16:54:19 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-02-21 12:55:00

Stabil verksamhet men fortsatta utmaningar med finansieringen
Gigasun rapporterade operationellt en stabil rapport Q4’23 där 12m rullande försäljning vände upp efter det relativt svagare Q3’23. Intäkterna från energiförsäljning var 25% högre trots viss valutamotvind (-2% y/y). Detta förklaras delvis av inköpt energi för vidareförsäljning. Intäkterna per producerad KWh (justerat för FX) var stabila q/q. EBIT på 12 mkr var starkare y/y även om rullande 12m inte nådde upp till de nivåer som bolaget har rapporterat under senare tid, ca 80 mkr. Bolaget flaggar för en strategisk översyn av kapitalstrukturen då balansräkningen fortsatt är hämmande för stabilare kassaflöden och tillväxt.

Lägre prognoser på grund av förskjutning i införandet av utsläppsrätter och lägre finansnetto
Vi gör endast marginella prognosjusteringar för elförsäljning, framför allt drivet av valuta då SEK har förstärkts mot RMB. Vi skjuter dock på intäkter för införandet av utsläppsrätter till andra halvåret 2024 samt justerar ner vår prognos för finansnettot, vilket påverkar EPS betydligt på grund av högre räntor än tidigare förväntat. För 2025e är vår prognos fortsatt konservativ, och utgår från marginella kapitalanskaffningar via lånemarknaden. Skulle bolaget lyckas med att öka kapitalbasen, ökar tillväxtförutsättningarna betydligt. Tillgången till kapital är fortsatt den största begränsningen för tillväxt i den kapitalintensiva kraftproduktionsbranschen. Marknaden för CCER, utsläppsrätter, återstartades i januari enligt bolaget, men inget nytt regelverk är ännu på plats. Vi utgår fortsatt från att ett system med utsläppsrätter införs i Kina under 2024, men nu med start H2’24, vilket höjer posten övriga intäkter från den historiska nivån på 40-50 kr till 74 mkr per år i våra prognoser i 2025e och 2026e.
 
Lägre motiverat värde på grund av fler aktier
Vi sätter ett nytt motiverat värde på 9,5-12,5 kr (14,0-15,5). Vårt motiverade värde bygger på värdeskapande hos ett antal större europeiska kraftproducenter, där vi kombinerar EBIT-tillväxt och EBIT-marginal för 2023e-2025e, som vi jämför med EV/EBIT på 2024e. En regressionsanalys ger vid handen att EV/EBIT på 18x är motiverat för Gigasun. Då bolaget är klart mindre och dessutom har en annorlunda exponering med 100% av intäkterna i Kina, sätter vi en rabatt på 25% på det framräknade värdet i vårt basscenario.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 21-02-2024 kl. 11:38: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/02/21/gigasun_q4_23.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/