21:28:54 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-02-16 10:00:00

Stark avslutning på 2023
Eolus rapporterade en bra avslutning på det urstarka 2023. Även om försäljningen på 173 mkr var klart lägre y/y (378 mkr i Q4’22), förbättrades EBIT från 26 mkr i Q4’22 till 100 mkr i Q4’23. För helåret 2023 förbättrades EBIT från 77 mkr i 2022 till 766 i 2023, bolagets hittills bästa resultat. Utdelningen föreslås till 2,25, en väsentlig höjning från 1,5 i 2022. Projektportföljen fortsatte att utvecklas starkt och uppgick till 26,8 GW. Kassaflödet i kvartalet var relativt svagt. En del, ca 100 mkr, förklaras av förvärvet av YIT:s projektportfölj och resten av betalningar för projekt som förväntas betalas under 2024.

Strukturella trender med högre efterfrågan på förnyelsebar energi ger högre prognoser
Vi justerar våra prognoser på grund av högre förväntade intäkter jämfört med tidigare. De strukturella trender vi har identifierat i form av högre efterfrågan i allmänhet, och i USA i synnerhet, på projekt inom förnyelsebar energi ger högre intäktsprognoser än vad vi tidigare har antagit. Den nya strategin mot en större andel försäljningar av projekt i tidig fas, vilket minskar behovet av projektkostnader, ger dessutom högre bruttomarginaler jämfört med våra tidigare antaganden. Samtidigt ökar kostnadsbasen då expansionen av verksamheten fortsätter, både organiskt med fler anställda, men även via förvärv som den förnyelsebara projektverksamheten från YIT. Sammantaget ser vi en betydligt starkare utveckling än tidigare.
 
Justerat motiverat värde med ny bas för multipelvärdering
Vi justerar vårt motiverade värde till 92-114 kr/aktie (130-135). Vi sätter en målmultipel 10,0x för EV/EBIT, vilket är snittet över den senaste 10-årsperioden, justerat för perioder av förluster och svag lönsamhet, då vi har satt ett tak på 12x. För att nå den övre delen av vårt motiverade värde applicerar vi målmultipeln på våra befintliga prognoser. För att nå den lägre delen av vårt motiverade värde antar vi att marginalen inte når upp till våra nuvarande prognoser. Vi antar då en framåtblickande marginal på 10% för 24e-26e. Vi använder fortsatt ett snitt av EBIT över en längre period som bas för vår multipelvärdering, men flyttar perioden ett år framåt och använder nu snittet 2021a-2026e.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 16-02-2024 kl. 08:35: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/02/16/eolus_q4_23.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/