08:47:55 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-15 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-16 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Ordinarie utdelning PHARM 0.00 SEK
2023-05-24 Årsstämma 2023
2023-05-24 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning PHARM 0.00 SEK
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Pharmiva är verksamma inom hälsovårdssektorn. Bolaget är specialiserade inom utveckling av produkter med fokus på kvinnohälsa. Produktportföljen inkluderar exempelvis receptfria behandlingar mot bakteriell vaginos. Bolaget bedriver även kliniska studier. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund.
2022-03-28 08:16:00

28 MARS 2022

Pharmiva AB (publ) (”Pharmiva” eller ”Bolaget”) meddelar idag att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”) inleds idag, den 28 mars 2022. Nyttjandeperioden löper från och med den 28 mars till och med den 8 april 2022. Innehavare av TO 3 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Pharmiva till en kurs om 5,72 SEK per aktie. Teckningskursen har beräknats med utgångspunkt i en rabatt om 30 procent mot 20 handelsdagars volymviktat snittpris närmast föregående och inklusive 24 mars 2022 och uppgår alltså till 5,72 SEK per aktie i enlighet med optionsvillkoren. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 3 tillförs Pharmiva cirka 6,2 MSEK före emissionskostnader. Innehavare av TO 3 måste teckna nya aktier genom utnyttjande av TO 3 senast 8 april 2022 alternativt sälja sina TO 3 senast den 6 april 2022.

För att säkerställa ett så högt utnyttjande som möjligt av teckningsoptionerna har Pharmiva ingått en vederlagsfri så kallad ”top-down-garanti” om 3,1 MSEK, motsvarande 50 procent av den totala emissionslikvid teckningsoptionerna av serie TO 3 kan inbringa.

Informationsbroschyr samt fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 3 finns tillgängliga på Pharmivas hemsida www.pharmiva.com.

TO 3 i sammandrag:

  • Teckningskurs: Varje TO 3 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Pharmiva till en kurs om 5,72 SEK.
  • Emissionsvolym: Det finns 1 092 500 utestående TO 3. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 3 tillförs Pharmiva cirka 6,2 MSEK före emissionskostnader.
  • Antal nu utestående aktier i Pharmiva: 7 141 972

Vid fullt nyttjande av TO 1 kommer antalet aktier i Pharmiva öka med 1 092 500 till 8 234 472 och aktiekapitalet öka med 131 100 SEK till 988 136,64 SEK. TO 3 är upptagna till handel på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet "PHARM TO3" och med ISIN SE0015658885.

Viktiga datum för TO 3:

  • 28 mars 2022 – Teckningsperioden inleds
  • 6 april 2022 – Sista dag för handel med teckningsoptioner
  • 8 april 2022 – Teckningsperioden slutar
  • 12 april 2022 – Planerat datum för offentliggörande av nyttjandegrad
  • 27 april 2021 – Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

Du behöver ta ställning som optionsinnehavare – så här nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 3

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla utan värde krävs att du tecknar nya aktier, genom nyttjande av teckningsoptioner, senast klockan 15:00 CEST den 8 april 2022, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 6 april 2022.

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.

2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Pharmiva.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Partner Fondkommission. I samband med att anmälningssedel skickas in till Partner Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 CEST den 8 april 2022. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Pharmiva.

Top-down-garanti avseende teckningsoptioner av serie TO 3

Pharmiva har erhållit garantiåtaganden om totalt cirka 3,1 MSEK, vilket motsvarar cirka 50 procent av den totala emissionslikvid teckningsoptioner av serie TO 3 kan inbringa. Garantin har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. För garantin utgår ingen ersättning.

Garantin är en så kallad ”top-down-garanti”, vilket innebär att om TO 3 nyttjas till cirka 50 procent verkställs garantiteckning för resterande cirka 50 procent upp till fulltecknad TO 3. Garantiåtagandet adderas således till gällande teckningsnivå för TO 3 och ämnar säkerställa den sista delen i teckningen i optionslösen för det fall samtliga TO 3 inte nyttjas av befintliga innehavare. Om garantin aktiveras kommer teckning av aktier från garantitecknarna i praktiken att ske genom en riktad nyemission (med stöd av bemyndigande från 2021 års årsstämma) som genomförs efter att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 3 har avslutats. Teckning i sådan riktad nyemission ska ske till den fastställda kursen i teckningsoptionsinlösen, vilken uppgår till 5,72 SEK per ny aktie, och endast i den omfattning TO 3 inte nyttjats av befintliga innehavare inom ramen för garantiutfästelsernas fulla belopp. Nedanstående parter har ingått avtal om vederlagsfri garanti.

Fredrik Lundgren, 3,1 MSEK

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare 

Partner Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Pharmiva i samband med optionslösen avseende TO 3.