17:08:28 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-02-23 13:20:00

I linje med given guidning
Omsättningen i kvartalet uppgick till EUR 22,8m, vilket motsvarar en tillväxt om 45,3%. Drivande bakom tillväxten var segmentet Sub-affiliation, som växte 228% y/y. EBITDA i kvartalet uppgick till EUR 6,0m, vilket motsvarar en marginal om 26,3%. EBITDA på helåret uppgick till EUR 23,6m, vilket är i mitten av given guidning. Vårt estimat låg på EUR 25m, vilket var i övre delen av guidning. Det fria kassaflödet i kvartalet uppgick till EUR 4,8m. På helåret uppgick det fria kassaflödet till EUR 14m, i linje med given guidning om EUR 13-15m. Sammanfattningsvis var Q4’23 ett stabilt kvartal för bolaget.

Justerar estimat för att återspegla given guidning
Året har inletts starkt med en omsättning i januari om EUR 7,3m, vilket för hela Q1 skulle motsvara en tillväxt om ca 40% y/y. För helåret lämnar bolaget en guidning om att EBITDA kommer att uppgå till EUR 24-26m och att det fria kassaflödet innan tilläggsköpeskillingar kommer att uppgå till EUR 22-24m. Baserat på given guidning sänker vi våra EBITDA-estimat med 13% för 2024 och 15% för 2025. Förändringarna i våra estimat reflekterar den ändrade intäktsmixen för bolaget där Sub-affiliation har en bruttomarginal om 15%, vilket kan ställas mot bruttomarginalen inom Affilation marketing som är närmare 90%. Tillväxten under prognosperioden domineras således av Sub-affiliation. Den stora förändringen i EPS 24-25e är hänförlig till att EPS i euro är nära noll; för 2024 sjunker EPS från 0,34 till 0,26 och för 2025 från 0,41 till 0,31. Vi anser dock att fokus i detta bolag bör vara på det fria kassaflödet. Detta då delar av förändringen i EPS förklaras med icke kassaflödespåverkande poster.
 
Potential för hög återföring av kapital till aktieägare
Vi justerar vårt motiverade värde till 28-32 kr (34-36), som en följd av ändrade långsiktiga marginalantaganden. Givet att vi nu har klarhet i tilläggsköpeskillingen kopplad till Casumba bedömer vi att Raketech potentiellt kommer kunna återföra ca EUR 25-30m till aktieägarna under 2024-26e, vilket motsvarar över 40% av börsvärdet för bolaget. Vi ser således att det framöver finns potential till stigande utdelningar eller återköp. Vidare anser vi att den kraftiga rabatten som Raketech handlats till jämfört med andra affiliates delvis kommer att reduceras nu när osäkerheten kring tilläggsköpeskillingar är löst. Vi bedömer dock att rabatten delvis kommer bestå eftersom Raketech har en lägre andel intäkter på intäktsdelning (Rev. Share) än t.ex. GIG och BC.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 23-02-2024 kl. 12:51: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/02/23/rakeq4.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/