15:37:03 Europe / Stockholm

Prenumeration

Kalender

2023-08-10 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-17 Ordinarie utdelning PYDR 0.00 SEK
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-05-15 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-15 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning PYDR 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorFinans
IndustriFörsäkring
Paydrive är en svensk försäkringsförmedlare. Bolaget förmedlar och erbjuder bilförsäkringar till privatkunder och företag där kunden endast betalar för de mil de kör och premieras för säker körning med en lägre premie. Bolaget erbjuder sina försäkringar via sin egna plattform och SaaS-lösning. Paydrive är främst verksamma inom Sverige och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2021-11-23 16:38:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG, SINGAPORE, SYDKOREA, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Idag den 23 november 2021 inleds anmälningsperioden för teckning av units (”Units”) inför den planerade noteringen av aktierna i Paydrive AB (publ) (”Paydrive” eller ”Bolaget”) och löper fram till och med den 7 december 2021.

Idag inleds anmälningsperioden för teckning av Units inför den planerade noteringen av Bolagets aktier på NGM Nordic SME. Bolaget offentliggjorde idag den 23 november 2021 investeringsmemorandum (”Memorandumet”) för erbjudandet att teckna Units i Bolaget (”Erbjudandet”). Memorandumet och anmälningssedel finns tillgänglig på Bolagets hemsida www2.paydrive.se/investor-relations/teckningserbjudande och på Mangold Fondkommission AB:s (”Mangold”) hemsida, https://mangold.se/aktuella-emissioner/.

Kommentar från VD, Carl-Johan Thorsell:

”Jag välkomnar alla nya aktieägare i Paydrive AB, till resan att med insurtech på riktigt, kunna fortsätta att förändra en bransch, såväl på hemmamarknaden Sverige som på andra marknader i Europa.”

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet innefattar en nyemission av högst 390 000 Units, vardera Unit bestående av tre (3) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 (”Teckningsoptionerna”). Erbjudandet motsvarar cirka 20 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningskursen i Erbjudandet är 51,30 SEK per Unit, vilket motsvarar 17,10 SEK per aktie. Teckningsoptioner ges ut vederlagsfritt. Detta motsvarar en pre-money värdering av Bolaget om cirka 100 MSEK. Anmälningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 23 november till och med den 7 december 2021.
  • Teckningsåtaganden om cirka 13,9 MSEK, motsvarande cirka 69,5 procent av Erbjudandet, har lämnats från Bolagets befintliga aktieägare samt externa investerare.
  • Varje Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget under perioden från och med den 24 januari 2023 till och med 7 februari 2023 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under 10 handelsdagar närmast före den 23 januari 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 22 SEK per aktie. Vid fullteckning av teckningsoptionerna kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 17,1 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på NGM Nordic SME.
  • För det fall Erbjudandet övertecknas kan Bolaget utnyttja en övertilldelningsoption av units om 15 procent av Erbjudandet, motsvarande maximalt ytterligare 58 500 Units (”Övertilldelningsoptionen”).

Anmälan

Anmälan om att teckna Units i Erbjudandet kan ske genom något av följande alternativ:

  • Kunder till Avanza Bank AB (”Avanza”) kan anmäla sig för Erbjudandet att teckna Units direkt över Avanzas internettjänst. Ytterligare information kan erhållas på Avanzas hemsida, www.avanza.se.
  • Kunder till Nordnet AB (”Nordnet”) kan anmäla sig för Erbjudandet att teckna Units direkt över Nordnets internettjänst. Ytterligare information kan erhållas på Nordnets hemsida, www.nordnet.se

Rådgivare

Mangold är finansiell rådgivare och Advokatfirman Carthiel AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.

För mer information, kontakta:

Carl Johan Thorsell, VD Paydrive AB (publ), telefon + 46 70-2409146, e-post: cj.thorsell@paydrive.se

Om Paydrive AB (publ)

Insurtechbolaget Paydrive AB grundades 2013 av Andreas Broström och har sedan 2016 erbjudit betala-för–de-mil-du-kör-försäkringar på den svenska marknaden. Paydrive AB erbjuder på ett nytt och innovativt sätt bilförsäkringar. Utifrån insamling av data baserad på antal körda mil erbjuder företaget en personlig försäkring som uppmuntrar till säker, hållbar och kostnadseffektiv körning. 2019 belönades man med Svenska Försäkringsföreningens årliga pris. Paydrive har sedan en tid också en specifik Tesla-försäkring och ett nära samarbete med Telia.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: +46 8 5277 5020.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Paydrive eller någon annan, där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och utvalda institutionella investerare sker endast genom det investeringsmemorandum som Bolaget offentliggör.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "avser", ”bedömer”, ”förväntar sig”, ”förutser”, "planerar", eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsriktade uttalanden. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.