00:19:19 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Promore Pharma är ett svenskt biofarmaceutiskt bolag. Idag är verksamheten inriktad mot att utveckla peptidbaserade läkemedel, vilket innefattar behandling utav sårvård. Produkterna kan exempelvis användas vid behandling utav senreparation, venösa bensår, diabetesfotsår, samt övriga kroniska sår. Bolaget grundades år 2002 och har sitt huvudkontor i Solna.

Kalender

2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-29 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning PROMO 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-23 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 Ordinarie utdelning PROMO 0.00 SEK
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-27 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-24 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Ordinarie utdelning PROMO 0.00 SEK
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-22 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Ordinarie utdelning PROMO 0.00 SEK
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning PROMO 0.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-02-06 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-21 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2

Prenumeration

2021-08-24 13:41:00

Perioden april – juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7,9 (-6,5) MSEK, motsvarande -0,22 (-0,18) SEK per aktie
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till ‑54,1 (-6,0) MSEK
 • Likvida medel uppgick till 13,1 (39,9) MSEK. Likviden från nyemissionen tillfördes bolaget efter periodens utgång


Perioden januari – juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -15,0 (-13,6) MSEK motsvarande -0,41 (-0,37) SEK per aktie
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -60,9 (-21,0) MSEK


Väsentliga händelser under perioden januari – juni

 • I januari ingick bolaget avtal med Erik Penser Bank AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Erik Penser Bank tillträdde som Certified Adviser den 25 januari 2021.
 • I mars beslutade Promore Pharma om en justering av bolagets strategi. Utvecklingen av läkemedelskandidaten enserep­tide (PXL01) kommer att fokuseras mot ärrprevention i samband med kirurgi.
 • I mars avregistrerades teckningsoptioner motsvarande en utspädning om 3,0%.
 • I april uppnåddes en viktig milstolpe när bolaget tecknade ett avtal med italienska Fidia Farmaceutici S.p.A. om produktion av GMP-certifierad hyaluronsyra, som är en av komponenterna för Promore Pharmas läkemedelskandidat ensereptide.
 • I maj aviserades en fullt garanterad nyemission om ca 48 Mkr brutto i syfte att genomföra den reviderade strategin.
 • I maj meddelades också att bolaget beviljats patent i USA för att förhindra uppkomsten av ärrbildning på hud.
 • I juni meddelade bolaget att den fulltecknade nyemissionen inbringade netto 45,0 MSEK.
 • Hans-Peter Ostler ny ledamot i bolagets styrelse.


Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har rapporterats efter periodens utgång


”Vi är mycket nöjda med den respons vi fick i samband med kapitalanskaffningen under våren. Såväl befintliga som nya kapitalstarka aktieägare har visat förtroende för såväl bolaget som för den omprioritering av ensereptide som gjorts mot ärrmarknaden.”


Jonas Ekblom, VD för Promore Pharma

Kommentarer från VD
Under årets andra kvartal uppnåddes fyra väsentliga mil­stolpar: (i) slutförandet av en kapitalanskaffning som inbringade ca SEK 45 miljoner efter transaktionskostna­der, (ii) godkännandet av ett patent i USA avseende ensereptide för hämning av ärrbildning, (iii) tecknandet av ett väsentligt tillverkningsavtal med Fidia Farmaceutici S.p.A., samt (iv) påbörjandet av tillverkningen av försöks­­läkemedel för bolagets kommande kliniska prövning av ensereptide för prevention av ärr på huden.

Vi är mycket nöjda med den respons som vi fick i samband med kapitalanskaffningen under våren. Såväl befintliga som nya kapitalstarka aktieägare har visat förtroende för såväl bolaget som för den omprioritering av ensereptide-projektet som inriktats mot ärrmarknaden. Kapitaltillskottet möjliggör flera värdegenererande steg i Promore Pharma och vi ser fram emot att påbörja studier och vidare utvecklingsinsatser under innevarande och nästa år.

Inom ensereptide-projektet har bolaget nu styrt över fokus från handkirurgi till att utveckla en produkt för att förhindra ärrbildning på hud. Genom denna ändring kommer vi att kunna adressera en väsentligt mycket större marknad. Den globala marknaden för produkter avsedda att förhindra eller behandla ärr på huden beräknas till närmare USD 25 miljarder. Idag finns inga läkemedelsprodukter för prevention av ärrbildning. Arbetet har påbörjats med att tillverka försöksläkemedel för den planerade fas-II-studien, PHSU05, rörande prevention av ärrbildning på hud. Vår målsättning är att kunna påbörja rekryteringen till denna kliniska prövning under det första kvartalet 2022. Vi är mycket nöjda med att vi under april kunde teckna ett avtal med Fidia Farmaceutici S.p.A. för tillverkning av GMP-certifierad hyaluronsyra som utgör väsentligt råmaterial i ensereptide-produkten.

Inom vårt projekt mot kroniska sår (ropocamptide, LL-37), har vi påbörjat ett arbete med att sammanställa en vetenskaplig publikation av den kliniska studien som avslutades i Q4 2020 och som visade statistiskt signifikant förbättring av läkningen av sår större än 10 cm2. Dessutom genomför vi en omfattande tredjepartsgranskning av projektet för att på bästa sätt kunna planera för utvecklingsstrategin i projektet. Vi har även påbörjat viss teknisk utveckling som syftar till produktförbättring. Oavsett om bolaget genomför framtida kliniska studier i egen regi eller tillsammans med strategiska partners, så kommer utvecklingen av en mer användarvänlig produkt att vara viktig såväl i klinisk studiemiljö som när produkten når marknaden.
Parallellt med detta arbete söker vi även efter möjligheten till strategiska partnerskap och allianser. Det finns flera anledningar som gör att Promore Pharma ser ett samarbete med ett fullt integrerat företag som ett fördelaktigt sätt att maximera potentialen i ropocamptide-projektet, bland annat för att de avslutande kliniska studierna och den framtida kommersialiseringen av ropocamptide kommer att kräva ekonomiska, kunskapsmässiga och organisatoriska resurser som just större läkemedelsbolag besitter.

Promore Pharma har hittills påverkats endast marginellt av Covid-19. HEAL LL-37-studien som avslutades 2020 kunde genomföras i stort sett som planerat, och eftersom vi styr över ensereptide mot ärrbildning i hud kan den planerade fas IIa-studien på den indikationen genomföras endast med smärre anpassningar.

Vid årsstämman den 27 maj 2021 valdes Hans-Peter Ostler till ny ledamot i bolagets styrelse. Hans-Peter är bland annat styrelseordförande i Oblique Therapeutics och styrelseledamot i Alligator Biosciences och Inorbit TX. Jag vill å hela bolagets vägnar hälsa Hans-Peter, samt ett antal nya aktieägare som deltog i vår nyemission i juni, välkomna till Promore Pharma och den spännande resa som vi har framför oss.

Solna, 24 augusti 2021
Jonas Ekblom
Verkställande direktör