15:37:55 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-07 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-08 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 Ordinarie utdelning SNX 0.00 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-05-08 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning SNX 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-09 Ordinarie utdelning SNX 0.00 SEK
2022-06-08 Årsstämma 2022
2022-05-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 Ordinarie utdelning SNX 0.00 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-18 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-12 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-16 Ordinarie utdelning SNX 0.00 SEK
2020-06-15 Årsstämma 2020
2020-05-19 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-27 Ordinarie utdelning SNX 0.00 SEK
2019-05-24 Årsstämma 2019
2019-05-14 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2019-02-06 Extra Bolagsstämma 2019
2018-11-20 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-28 Ordinarie utdelning SNX 0.00 SEK
2018-05-25 Årsstämma 2018
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-20 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-22 Ordinarie utdelning SNX 0.00 SEK
2017-05-19 Årsstämma 2017
2017-05-08 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-05 Ordinarie utdelning SNX 0.00 SEK
2016-05-04 Årsstämma 2016
2016-05-03 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-13 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-14 Ordinarie utdelning SNX 0.00 SEK
2015-05-13 Årsstämma 2015
2015-05-07 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHandel & varor
IndustriDagligvaror
Premium Snacks Nordic utvecklar, tillverkar och säljer snacks under egna varumärken. Inom koncernen återfinns även dotterbolag som importerar och säljer natursnacks under varumärket Exotic Snacks på den nordiska marknaden. Bolagen har avtal med större dagligvarukedjor i Sverige och ett antal större dagligvarukedjor på den övriga marknaden. Bolagen arbetar även aktivt med produktutveckling och har sitt huvudkontor i Laholm.
2024-05-15 18:20:00

Premium Snacks Nordic AB:s årsstämma 2024 ägde rum onsdagen den 15 maj på Speditionsvägen 36 i Skogås. Nedan huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

• Magnus Agervald valdes till ordförande att leda årsstämman.
• Vid stämman var 5 989 117 aktier av totalt 13 251 653 aktier representerade vilket motsvaras av ca 45,2 % av rösterna.
• Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens ledamöter
samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
• Stämman beslutade att disponera vinsten enligt styrelsens förslag innebärande att
de till förfogande stående vinstmedlen om 62 123 050 kr disponeras så att 62 123 050 kr överföres i ny räkning.
• Stämman beslutade att styrelsearvode utgår med 100 000 SEK till styrelseledamot och 200 000 SEK till styrelsens ordförande.
• För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande fem funktionärer:
Anna Wallin-Krasse (omval), Per-Anders Öberg (omval) och Per Ekstrand (omval), Peter Ericsson (nyval) och Hans Bergström (nyval).
• Stämman utsåg Anna Wallin-Krasse till styrelsens ordförande för tiden fram till nästa årsstämma
• För tiden fram till nästa årsstämma valdes Ernst & Young AB som revisorer med Jens Bertling som huvudansvarig revisor.
• Stämman beslutade ändra princip i utseende av valberedning till att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september under innevarande år, som vardera utser en representant att utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Det åligger valberedningen att vid tillämpningen av dessa principer fastställa vilka aktieägare som är att anse som bolagets största aktieägare. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå rätten att utse en representant övergår rätten till den aktieägare eller ägargruppering som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Styrelsens ordförande behöver maximalt kontakta bolagets tio största aktieägare att utse representanter till valberedningen.
• Stämman bemyndigade styrelsen, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten.

Antalet aktier som, vid full teckning, skall kunna emitteras skall sammanlagt vara begränsat till 10 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier av respektive aktieslag.

Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till bolagets fördel ur såväl expansions- som kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds det handlingsutrymme som det innebär att kunna fatta beslut om nyemission samt i övrigt kunna utge aktier utan att behöva sammankalla bolagsstämma. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera företagsförvärv, reglera bolagets skulder samt att kunna stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov.