10:36:11 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-06-03 15:00:00

Stärkta finanser
Perioden för att teckna aktier via TO12 är över och utfallet blev bra med 97% av utestående teckningsoptioner tecknade. Det innebär att bolaget tillförs omkring 23 mkr efter transaktionskostnader och att det totala antalet utestående aktier ökar till 348,2 miljoner aktier från 224,7 miljoner. Vår bedömning är att kapitaltillskottet plus befintliga likvida medel ger finansiering av verksamheten omkring ett år framåt och att det därmed är tillräckligt för att kunna slutföra fas 1-delen i den pågående fas 1/2a-studien med Tumorad. Återigen konstaterar vi att huvudägaren visar ett fortsatt starkt engagemang och tar sin andel, vilket är en viktig förklaring till det positiva utfallet.

Mindre prognosjusteringar
Utöver att väga in utspädningseffekten och kapitaltillskottet har vi justerat ned vår bedömning av rörelsekostnaderna för i år. Det är en något långsammare rekryteringstakt av patienter som är anledning till att vi tar ned vår förväntan på kostnaderna i år. Lägre kostnader innebär i sin tur lägre förväntad återbäring av forsknings- och utvecklingsstöd från australiensiska myndigheter, men vi vill poängtera att nettoeffekten blir positiv.

Uppdaterat värderingsintervall
Effekterna av nyemissionen och prognosförändringar leder oss ett nytt motiverat värdeintervall om 0,65-0,85 kr per aktie (0,70-0,90 kr). Vår värdering utgår ifrån en sannolikhetsjusterad kassaflödesmodell, där varje projekt bedöms var för sig och adderas i en sum-of-the-parts-modell, med en WACC om 20% (23%). Viktigast för aktien under året blir ny data som kan ge stöd för Tumorad. Här hade vi våra förhoppningar på att få mer information redan under nyttjandeperioden för TO12. En trögare rekryteringstakt till studien innebär att den tidpunkten flyttats framåt och vi bedömer att det istället kan bli aktuellt under H2 2024.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 03-06-2024 kl. 14:27: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/06/03/spago030624.pdf
Detta är en betald analys från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://www.carnegie.se/cr/penser-access/