23:01:42 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Pharmiva är verksamma inom hälsovårdssektorn. Bolaget är specialiserade inom utveckling av produkter med fokus på kvinnohälsa. Produktportföljen inkluderar exempelvis receptfria behandlingar mot bakteriell vaginos. Bolaget bedriver även kliniska studier. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning PHARM 0.00 SEK
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021

Prenumeration

2022-08-17 07:45:00

Pharmivas antibiotikafria egenvårdsprodukt Vernivia fortsätter att vinna mark på den svenska marknaden. Försäljningen under årets andra kvartal ökade med 262 procent jämfört med perioden januari–mars. Den positiva utvecklingen stärker oss ytterligare när vi fortsätter arbetet inför en global lansering av Vernivia och rör oss framåt i dialoger med potentiella samarbetspartners.

Andra kvartalet (april-juni 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,7 MSEK (0)
 • Kostnaderna uppgick till 8,6 MSEK (5,1)
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -7,4 MSEK (-4,5)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,90 kr (-0,63)

Första halvåret (januari-juni 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,9 MSEK (0)
 • Kostnaderna uppgick till 15,2 MSEK (11,6)
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -13,6 MSEK (-10,3)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,77 kr (-1,70)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Styrelsen i Pharmiva AB (publ) meddelade att man utsett Anna Linton till ny vd för Bolaget. Hon är för närvarande vd för UniMedic Pharma och tillträder tjänsten den 8 augusti. Vice vd Karoline Akerjordet blir tillförordnad vd från den 1 maj fram till dess att den nya vd:n tillträder.
 • Pharmiva AB (publ) meddelade att Bolaget har tecknat avtal med Oriola, som distribuerar till Kronans Apotek, om återförsäljning av den antibiotikafria egenvårds-behandlingen Vernivia.
 • Pharmiva AB (publ) meddelade att utfallet av tecknings-optioner serie TO 3 blev 884 212 teckningsoptioner vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 81 procent till en kurs om 5,72 SEK. För att erhålla den fulla finansieringen som avsetts med teckningsoptionsnyttjande beslutade styrelsen om en riktad nyemission av 208 288 aktier, motsvarande cirka 1,2 MSEK, till Fredrik Lundgren som lämnat garantiåtagande i samband med optionsinlösen-förfarandet. Pharmiva tillfördes genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 3 samt genom den riktade nyemissionen totalt ca 6,2 MSEK före emissionskostnader.
 • Vid årsstämman i Pharmiva AB (publ) fattades samtliga beslut med erforderlig majoritet. Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen och det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Vid stämman beslutades även styrelsearvoden i enlighet med valberedningens förslag. Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja styrelse och ordförande.
 • Pharmiva AB (publ) meddelade att de första svenska patienterna idag har inkluderats till bolagets kliniska studie PIVA01. Totalt kommer 96 patienter att ingå i studien som genomförs för att utvärdera effekten av den antibiotikafria behandlingen Vernivia mot underlivsinfektionen bakteriell vaginos. Studien initierades i Sverige under maj 2022 och väntas slutföras under innevarande år.
 • Pharmiva AB (publ) meddelade att bolagets egenvårdsprodukt Vernivia mot bakteriell vaginos nu finns tillgänglig via LloydsApotek.
 • Pharmiva AB (publ) meddelade att Bolagets egenvårdsprodukt Vernivia mot bakteriell vaginos nu också finns tillgänglig via Apohem.
 • SwedenBIO driver en arbetsgrupp mot AMR där Pharmiva är aktiv. SwedenBIO har gått med i International Council of Biotechnology Associations (ICBA) för att driva AMR-agendan ytterligare på den internationella arenan. Ett antibiotikafritt alternativ är Pharmivas behandling mot bakteriell vaginos, en infektion där antibiotika idag är förstahandsbehandling. SwedenBIO:s representant Karoline Akerjordet, tillförordnad vd Pharmiva, har valts till ordförande för ICBA:s internationella arbetsgrupp för AMR.
 • Pharmiva AB (publ) meddelade att europeiska patentorganisationen EPO (European Patent Organization) avser att godkänna Bolagets patentfamilj Foam II. Patentet ger ett brett skydd för Pharmivas teknologiplattform i EU och öppnar möjligheter för både nya produkter samt produktlösningar.
 • Pharmiva AB (publ) meddelade att Carlsquare Equity Research ser positiva signaler för Pharmivas produkt Vernivia och publicerar uppdatering av sin initieringsanalys.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Pharmiva AB (publ) blev, som ett innovativt femtech-bolag i framkant, inbjuden att delta i ett seminarium i Almedalen om framtidens vård.
 • Pharmiva AB (publ) meddelade att Bolaget baserat på den framgångsrika lanseringen i Sverige och ett positivt utfall av deltagandet på partneringkonferensen BIO i USA nu intensifierar dialogen med potentiella samarbetspartners för den globala lanseringen av Vernivia, egenvårds-produkten för behandling av bakteriell vaginos. Pharmiva meddelar samtidigt en ambition om att nå en marknadsandel på minst 10 procent för Vernivia i Sverige redan ett år efter lansering.
 • Pharmiva AB (publ) meddelade att man har tecknat avtal med online-apoteket Meds om försäljning av Vernivia, Bolagets antibiotikafria behandling av bakteriell vaginos som både botar infektionen och lindrar symtomen. Meds är ett snabbväxande online apotek och genom detta har Pharmiva AB (publ) nu tecknat avtal med majoriteten av de svenska apotekskedjorna.
 • Styrelsen i Pharmiva AB (publ) meddelade att man beslutat om nyemission av aktier som tillför Bolaget totalt cirka 16,5 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har mottagit förhandsteckningar på halva totala emissionsbeloppet samt garantier på resterande summa från en begränsad krets av befintliga aktieägare och utvalda professionella investerare med långsiktigt intresse i Bolaget. Styrelse och ledning deltar med drygt 0,8 MSEK.
 • Styrelsen i Pharmiva AB (publ) meddelade att man kallar aktieägarna till en extra bolagsstämma 2 september 2022 för att godkänna styrelsens beslut om den riktade emissionen samt företrädesemissionen på totalt 16,5 MSEK före emissionskostnader.
KSEKQ2 2022Q2 20212022 Halvår2021 Halvår2021 Helår2020 Helår
Nettoomsättning669092402480
Aktiverat arbete5006546721 3182 0831 035
Övriga rörelseintäkter0000024
Rörelsens kostnader-8 606-5 146-15 229-11 593-23 093-15 017
Rörelseresultat-7 437-4 492-13 633-10 275-20 762-13 958
Periodens resultat-7 438-4 492-13 636-10 275-20 763-14 006

VD har ordet

Stor försäljningstillväxt i Sverige och fokus på global expansion
Pharmivas antibiotikafria egenvårdsprodukt Vernivia fortsätter att vinna mark på den svenska marknaden. Försäljningen under årets andra kvartal ökade med 262 procent jämfört med perioden januari–mars. Den positiva utvecklingen stärker oss ytterligare när vi fortsätter arbetet inför en global lansering av Vernivia och rör oss framåt i dialoger med potentiella samarbetspartners.

Mindre än ett år efter att Vernivia lanserats finns behandlingen tillgänglig på de största apotekskedjorna i Sverige. Inom ramen för vårt avtal med det finska hälsovårdsbolaget Oriola lanserades Vernivia i april på Kronans Apotek och i maj inkluderades produkten även i sortimentet hos LloydsApotek. Sedan tidigare finns återförsäljaravtal med Apoteket AB, Apotea och Apotek Hjärtat, och i augusti inleds försäljning även hos e-apoteket Meds. Vid lanseringsstarten på den svenska marknaden fokuserade Pharmiva på att öka kännedomen om produkten men på senare tid har fokus skiftats mot att öka säljkonverteringen, något vi nu ser effekt av på försäljningssiffrorna. I juli kommunicerade vi en ambition om att nå en marknadsandel på minst 10 procent för Vernivia i Sverige så snart som ett år efter lansering, och den starka utvecklingen under rapportperioden visar att vi har möjlighet att överträffa denna målsättning.

I början av juli var Pharmiva inbjudet till ett seminarium i Almedalen där jag fick möjligheten att prata om kvinnors hälsa och hur vi kan förbättra den med svenska innovationer. Kvinnohälsa är tyvärr fortfarande åsidosatt och allt för få investeringar görs på området. Det är därför extra viktigt att under ett nätverkstillfälle som Almedalen lyfta fram Pharmiva som ett framstående femtech-bolag med innovation som ledstjärna.

Samtidigt som Sverige är en liten marknad är den för oss ett viktigt skyltfönster för internationell expansion. Framgången ger ett kvitto på att vår receptfria och antibiotikafria egenvårdsbehandling mot bakteriell vaginos gör skillnad och möter en stark efterfrågan. För att ytterligare stärka den kliniska dokumentationen genomför vi parallellt med marknadsinsatserna en klinisk studie som ska ge oss viktigt underlag för diskussioner både med vårdpersonal i Sverige och potentiella kommersiella partners utomlands. Den kliniska studien PIVA01 som nu genomförs i Sverige går enligt plan och kommer att ge oss ytterligare värdefull information kring behandlingseffekten av Vernivia. 

Vi har under den senaste tiden gjort stora framsteg med vår patentportfölj. Efter att i slutet av mars ha förhandsgodkänt den viktiga patentfamiljen FOAM I meddelade den europeiska patentmyndigheten EPO (European Patent Organization) i juni att man även förhandsgodkänt patentfamiljen FOAM II. Därmed har vi nu ett starkt skydd för vår teknologi såväl i USA som i Europa, vilket stärker vår position i förhandlingar med potentiella samarbets- och distributionspartners. Patenten öppnar möjligheter för både nya produkter samt produktlösningar – även inom nya indikationsområden – och möjliggör mer kostnadseffektiva produktlösningar för Vernivia, vilket kan öka bolagets lönsamhet. Vi vet också att Pharmivas mousse har stor potential som vaginal drug delivery-teknologi för läkemedelspartners.

I början av augusti lämnade jag med varm hand över till Pharmivas nya vd Anna Linton som har en gedigen bakgrund från den kommersiella arenan inom life science. Efter tre spännande månader som tillförordnad vd välkomnar jag nu möjligheten att återgå till min roll som vice vd för att fokusera på att utveckla produktportföljen och på Pharmivas internationella marknadsexpansion – allt med målet att förbättra hälsan för fler och fler kvinnor världen över.
Karoline Akerjordet
Tf vd under rapportperioden

Hälsning från Anna Linton:
Den 8 augusti tillträdde jag som Pharmivas nya vd – ett uppdrag som jag tar mig an med både stolthet och förväntan. Det starka och positiva mottagandet från kvinnor i Sverige stärker vår förmåga att göra Vernivia tillgänglig på den internationella marknaden. Att dessutom på sikt utöka produktportföljen samt stärka vår förmåga att realisera potentialen för Pharmiva på den internationella marknaden är det jag ser mest fram emot att få bidra med tillsammans med kollegor, affärspartners och styrelse. Vi har just kommunicerat en riktad emission och garanterad företrädesemission på totalt cirka 16,5 MSEK som är en del i planen för att nå dessa målsättningar. Jag önskar befintliga och nya aktieägare välkomna på resan!
Anna Linton
Verkställande direktör

Kort om Pharmiva
Pharmiva är ett svenskt femtech-bolag som arbetar för en bättre vaginal hälsa genom att utveckla innovativa antibiotikafria behandlingar mot underlivsinfek- tioner. Bolagets första produkt är Vernivia, en receptfri CE-certifierad vaginal mousse med indikationen bakteriell vaginos (BV), en vanlig vaginal infektion som drabbar 1 av 3 kvinnor i åldern 14-49 år.
Bolagets målsättning är att Vernivia® ska etableras internationellt som den ledande receptfria behandlingen mot bakteriell vaginos. Pharmiva planerar även att expandera produktportföljen, både genom nya indikationsområden för Vernivia och med nya produkter baserat på bolagets underliggande mousse-teknologi Venerol.

Med Vernivia vaginal mousse får kvinnor tillgång till en ändamålsenlig behandling som både läker ut infektionen och ger snabb symtomlindring utan att samtidigt orsaka de problematiska biverkningar som dagens antibiotikabehandlingar innebär för både individen och den globala hälsan med allvarlig utveckling av antibiotikaresistens.

Lanseringen av Vernivia, som säljs via apotekskedjor i Sverige, är första steget mot Pharmivas mål att bli ett globalt femtech-bolag med en bred portfölj av antibiotikafria produkter inom vaginal hälsa. Pharmiva är noterat på Nasdaq First North Growth Market, för mer information besök www.pharmiva.com.