14:46:46 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-15 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-16 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Ordinarie utdelning PHARM 0.00 SEK
2023-05-24 Årsstämma 2023
2023-05-24 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning PHARM 0.00 SEK
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Pharmiva är verksamma inom hälsovårdssektorn. Bolaget är specialiserade inom utveckling av produkter med fokus på kvinnohälsa. Produktportföljen inkluderar exempelvis receptfria behandlingar mot bakteriell vaginos. Bolaget bedriver även kliniska studier. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund.
2022-08-15 18:23:00

Aktieägarna i Pharmiva AB (publ), 559007-0958, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 2 september 2022 kl. 10.00 på Markets & Corporate Law:s kontor på Stortorget 3, 211 22 Malmö.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 25 augusti 2022, och
 • anmäla sig till bolaget senast måndagen den 29 augusti 2022 skriftligen till Pharmiva AB (publ), Sankt Lars väg 45, 222 70 Lund. Anmälan kan också göras per e-post till per-ola.forsberg@pharmiva.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 25 augusti 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 29 augusti 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.pharmiva.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 8 234 472 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Styrelsens beslut om företrädesemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande.
 8. Styrelsens beslut om riktad emission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande.
 9. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag i korthet:

Styrelsens beslut om företrädesemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande (punkt 7)

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 658 757,76 kronor genom nyemission av högst 5 489 648 aktier till en teckningskurs om 1,80 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 9 881 366,40 kronor. 
 
För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt: 
 

 1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier. 
   
 2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 7 september 2022. Även annan kan teckna i emissionen. 
 

1. För varje tecknad aktie ska erläggas 1,80 kronor kontant. Belopp överstigande kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.

2. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 12 september 2022 till och med den 26 september 2022. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. 
 

 1. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.  
   
  I första hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till de teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 
   
  I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till de nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 
   
 2. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket. 
   
 3. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

Styrelsens beslut om riktad emission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande (punkt 8)

Att genom riktad emission öka bolagets aktiekapital med högst 438 219,72 kronor genom nyemission av högst 3 651 831 aktier till en teckningskurs om 1,80 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 6 573 295,80 kronor. 
 
För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt: 
 
3. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare.

 1. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att tillvarata möjligheten att tillföra nytt rörelsekapital på, för bolaget, attraktiva villkor, särskilt sett till tids- och kostnadsaspekten för genomförandet av den riktade nyemissionen. Genom den riktade nyemissionen tillförs rörelsekapital i syfte att arbeta mot satta målsättningar och detta på ett kostnads- och tidseffektivt sätt där bolagets finansiella ställning stärks. Skälen ovan har resulterat i slutsatsen att det enligt styrelsens bedömning funnits övervägande skäl att, genom den riktade nyemissionen, frångå aktieägarnas företrädesrätt till gynnande för bolaget och aktieägarna på sikt.  
 2. Teckningskursen för aktierna ska motsvara den volymviktade genomsnittskursen under en handelsperiod om femton (15) dagar föregående beslutet om den riktade nyemissionen, med en procentuell rabatt om cirka 41,00 procent.
 3. Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista senast den 29 september 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
 4. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket. 

4. För varje aktie ska erläggas 1,80 kronor kontant. Belopp överstigande kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.

 1. Full betalning för tilldelade aktier erläggas kontant senast den 5 oktober 2022. Betalning skall ske enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota.
 2. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt
Erforderliga handlingar, fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Sankt Lars väg 45, 222 70 Lund, och på bolagets hemsida www.pharmiva.com senast två (2) veckor innan bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till Pharmiva AB (publ), Sankt Lars väg 45, 222 70 Lund, eller per e-post till per-ola.forsberg@pharmiva.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Pharmiva AB (publ), Sankt Lars väg 45, 222 70 Lund, och på www.pharmiva.com, senast två (2) veckor efter att frågan har kommit bolaget tillhanda, om det inte är möjligt att lämna svar tidigare under bolagsstämman. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Lund i augusti 2022
Pharmiva AB (publ)
STYRELSEN