höftproteskirurgi som RSA och som ger möjlighet till konsekvent uppföljning av varje opererad patient. Det bekräftar att vår OTS™ Follow-up är ett starkt alternativ till dagens standardmetod, vilket stärker vår position på marknaden och som pionjärer inom ortopedisk innovation.

Vi är också mycket glada för det 510(k)-marknadsgodkännande från amerikanska Food and Drug Administration (FDA) för den AI-assisterade versionen av OTS™ Hip i USA. Detta godkännande är en milstolpe för oss, då det möjliggör marknadsföring och försäljning på den största marknaden i världen för ortopedkirurgisk utrustning. Det är ett särskilt viktigt godkännande eftersom det banar väg för nästa ansökan som kommer att göras för vårt pågående utvecklingsprojekt, Custom OTS. Projektet fortlöper väl och vår utvecklingsavdelning gör ett gediget arbete på kort tid. När vi väl lämnat in ansökan för Custom OTS och får ett godkännande kommer det generera ytterligare milstolpsersättningar från vårt samarbetsavtal.

När vi vänder blicken mot våra andra utvecklingsprojekt, så som utveckling av plattformen för konvertering av 2D-bilder till 3D-modeller, löper arbetet på enligt plan. Under perioden samarbetade vi också med vår partner i Japan och demonstrerade en prototyp av OTS™ Plan och OTS™ Guide för knäledsoperationer för att utvärdera marknadskraven i Japan. Vi på Ortoma ser att vårt fokus behöver ligga på att rulla ut vår lösning för höftledskirurgi och efter dialoger bedömer vi att en knäledslösning passar bättre in under ett globalt avtal. Vi kommer fortsatt samarbeta för att ta nästa steg men prioriterar nu våra produkter för höftledskirurgi.

Parallellt pågår utrullningen av OTS™ Hip i Japan och vi får förfrågningar om att stötta olika evenemang där. Den ökade aktivitetsnivån ställer samtidigt högre krav på vår organisation. Under våren har vi planenligt arbetat med att bygga en organisation som kan möta upp den ökade marknadsaktiviteten samt säkra våra åtaganden gentemot partners. För att snabba på vår kommersiella omvandling och dessutom fortsätta stödja pågående och framtida marknadsintroduktioner behöver vi kort sagt förstärka både på marknadssidan och i hela vår leveranskedja. Vi har gjort framsteg och rekryterar stark kompetens inom kvalitetssäkring, supply chain och marknad. För att dessutom möjliggöra ännu bättre leveranstider har vi utökat vårt lager.

Avslutningsvis vill jag uttrycka min stolthet över Ortomas fortsatta framsteg och det engagemang som vårt team och våra partners visar. Vi befinner oss i en spännande fas med betydande möjligheter framför oss. Genom att fokusera på kommersialisering, kvalitet och starka partnerskap är jag övertygad om att vi kommer att fortsätta vår framgångsresa och ytterligare stärka vår position på den globala marknaden för ortopedisk kirurgisk utrustning. Samtidigt som vi stöttar våra befintliga samarbetspartners med marknadsaktiviteter fortsätter våra aktiviteter mot nya potentiella samarbetspartners. Vi har gjort flera framgångsrika demonstrationer av vårt system. Jag ser fram emot att fortsatt uppdatera er om vår utveckling och våra framsteg, tack för ert stöd och förtroende.

Göteborg i maj 2024,
VD Linus Byström