23:55:02 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Pharmiva är verksamma inom hälsovårdssektorn. Bolaget är specialiserade inom utveckling av produkter med fokus på kvinnohälsa. Produktportföljen inkluderar exempelvis receptfria behandlingar mot bakteriell vaginos. Bolaget bedriver även kliniska studier. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning PHARM 0.00 SEK
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021

Prenumeration

2022-09-28 09:49:00

Teckningsperioden i Pharmiva AB:s (”Pharmiva” eller Bolaget”) företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna, avslutades den 26 september 2022. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 64,9 procent inklusive teckningsförbindelser, innebärande att garantiåtagande om cirka 35,1 procent har aktiverats för en total teckning om 100 procent. Pharmiva tillförs därmed cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader. I samband med företrädesemissionen genomfördes även en riktad emission av aktier om cirka 6,6 MSEK. Utfallet medför bland annat att Pharmiva kan fortsätta den kommersiella lanseringen av Vernivia© och slutföra av den pågående studien PIVA-01. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 28 september 2022.

Pharmivas VD Anna Linton kommenterar
”Vi är mycket stolta över att ha genomfört företrädesemissionen och vi vill passa på att tacka alla befintliga och nya aktieägare som har valt att investera. Jag hälsar er varmt välkomna som aktieägare i Pharmiva. Kapitaltillskottet gör det möjligt för oss att fortsätta resan mot Pharmivas mål om att bli ett globalt ledande FemTech-bolag med en bred portfölj av produkter inom vaginal hälsa.”

Teckning, tilldelning och betalning avseende företrädesemission
Företrädesemission tecknades till totalt cirka 6,4 MSEK, inklusive teckningsförbindelser om cirka 1,7 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 64,9 procent. Därutöver har garantiåtaganden om cirka 3,5 MSEK aktiverats, motsvarande 35,1 procent av emissionsvolymen. Total teckningsgrad (inklusive garantiåtagande) uppgår därmed till 100 procent av emissionsvolymen. Pharmiva tillförs därmed cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader om cirka 2 MSEK (varav cirka 0,8 MSEK avser garantiersättning). Genom företrädesemissionen nyemitteras 5 489 648 aktier. Totalt 3 214 262 aktier har tecknats med stöd av teckningsrätter, inklusive teckningsförbindelser om cirka 1,7 MSEK. Totalt 2 275 386 aktier har tecknats utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det memorandum som offentliggjordes av Bolaget den 5 september 2022. De tecknare som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas ut idag, den 28 september 2022. Tilldelade aktier utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Riktad emission
Parallellt med företrädesemissionen har Pharmiva genomfört en riktad emission av aktier till en begränsad krets av befintliga aktieägare och utvalda professionella investerare som har ett långsiktigt intresse i Bolaget. Den riktade emissionen omfattar 3 651 831 nya aktier till en teckningskurs om 1,80 SEK per aktie, det vill säga samma villkor som Företrädesemissionen. Genom den riktade emissionen tillförs Pharmiva cirka 6,6 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK.

Antal aktier och aktiekapital
När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Pharmiva ha ökat med 5 489 648, från 8 234 472 aktier till 13 724 120 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid registreringen att ha ökat med 658 757,76 SEK, från 988 136,64 SEK till 1 646 894,40 SEK. Den totala utspädningen som företrädesemissionen medför för de aktieägare som inte har deltagit i företrädesemissionen uppgår till 40 procent. Genom den riktade emissionen kommer antalet aktier i Pharmiva öka med ytterligare 3 651 831 till 17 375 951 aktier. Aktiekapitalet kommer då öka med ytterligare cirka 438 219,72 SEK till cirka 2 085 114,12 SEK. Således kommer befintliga aktieägare att vidkännas en ytterligare utspädning om totalt cirka 21 procent av rösterna och kapitalet.

Handel med betald tecknad aktie (BTA)
Handel med BTA pågår på Nasdaq First North Growth Market till och med den dag då Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registreringen är beräknad att ske omkring den 14 oktober 2022.

Rådgivare
I samband med kapitalanskaffningen har Sedermera Corporate Finance AB agerat som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För ytterligare information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se