20:22:55 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-19 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2024-05-30 Årsstämma 2024
2024-05-16 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-07 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-10-12 Extra Bolagsstämma 2023
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2023-05-04 Årsstämma 2023
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-05-08 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2019-04-16 Årsstämma 2019
2019-04-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2017-05-09 Årsstämma 2017
2017-05-09 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-18 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2016-05-17 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-17 Årsstämma 2016
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-13 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-12 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2015-05-11 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-11 Årsstämma 2015
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-14 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-06 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2014-05-05 Årsstämma 2014
2014-02-22 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-20 Kvartalsrapport 2013-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
ProstaLund är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom forskning, utveckling och vidare behandling av prostataförstoring (BPH). Via bolagets CoreTherm ges värmebehandling av godartad prostataförstoring, utan behov av ett kirurgiskt ingrepp. Visionen är att erbjuda alternativa lösningar gentemot traditionella tillvägagångssätt. Bolaget grundades ursprungligen under 1991 och har verksamhet på global nivå, med huvudkontoret i Lund.
2024-04-26 08:45:00

Styrelsen för ProstaLund AB (publ), org. nr. 556745-3245, kallar härmed till årsstämma den 30 maj 2024 klockan 13:00 på Inspira, Medicon Village Ideon (lokal ”Alvar”), Scheelevägen 4, Lund.

Styrelsen har med stöd av § 9 i ProstaLund AB:s bolagsordning beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning. Aktieägarna kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom poströstning.

Anmälan/rätt att delta på stämman
Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 maj 2024, dels antingen senast den 24 maj 2024 anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress ProstaLund AB, Scheelevägen 19, 223 63 Lund (märk brevet ”Bolagsstämma”), eller via e-post på adress bolagsstamma@prostalund.com eller avge sin poströst enligt instruktionerna nedan senast den 24 maj 2024. Vid anmälan om deltagande ska namn och personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat innehav uppges, samt i förekommande fall uppgift om antalet biträden (högst 2).

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 22 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 24 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller e-post

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman även genom att rösta på förhand, så kallad poströstning. Förhandsröstning sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt formulär och undertecknar det, varefter formuläret skickas in till bolaget per post till adressen ProstaLund AB, Scheelevägen 19, 223 63 Lund (märk brevet ”Bolagsstämma”) eller via e-post till bolagsstamma@prostalund.com. Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, https://prostalund.se/arsstamma/, och tillhandahålls på begäran. Ifyllt formulär måste vara bolaget tillhanda senast den 24 maj 2024. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

Behörighetshandlingar

Om aktieägaren låter sig företrädas av ett ombud vid stämman eller vid förhandsröstning ska fullmakt bifogas anmälan eller poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas. Fullmaktsformulär för aktieägare som vill företrädas genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, https://prostalund.se/arsstamma/.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två protokolljusterare
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut:
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter samt antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 10. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter
  1. Omval Per Langö (ledamot)
  2. Omval Paul de Potocki
  3. Omval Tomas Eriksson
  4. Omval Tom Rönnlund
  5. Omval Marianne Östlund
  6. Omval Per Langö (styrelseordförande)
  7. Omval Öhrlings PricewaterhouseCoopers (revisor)
 11. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
 12. Stämmans avslutning

Förslag till beslut vid årsstämma i ProstaLund AB (publ)

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av Mats Alyhr (representerande sig själv), William Gunnarsson (representerande BWG Invest s.a.r.l) och Sonny Schelin (representerande Schelin Medicin AB). Mats Alyhr har varit ordförande.

Valberedningen föreslår Fredrik Önnerfors som ordförande vid årsstämman, eller om han inte kan delta vid stämman, annan person som valberedningen anvisar.

§ 7 b Förslag till disposition av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets förlust disponeras enligt förslaget som lämnas i årsredovisningen för 2023.

§ 8 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsens ledamöter ersätts med 5 prisbasbelopp till styrelsens ordförande och 2 prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter (varvid det antecknas att med ”prisbasbelopp” avses prisbasbelopp för 2024). Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

§ 9 Fastställande av antal styrelseledamöter samt antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter, samt att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

§ 10 Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Langö, Paul de Potocki, Tomas Eriksson, Tom Rönnlund och Marianne Östlund, alla som ordinarie ledamöter. Vidare föreslås omval av Per Langö som styrelseordförande. Förutvarande styrelseledamoten Annette Colin har avböjt omval.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida och i årsredovisningen för 2023.

Valberedningen föreslår vidare omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PWC”) som revisor för bolaget.

§ 11 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska även ha rätt att beslut huruvida betalning för nya aktier ska ske kontant eller genom apport eller kvittning. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska sammanlagt kunna uppgå till högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2024.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda (teckningsoptioner ska dock kunna utges vederlagsfritt).

Styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslutet är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 76 588 737 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar till stämman
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär och poströstningsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget på adress enligt ovan och på bolagets hemsida, https://prostalund.se/arsstamma/, senast tre veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i april 2024
ProstaLund AB (publ)
Styrelsen