02:21:46 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Precise Biometrics är ett teknikbolag. Bolaget utvecklar och marknadsför produkter och lösningar baserade på fingeravtrycksavläsning. Lösningarna levereras till ett flertal företagskunder samt myndighetsorganisationer på global nivå, där tekniken licensieras till en stor andel användare. Bolaget startades under 1997 och har idag sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning PREC 0.00 SEK
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-14 Årsstämma 2019
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning PREC 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-05-14 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-13 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning PREC 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2017
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-13 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-14 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-16 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Ordinarie utdelning PREC 0.00 SEK
2017-05-16 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-16 Årsstämma 2016
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-15 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-16 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-18 Ordinarie utdelning PREC 0.00 SEK
2016-05-17 Årsstämma 2015
2016-05-17 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-16 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-10 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-18 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-28 Ordinarie utdelning PREC 0.00 SEK
2015-04-27 Årsstämma 2014
2015-01-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-16 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Ordinarie utdelning PREC 0.00 SEK
2014-04-29 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-29 Årsstämma 2013
2014-02-07 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-23 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-18 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-24 Ordinarie utdelning PREC 0.00 SEK
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-23 Årsstämma 2012
2013-02-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-24 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-11 Extra Bolagsstämma 2012
2012-09-11 15-7 2012
2012-07-17 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-25 Ordinarie utdelning PREC 0.00 SEK
2012-04-24 Årsstämma 2011
2012-04-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-03 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-25 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-19 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-28 Ordinarie utdelning PREC 0.00 SEK
2011-04-27 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-27 Årsstämma 2010
2011-02-04 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-21 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-20 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-22 Ordinarie utdelning PREC 0.00 SEK
2010-04-21 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-05 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-22 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-21 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-23 Ordinarie utdelning PREC 0.00 SEK
2009-04-22 Årsstämma
2009-04-22 Kvartalsrapport 2009-Q1
2019-05-15 18:45:00

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls i dag, onsdagen den 15 maj, omvaldes Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Mats Lindoff och Synnöve Trygg till styrelseledamöter och Åsa Schwarz valdes till ny styrelseledamot. Årsstämman beslutade även om införande av ett incitamentsprogram till bolagets VD och CFO.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISOR
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes på årsstämman, Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Mats Lindoff och Synnöve Trygg till styrelseledamöter och Åsa Schwarz valdes till ny styrelseledamot. Torgny Hellström omvaldes till styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget EY omvaldes som bolagets revisor för en mandatperiod om ett år, med auktoriserade revisorn Johan Thuresson som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade också i enlighet med valberedningens förslag att ersättningen till styrelsens ordförande ska vara 545 000 kronor och till övriga fyra ledamöter 190 000 kronor vardera samt att ersättningen för utskottsarbete ska vara 35 000 kronor för ledamot i revisionsutskottet, 70 000 kronor för ordförande i revisionsutskottet och 25 000 kronor för ledamot och ordförande i ersättningsutskottet.

UTDELNING
Det beslutades att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2018.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som huvudsakligen innebär att ersättning och anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Utöver fast lön kan ledningen även få rörlig lön, vilken ska baseras på bolagets resultat och eventuella individuella mål. Den rörliga delen kan maximalt uppgå till 75 % av fast lön för VD och 50 % av fast lön för övriga ledande befattningshavare. Långsiktiga incitament kan bestå av optioner eller andra aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER OCH/ELLER KONVERTIBLER
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler. Sådan emission ska kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier och/eller konvertibler och även innefatta att betalning för de nya aktierna och/eller konvertiblerna ska kunna ske både kontant eller lämnas i form av apportegendom eller med kvittningsrätt. Antalet aktier och/eller konvertibler som emitteras genom utnyttjande av bemyndigandet ska inte överstiga 10 % av registrerat aktiekapital (vid tidpunkten för beslutet om nyemission av aktier och/eller konvertibler). Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, genom kontant-, apport- eller kvittningsemission, stärka bolagets kapitalbas i samband med företagsförvärv eller andra strategiska investeringar och satsningar samt att erhålla kapitaltillskott från nya ägare vilka bedöms som strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt, strukturellt eller annat perspektiv.

BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING OCH SAMMANLÄGGNING AV AKTIER (1:10)
Efter diskussion på stämman beslutade styrelsen att återkalla förslaget avseende ändring av bolagsordning och sammanläggning av aktier, vilket därför inte kommer att genomföras.

BESLUT AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM TILL BOLAGETS VD OCH CFO
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om genomförande av ett treårigt incitamentsprogram till bolagets VD och CFO genom utgivande av högst 1 300 000 teckningsoptioner med rätt att teckna motsvarande antal aktier i bolaget från och med den 1 juni 2022 till och med den 30 juni 2022. Teckningskursen ska motsvara 150 % av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 16 maj 2019 till och med den 29 maj 2019. Teckningsoptionerna ska emitteras till ett av bolaget helägt dotterbolag, som i sin tur ska överlåta teckningsoptionerna till bolagets VD och CFO till marknadsvärde i enlighet med angivna tilldelningsvillkor. Vid antagande av att samtliga 1 300 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 39 000,01 kronor, medförande en utspädning motsvarande ca 0,36% i förhållande till bolagets nuvarande aktiekapital.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Torgny Hellström, styrelseordförande, Precise Biometrics
Telefon: 0733 45 13 00
E-mail: torgny.hellstrom@precisebiometrics.com

Stefan K Persson, VD, Precise Biometrics
Telefon: 0707 92 08 31
E-mail: stefan.k.persson@precisebiometrics.com