03:00:25 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-07 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-08 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-09 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-10 X-dag ordinarie utdelning QAIR 0.60 SEK
2024-05-08 Årsstämma 2024
2024-05-08 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-14 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-10 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 X-dag ordinarie utdelning QAIR 0.00 SEK
2023-05-10 Årsstämma 2023
2023-05-10 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-09 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-10 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-16 X-dag ordinarie utdelning QAIR 1.50 SEK
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 X-dag ordinarie utdelning QAIR 1.30 SEK
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-02-15 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-26 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-14 X-dag ordinarie utdelning QAIR 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
QleanAir är verksamt inom miljösektorn. Bolaget är en utvecklare av tekniska produkter för luftrengöring. Lösningarna är modulbaserade och uthyrs till kunderna över en längre tidsperiod. Produkterna används för inomhusbruk och används huvudsakligen i kommersiella fastigheter, samt bland industriella miljöer. Verksamhet innehas på global nivå med störst närvaro inom den europeiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Solna.
2024-05-08 15:30:00

Idag har årsstämman 2024 hållits i QleanAir AB (”Bolaget” eller ”QleanAir”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman.

Årsstämman beslutade (i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman som hållits tillgänglig på Bolagets webbplats www.qleanair.com):

  • att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023;
  • att av till stämmans förfogande stående vinstmedel dela ut totalt 8 915 520 kronor till aktieägarna, motsvarande en utdelning om 0,60 kronor per aktie, och att fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelning till måndagen den 13 maj 2024. Utbetalningen av utdelningen genom Euroclear Sweden AB beräknas ske torsdagen den 16 maj 2024;
  • att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023;
  • att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, om omval av Bengt Engström, Dan Pitulia, Fredrik Persson och Jan-Olof Backman samt nyval av Sara Uhlén som styrelseledamöter, samt om omval av Bengt Engström som styrelseordförande;
  • att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor samt om omval av Grant Thornton som Bolagets revisor;
  • att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 1 500 000 kronor varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter;
  • att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning;
  • om antagande av nya principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning;
  • om antagande av nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
  • om ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa nyckelpersoner innefattande riktad emission av högst 70 000 teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Till följd av att en större aktieägare röstade emot styrelsens förslag erhölls inte erforderlig majoritet för att bevilja ett bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.