01:28:58 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-26 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-22 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-30 Ordinarie utdelning PMDS 0.00 SEK
2024-05-29 Årsstämma 2024
2024-05-28 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-03 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-31 Split PMDS 128:1
2023-12-29 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-28 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-27 Årsstämma 2023
2023-05-24 Ordinarie utdelning PMDS 0.00 SEK
2023-05-23 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-29 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning PMDS 0.00 SEK
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-23 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 Ordinarie utdelning PMDS 0.00 SEK
2021-05-27 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-24 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Ordinarie utdelning PMDS 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-22 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Ordinarie utdelning PMDS 0.00 SEK
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning PMDS 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-06 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-21 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
PMD Device Solutions utvecklar och säljer medicinska produkter för andningsövervakning, för både sjukhus och hemvård. Dess primära produkt är RespiraSense, en lösning som används för att övervaka andningsfrekvensen och stödja upptäckten av patientförsämring, och för att undvika andningssvikt och ogynnsamma patientresultat. RespiraSense kommersialiseras i Europa, Storbritannien och är FDA godkänd i USA.
2023-12-08 16:21:00

Promore Pharma AB (publ) ("Bolaget" eller "Promore") offentliggjorde den 29 november 2023 det omvända förvärvet av PMD Device Solutions AB ("PMD" och "Omvända Förvärvet") och PMD:s avsedda riktade nyemission av aktier i PMD före det Omvända Förvärvet. PMD har nu beslutat om en riktad nyemission om cirka 26,5 miljoner kronor till vissa befintliga aktieägare och nya investerare (den ”Riktade Nyemissionen"). Dessutom har PMD:s största aktieägare Myles Murray erhållit villkorat undantag från skyldigheten att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Promore, vilket Myles Murray annars skulle ha varit skyldig att göra efter genomförandet av det Omvända Förvärvet.

Den Riktade Nyemissionen
PMD har beslutat om den Riktade Nyemissionen på de villkor som offentliggjordes i Promores pressmeddelande den 29 november 2023 med rubriken "Promore Pharma AB avser att genomföra ett omvänt förvärv av PMD Device Solutions AB". Den Riktade Nyemissionen riktades till vissa befintliga aktieägare och nya investerare till en teckningskurs om 6,81 SEK per aktie, motsvarande en pre-money-värdering av PMD om cirka 125 MSEK. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs PMD cirka 26,5 MSEK före transaktionskostnader. Syftet med den Riktade Nyemissionen är att säkra rörelsekapital för att öka marknadsandelen i Storbritannien och för att genomföra marknadstillträdesaktiviteter i Tyskland och USA. Investerarna inkluderar PMD:s styrelseledamot Christer Ahlberg (tidigare VD för Sedana Medical).
 
Inför beslutet om den Riktade Nyemissionen har styrelsen undersökt olika finansieringslösningar, inklusive förutsättningarna för att genomföra en företrädesemission. Efter noggrant övervägande och en samlad bedömning kom styrelsen dock fram till att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för PMD och dess aktieägare. Alla befintliga aktieägare i PMD hade möjlighet att göra ytterligare investeringar genom att delta i den Riktade Nyemissionen. Möjligheten att utöka aktieägarbasen med nya investerare som är intresserade av PMD:s utveckling stärker förutsättningarna för stabilitet för såväl PMD som dess aktieägare. Vidare bidrar den Riktade Nyemissionen till att uppfylla det spridningskrav som blir tillämpligt i samband med det Omvända Förvärvet.
 
Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställdes genom ett bookbuilding-förfarande och marknadssondering utförd av Redeye AB. Teckningskursen motsvarar en pre-money värdering av PMD om cirka 125 MSEK. Styrelsen anser att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar rådande marknadsförhållanden.
 
Utöver vad som behövs för att täcka rörelsekapitalet för de kommande 12 månaderna och på grund av tidsbegränsningar vid årsskiftet, har det föreslagits att den extra bolagsstämman den 29 december 2023 ska besluta om ett särskilt emissionsbemyndigande. Det särskilda emissionsbemyndigandet syftar till att möjliggöra för den nya styrelsen i Bolaget att genomföra en ytterligare kapitalanskaffning, på motsvarande villkor som i Nyemissionen (beräknat med beaktande av det Omvända Förvärvet och den föreslagna sammanläggningen av aktier) upp till ett belopp som inte överstiger 11,5 miljoner kronor för att tillgodose ytterligare intresse för att delta i kapitalanskaffningen.
 
Genom den Riktade Nyemissionen ökar aktiekapitalet i PMD med 116 886 kronor och antalet aktier i PMD ökar med 3 896 200. Som tidigare offentliggjorts och i enlighet med de föreslagna besluten för den extra bolagsstämman i Promore som ska hållas den 29 december 2023, kommer det Omvända Förvärvet att medföra en ökning av antalet aktier i Promore från 60 713 936 till 2 635 175 865 och en ökning av Bolagets aktiekapital från 2 428 557,44 SEK till 105 407 034,60 SEK. Efter den föreslagna sammanläggningen av aktier kommer antalet aktier att uppgå till 20 587 314.
 
Undantag från budplikt
Genom det Omvända Förvärvet kommer majoritetsaktieägaren i PMD, Myles Murray, att förvärva en ägarandel i Promore motsvarande minst 30 procent av det totala antalet röster för det totala antalet aktier i Promore. Myles Murray har erhållit ett villkorat undantag från skyldigheten att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Promore, vilket Myles Murray annars skulle vara föremål för, i enlighet med tillämpliga takeover-regler för vissa handelsplattformar. Undantaget från budplikt är villkorat av att det Omvända Förvärvet godkänns av en extra bolagsstämma i Promore med två tredjedelars majoritet. Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 29 december 2023. För mer information om beslutet om undantaget hänvisas till Aktiemarknadsnämndens beslut, AMN 2023:58.
 
Rådgivare
Redeye AB har agerat finansiell rådgivare till PMD i samband med den Riktade Nyemissionen och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare till PMD i samband med den Riktade Nyemissionen.
 
Information om PMD
PMD utvecklar och säljer medicinska produkter för andningsövervakning. Huvudprodukten är RespiraSense™, en lösning som används för övervakning av andningsfrekvens för att tidigt upptäcka försämring av patientens allmäntillstånd och för att undvika andningssvikt och negativa patientresultat. RespiraSense™ är, enligt PMD:s kännedom, världens enda kontinuerliga, rörelsetoleranta andningsfrekvensmonitor som levererar klassledande tillförlitlighet vid mätning av andningsfrekvens. PMD erhöll FDA-godkännande för RespiraSense™ under 2022. RespiraSense™ är en ny teknologi och används idag på 25 sjukhus i Storbritannien och Irland. PMD strävar efter att fortsätta öka sin marknadsandel i Storbritannien, med Tyskland och USA som efterföljande marknader med initiala marknadstillträdesaktiviteter.