03:06:10 Europe / Stockholm

Prenumeration

2023-07-21 11:00:00

Värdenedskrivningar drivet av senaste strukturaffärer
ALM Equity avslutade ett intensivt första halvår som präglades av fortsatt anpassningsarbete och finansiella omstruktureringar av bolaget och innehaven. Under andra kvartalet minskat det totala värdet av portföljbolagen med 24% till 5,1 mdkr från 6,7 mdkr i Q1’23. På årsbasis motsvarar värdeminskningen cirka 61%. Värdeminskningen beror främst på nedskrivningar i Klövern och Aros Bostad som minskade med 36% resp. 30%. Justerat substansvärde minskade med 26% och uppgick till 380 kr per aktie och 508 kr i Q1’23.

Välkapitaliserat Klövern och ljuset i tunneln för 2xA Entreprenad
Nrep förvärvade 51% av aktierna i Klövern för 2,5 mdkr, varav ALM Equitys andel av köpeskillingen uppgick till ca 1,2 mdkr med möjlighet till tilläggsköpeskilling vid en exit om 230 mkr. Vidare har Nrep åtagit sig att över tid investera 4 mdkr. Detta skapar goda förutsättningar för att synliggöra de värden som finns i bolagets byggrättsportfölj över tid. Hittills i år har 2xA Entreprenad (som stod för 25% av portföljvärde i Q2’23) tecknat avtal om sju nya totalentreprenader för uppförande av bostäder. Totalt ordervärde uppgår till cirka 1 550 mkr, varav 430 mkr för Klövern och resterande avtal är tecknade med fem helt externa beställare. Vi bedömer att detta är positivt för bolaget då det visar att bolaget har god förmåga att stå på egna ben och etablera sig på marknaden.
 
Sänker motiverat värde med ~18% men behåller positiv syn på längre sikt
Vid skrivandets stund värderas ALM-aktien med en premie om 32% mot rapporterat justerat substansvärde (NAV). På kort sikt ser vi fortfarande en svag bostadsmarknad under 2023 och bedömer påbörjad återhämtning under 2024. Detta borde bidra till positiv NAV-tillväxt framöver, vilket vårt långsiktiga case i bolaget bygger på. På kort sikt, behåller vi en försiktig syn, givet fortsatta värdenedskrivningar i portföljen och pågående anpassningsarbete samt turbulens på ränte- och bostadsmarknaden. Vi justerar ned vårt motiverade värde till 400 – 440 kr per aktie (490 – 540).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 21-07-2023 kl. 08:33: https://docs.penser.se/research/2954-A/alm_2023_q2_20230720.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/