03:31:47 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-30 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-21 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-16 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Ordinarie utdelning PHARM 0.00 SEK
2023-05-24 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-24 Årsstämma 2023
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning PHARM 0.00 SEK
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Pharmiva är verksamt inom hälsovårdssektorn. Bolaget är specialiserat inom utveckling av produkter med fokus på kvinnohälsa. Produktportföljen inkluderar exempelvis receptfria behandlingar mot bakteriell vaginos. Bolaget bedriver även kliniska studier. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund.
2023-05-24 16:13:00

Årsstämma i Pharmiva AB (publ), org nr 559007-0958, har hållits i Lund den 24 maj 2023. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Ansvarsfrihet, disposition av bolagets förlust

Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel om 14 565 749 kr överförs i ny räkning, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022 samt att ingen utdelning lämnas.

Arvode till styrelse och revisorn

Stämman beslutade att styrelseledamöterna ersätts med vardera 100 000 kronor till ledamöterna, och 200 000 kronor till styrelsens ordförande. Reskostnader ersätts enligt bolagets gällande regler. Därutöver beslöts att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande samt revisorer

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Malte Zaunders, Ingrid Atteryd Heiman, Ulf Blom och Kristina Ingvar som ordinarie ledamöter, samt om omval av Malte Zaunders som styrelsens ordförande. Stämman omvalde även Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för bolaget, varvid det noterades att PWC meddelat att Mattias Lamme kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier mm

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning som (efter konvertering/teckning) innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2023.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen, varigenom det tillåtna aktiekapitalet i § 4 och antalet aktier i § 5 höjdes.

Protokoll från stämman mm

Protokoll från stämman kommer att publiceras på bolagets hemsida, https://pharmiva.com/investerare/#arsstamma, senast under vecka 22.

Pharmiva AB (publ)

Styrelsen