23:17:24 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-31 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-11 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-28 Årsstämma 2024
2024-06-12 X-dag ordinarie utdelning QLINEA 0.00 SEK
2024-05-31 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-02 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-13 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-07-03 Extra Bolagsstämma 2023
2023-06-13 Årsstämma 2023
2023-05-24 X-dag ordinarie utdelning QLINEA 0.00 SEK
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 X-dag ordinarie utdelning QLINEA 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 X-dag ordinarie utdelning QLINEA 0.00 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 X-dag ordinarie utdelning QLINEA 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-18 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 X-dag ordinarie utdelning QLINEA 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Q-Linea är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom forskning och utveckling av instrument och förbrukningsartiklar. Produkterna används huvudsakligen vid behandling av infektionssjukdomar och blodförgiftning, och innefattar diagnostik- och analysverktyg, samt övrig grundläggande provhantering. Tekniken baseras på den så kallade ID- samt AST tekniken. Bolaget grundades 2008 och har huvudkontoret i Uppsala.
2023-11-02 07:30:00

Dialogen med FDA intensifieras

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2023
• Nettoomsättningen uppgick till 3,0 (2,9) MSEK.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -48,2 (-58,5) MSEK.
• Periodens resultat uppgick till -48,6 (-59,0) MSEK.
• Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,56 (-2,02) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -54,5 (-53,7) MSEK.
 
Perioden, 1 januari – 30 september 2023
• Nettoomsättningen uppgick till 4,4 (12,8) MSEK.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -175,1 (-202,7) MSEK.
• Periodens resultat uppgick till -175,1 (-205,0) MSEK.
• Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -3,59 (-7,02) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -180,3 (-171,2) MSEK.
• Bolaget har per den 30 september 2023 sammanlagt 134,9 (72,9) MSEK i tillgängliga medel och kortfristiga placeringar med löptid mindre än tre månader.

Väsentliga händelser
Under tredje kvartalet 2023
• Q-linea AB har hållit en extra bolagsstämma där styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare godkändes. Prospekt har offentliggjorts liksom utfallet av emissionen som tillför Q-linea AB cirka 263 MSEK före transaktionskostnader. Antalet aktier och röster har ökat med sammanlagt 87 628 425.
• Bolaget har stärkt det kommersiella teamen i Europa och USA genom att utse Franco Pellegrini till försäljningsdirektör för södra Europa och Jim Kathrein till VP US Commercial Operations.
• Q-linea AB har kompletterat sin 510(k)-ansökan för amerikanskt marknadsgodkännande.
• Q-linea AB har fått två order på ASTar Instrument och förbrukningsvaror från Eurobio Scientific i Frankrike.
• Jonas Jarvius har informerat att han planerar att avgå som vd före sommaren 2024. Tre av de största aktieägarna i Q-linea (69 % av aktierna) har informerat styrelsen om att de avser att stödja att Jonas Jarvius föreslås som ny styrelseledamot 2024.

efter periodens utgång
• Bolaget redovisar resultaten från den första kommersiella utvärderingen av ASTar i Storbritannien på IBMS-kongressen i Birmingham och stärker närvaron i Finland och Baltikum genom avtal med Labema Oy.

VD kommentar
Under årets tredje kvartal genomförde vi flera marknadsförberedande aktiviteter. När jag skriver detta är jag är nyligen hemkommen från en intensiv period av resande för att förbereda Q-linea för lansering i USA. Det innebär bland annat aktiviteter för att säkra logistikkedjan, att utse platsen för vårt huvudkontor i USA och att ta fram kandidater för early access. Så snart ASTar är godkänd vill vi få viktiga sjukhus och sjukhuskedjor att testa systemet. Vi har nu en bra lista med early access-kunder som vi planerar att gå vidare med som del i våra förlanseringsaktiviteter.

Under kvartalet har jag även träffat flera större potentiella strategiska partners. Sammanfattningsvis löper dialogen för framtida samarbeten väl. Vårt fokus ligger på den amerikanska marknaden, men större strategiska samarbeten skulle även kunna omfatta fler regioner.

Efter utgången av kvartalet presenterades positiva resultat från en kommersiell utvärderingen av ASTar i Storbritannien på IBMS-kongressen i Birmingham. Studien undersökte ASTars prestanda i verklig miljö och visade att ASTar inte bara stödde optimering av behandlingen för flertalet patienter utan också förhindrade ett större utbrott av en multiresistent bakterie på sjukhuset. Det är mycket uppmuntrande att se denna typ av resultat som visar att ASTar presterar som tänkt i verklig miljö, speciellt med tanke på att många sjukhus varit under stor press under och efter pandemin och behöver verktyg och system som ger patientnytta. Det är min fasta övertygelse att snabb resistensbestämning så småningom kommer att implementeras på alla sjukhus som utför blododlingsanalyser.

Under kvartalet fick vi två ASTar-order i Frankrike från vår franska partner Eurobio Scientific. De för aktiva diskussioner med flera potentiella kunder i Frankrike och därför bestämde de sig i september för att köpa sitt andra instrument för att stödja dessa aktiviteter, något som bådar gott inför 2024. Frankrike har omfattande problem med antibiotikaresistens och vi har stor tilltro till Eurobio Scientific som har ett motiverat team och en stor installerad bas av mer än 500 diagnostiska instrument i sina kunders laboratorier.

På FDA:s rekommendation kompletterade vi under kvartalet vår 510(k)-ansökan för amerikanskt marknadsgodkännande med resultat från kompletterande analytiska och kliniska studier. Den kontinuerliga dialog vi haft med FDA har sannolikt underlättats av ASTars klassificering som ett ”Breakthrough Device”. Dialogen med FDA intensifierades under kvartalet och vår bedömning är att handläggningen går i positiv riktning, men hur lång tid handläggningen kommer att ta är svårt att uppskatta.

I väntan på amerikanskt marknadsgodkännande arbetar vi med att stärka vår kommersiella närvaro i USA och i början av kvartalet anställde vi en kommersiell chef, Jim Kathrein, för att leda den lokala organisationen och bygga upp vårt kommersiella team i USA. Vi gjorde även motsvarande förstärkning av det kommersiella teamet i Europa genom att utse Franco Pellegrini till försäljningsdirektör för södra Europa. Han kommer närmast från Thermo Fisher Scientific. Det är mycket glädjande att se att så seniora personer vill komma till Q-linea för att arbeta med ASTar. De kommer till oss eftersom de ser att ASTar drastiskt kan förändra behandling och resultat för kritiskt sjuka patienter.

Under 2024 kommer jag som tidigare aviserats att avgå som VD för att ta över som VD för ett USA-baserat life science-bolag. Det har varit ett privilegium att arbeta för Q-linea i över 15 år och jag är glad och hedrad över att storägarna vill att jag fortsätter att bidra till Q-lineas utveckling som styrelseledamot. Jag är stolt över vad vi har åstadkommit hittills, vi har byggt en stark kommersiell grund och jag hoppas få se ASTar på den amerikanska marknaden innan jag avgår. Jag ser fram emot att se allt det positiva Q-linea kommer att åstadkomma för patienter med svåra infektioner och vill ta tillfället i akt att tacka för förtroendet i den nyemission som under kvartalet tillförde 263 MSEK före emissionskostnader.

Sammantaget går den kommersiella satsningen planenligt. Vi har ägnat 2023 åt marknadsförberedande aktiviteter där det arbete och de studier som genomförs lägger grunden för nästa år. Vi tror fortsatt att vi kommer att se kommersiella order under fjärde kvartalet och ser framför oss en tydligt positiv försäljningsutveckling under 2024.
 
Uppsala, den 1 november 2023, Jonas Jarvius, VD

Denna rapport har översiktligt granskats av Bolagets revisor. Rapporten har upprättats i ett svenskt original och en
engelsk översättning. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla.

Presentation
Q-linea bjuder in till audiocast med telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media idag den 2 november 2023 kl. 13:00 – 14:00 (CEST). VD Jonas Jarvius och CFO Christer Samuelsson presenterar Q-linea och kommenterar delårsrapporten för perioden januari – september 2023 samt svarar på frågor.

Om du önskar delta via webcast gå in på länk: https://ir.financialhearings.com/q-linea-q3-2023
Via webcast finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5002045

Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.