19:18:23 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-19 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2024-05-30 Årsstämma 2024
2024-05-16 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-07 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-10-12 Extra Bolagsstämma 2023
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2023-05-04 Årsstämma 2023
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-05-08 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2019-04-16 Årsstämma 2019
2019-04-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2017-05-09 Årsstämma 2017
2017-05-09 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-18 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2016-05-17 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-17 Årsstämma 2016
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-13 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-12 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2015-05-11 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-11 Årsstämma 2015
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-14 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-06 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2014-05-05 Årsstämma 2014
2014-02-22 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-20 Kvartalsrapport 2013-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
ProstaLund är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom forskning, utveckling och vidare behandling av prostataförstoring (BPH). Via bolagets CoreTherm ges värmebehandling av godartad prostataförstoring, utan behov av ett kirurgiskt ingrepp. Visionen är att erbjuda alternativa lösningar gentemot traditionella tillvägagångssätt. Bolaget grundades ursprungligen under 1991 och har verksamhet på global nivå, med huvudkontoret i Lund.
2023-09-26 19:40:00

Aktieägarna i ProstaLund AB, org.nr 556745-3245 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12 oktober 2023 kl. 13.00 på Elite Hotel Ideon (lokal ”Hekto”), Scheelevägen 27, 223 63 i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
·    vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 oktober 2023, och
·    anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 6 oktober 2023. Anmälan kan ske skriftligen till ProstaLund AB, Scheelevägen 19, 223 63, Lund, eller per e-post till bolagsstamma@prostalund.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare och biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman genom förvaltarens försorg inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Rösträttsregistrering som har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 6 oktober 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.prostalund.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:
1.  Stämman öppnas.
2.  Val av ordförande vid stämman.
3.  Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.  Godkännande av dagordningen.
5.  Val av en eller två justeringsmän.
6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.  Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
8.  Val av styrelseledamöter.
9.  Stämman avslutas.

Beslutsförslag:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår att advokat Micael Karlsson från Advokatfirman Delphi väljs till ordförande vid stämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 7) och val av styrelseledamöter (punkt 8)
Aktieägargrupperna som har hemställt om bolagsstämman har informerat styrelsen om att de kommer att återkomma med var sitt förslag till antalet styrelseledamöter samt till val av styrelseledamöter senast på stämman.
Bolaget kommer att återkomma med mer information när sådan blir tillgänglig.

Personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till
76 588 737. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt
Fullständiga beslutsförslag framgår av kallelsen. Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt på Bolagets kontor Scheelevägen 19, 223 63, i Lund och på Bolagets hemsida www.prostalund.se senast två veckor innan bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lund i september 2023
ProstaLund AB
Styrelsen

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:


Lars Johansson, styrelseordförande ProstaLund AB
Tel: 070-588 81 90
E-post: lars.johansson@prostalund.com


Om ProstaLund


ProstaLund AB är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 4 000 aktieägare. Se även - www.prostalund.se. Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner här: www.prostalund.se/pressmeddelanden.

Certified Adviser:
Västra Hamnen Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 200 250
E-mail: ca@vhcorp.se