15:40:09 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-02-21 10:00:00

CAG uppvisar betydligt mer stabilitet än sina branschkollegor
Generellt har 2023 varit ett utmanande år för konsultbranschen. Vi har sett hur andra konsultföretag brottats med beläggningen, vilket lett till lägre omsättning, marginaler och i slutänden medarbetare. Trots detta utmanande marknadsklimat växte CAG under 2023 med 11,7%, varav 1,9% var organiskt. Årets inledningen och avslutning var starka, medan sommarmånaderna var tuffare. EBITA-marginalen för året uppgick till 9,2% (9,1) och för Q4’23 till 10,3% (11,1). Det visar på bolagets stabilitet som leder till att de kan fortsätta att höja utdelningen och föreslås uppgå till 3,9 kr per aktie från tidigare 3,6. Vi tar fasta på är att CAG ökar antalet medarbetare. Det är ett tydligt tecken på att ledningen i dagsläget inte ser någon större förändring i marknaden, utan upplever en stabil efterfrågan in i 2024.

Fler medarbetare och stabila sektorer gör att vi höjer våra omsättningsprognoser
Omsättningen för helåret kom in högre än vi räknat med. Det beror på att CAG har anställt fler konsulter än vad vi hade förväntat oss. Intäkten per anställd och dag var i linje med vad vi räknat med. Vi tolkar fler medarbetare som ett positivt tecken. Ledningen har historiskt varit kontrollerade och relativt försiktiga, vi anser det därför som osannolikt att de skulle anställa fler om de inte har beläggning. Vi höjer därför våra omsättningsestimat. Till följd av ett nytt hyreskontrakt räknar vi med högre avskrivningar under 2024. Under de två senaste kvartalen har CAG fått ränta på sina likvider och vi räknar med att detta kommer att fortsätta på ungefär samma nivå framöver.
 
Räknar med mjukare inledning av 2024 för att successivt förbättras under året
Bolaget säger i rapporten att inledningen av 2024 uppvisat vissa utmanande tendenser. Efterfrågan i segmentet Offentlig Sektor är inte lika stark som tidigare. I kombination med en dag färre under Q1’24 förväntar vi oss en mjukare inledning på 2024 för att sedan successivt bli bättre. Våra justeringar av estimaten leder till marginellt lägre vinst och förändrar inte vår syn på bolaget. Vi breddar spannet i vårt motiverade värde till 110-120 kr per aktie (118-120 kr). Mitten av vårt motiverade värde motsvarar en värdering PE-ntm på 13,4x, vilket är i linje med historisk värdering. Vi anser att CAG bör värderas i nivå med det historiska snittet då den förväntade vinsttillväxten är i linje med den historiska utvecklingen.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 21-02-2024 kl. 08:30: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/02/21/cag_20240220.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/