17:05:42 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-02-15 12:30:00

Fortsatt utmanande för tillväxt
Nettoomsättningen uppgick i kvartalet till 36,3 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 3,1% y/y. Nettoomsättningen för helåret uppgick till 145,2 mkr, vilket var ca 0,5% lägre än vårt helårsestimat och motsvarar en tillväxt om 12,1% y/y. ARR uppgick till 140,4 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om -3,7 y/y. EBITDA uppgick i kvartalet till 9,2 mkr, vilket motsvarar en marginal om 25,3%. För helåret uppgick EBITDA till 42,6 mkr, vilket var ca 4% över vårt estimat för helåret. Sammanfattningsvis avslutas 2023 i samma ton som tidigare kvartal med en svagt krympande eller stillastående ARR som en följd av högre churn än försäljningstillväxt.

Historiken talar för att bolaget återgår till tillväxt
Vi justerar ned våra försäljningsestimat på innevarande år med 5-7% 2025 och 2025. Vi bedömer att det strategiarbete som initierats under H2’23 och fortsätter under 2024 delvis kommer att bära frukt under året. Vi bedömer att bolaget kommer börja visa en tillväxt i ARR i linje med given guidning under H1’24 för att sedan accelerera under H2’24 och 2025 när den nya säljkåren är på plats. Eftersom bolaget växer säljkåren sänker vi våra EBITDA estimat för 2025 med 7,4%. Vi tar således ut kostnaden för en utökad säljkår innan vi räknar hem en tillbakagång till de historiska tillväxttalen.
 
Lämnar ett tufft år bakom sig
Vi justerar vårt motiverade värde på Upsales till 46-51 kr. För att bolaget ska återgå till de historiska tillväxtnivåerna över 20% anser vi att Upsales måste visa ett antal kvartal med tillväxt q/q och en normalisering av churn. En aspekt som talar för en återgång till denna tillväxt på sikt är att bolagets befintliga kunder har en potentiell ARR om ca 500 mkr, vilket kan ställas mot nuvarande rapporterade ARR om 140,4 mkr.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 15-02-2024 kl. 11:48: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/02/15/denna_rapport_f_rdigst_lldes_och_distribuerades_15_februari_2024.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/