21:29:47 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-02-20 10:00:00

Topline i linje med våra årsestimat
Nettoomsättningen under Q4’2023 uppgick till 16 mkr (17) och rörelseresultatet uppgick till -14 mkr (-22). Sammanlagt för 2023 uppgick nettoomsättningen till 51 mkr (29), vilket var drygt 2 mkr under våra försäljningsestimat för 2023. Kostnadsbilden förbättrades i och med minskade försäljnings- samt FoU-kostnader. Det lägre beloppet för FoU under året berodde främst på MDR-associerade kostnader under 2022. I slutet av perioden uppgick nettokassan till -18 mkr (28) och disponibla medel till 10 mkr (52), varav 8 mkr (51) i likvida medel och 2 mkr (2) i outnyttjade krediter.

Fullt säkerställd emission
I samband med publiceringen av bokslutskommunikén offentliggjorde bolaget även styrelsens beslut att genomföra en företrädesemission om 27 mkr före emissionskostnader. I ett efterföljande PM meddelades det även att styrelsen nu har ingått avtal med bolagets tre största aktieägare samt styrelseordförande, två styrelseledamöter och VD om teckningsförbindelser och emissionsgarantier om hela emissionsbeloppet. Teckningskursen uppgår till 3 kr per aktie och teckningsperioden löper från 28 februari till och med 13 mars 2024. Framöver ser vi dock ett fortsatt kapitalbehov om försäljningen inte kommer igång och har lagt in ytterligare kapitalanskaffning i vår modell.
 
Justerar estimat och motiverat värde
Verksamheten fortsätter att utvecklas i rätt riktning med en pågående klinisk studie i Kent, kommande MDR-certifiering och samtal med nya och befintliga partners. Onekligen går det dock fortsatt i en lägre tillväxttakt än vad vi hade förväntat oss. Mot bakgrund av en fortsatt svag försäljning justerar vi våra försäljningsestimat för 2024 och framåt. Vi ser ett nytt motiverat värde om 3,0–3,8 kr per aktie (3,8–3,9).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 20-02-2024 kl. 08:31: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/02/20/enzy20240219.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/