15:31:17 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-02-19 15:10:00

Avslutar året i linje med våra estimat
Omsättningen i kvartalet uppgick till 70,4 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 2,5%, varav 0,7% var organiskt. Det var i linje med vad som krävdes för att nå vårt helårsestimat. Bolaget har under året flaggat för att säsongsmönstret under året skulle vara olikt tidigare år, vilket förklarar den låga tillväxten. Orderingången i kvartalet uppgick till 103,9 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 15% varav 9,2% var organisk. Orderboken vid kvartalets utgång uppgick till 156,3 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 24% y/y. Diskrepansen mellan tillväxt i orderbok och försäljning förklaras med att flertalet ordrar lades i slutet av kvartalet. EBITDA justerat för kostnader relaterat till Biomodex-förvärvet uppgick till 7,3 mkr, vilket motsvarar en marginal om 10,4%. Siffran var i linje med vad som krävs för att nå våra helårsestimat för EBITDA.

Marginellt högre kostnadsbas sänker EBITDA i närtid
Trots konsolideringen av Biomodex lämnar vi våra estimat för 2024 oförändrade. Detta då vi bedömer att Mentice kommer att se viss fx-motvind givet en hög försäljning i USD. Detta tar i princip ut den försäljning som vi adderar från Biomodex. Givet bolagets kraftiga operativa hävstång sjunker våra EBITDA-estimat med 11,6% för innevarande år. 2025 sänker vi våra försäljningsestimat med 3% och EBITDA 9,5%. I våra estimat är vi konservativa i utrullningen av Ankyras och bedömer att vi kommer att kunna se en acceleration av mjukvaruförsäljningen under H2. Av bolagets orderbok om 156,3 mkr förväntas 110 mkr levereras under 2024. Baserat på våra estimat kommer 68% av årets försäljning att adderas på dessa 110 mkr. Det kan ställas mot att över 70% av försäljningen under 2022-2023 legat utanför klara ordrar vid årets ingång. I våra kostnadsestimat adderar vi den personal som kommer in via Biomodex samt bedömer att bolaget kommer att öka kostnadsbasen i en något högre takt än under 2023. Den operativa hävstången innebär trots det fortsatt marginalexpansion. Justeringen av EPS är en följd av ökade avkrävningar kopplade till det senaste förvärvet.
 
Högt värdeskapande
Vi justerar vårt motiverade värde till 60-68 kr (66-68). Jämför vi med andra medicintekniska bolag med liknande marginal och tillväxtprofil värderas Mentice på en rabatt i förhållande till kombinationen av tillväxt och EBITDA-marginal. Vi bedömer att en möjlig katalysator för bolaget i närtid är den kapitalmarknadsdag som kommer att hållas i slutet av Q1.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 19-02-2024 kl. 14:52: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/02/19/menticeq4.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/