13:24:27 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Qlucore är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av 3d-visualisering. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen för att identifiera och analysera strukturer och mönster. Mjukvaran gör det möjligt för användaren att utforska och analysera stora datamängder, interaktivt och i realtid med användning av en vanlig dator. Kunderna består av företagskunder verksamma inom forskning och diagnostik. Qlucore grundades 2007 och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2022-06-08 Bokslutskommuniké 2021
2022-02-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2022-02-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-11-24 18:30:00

Notering på Nasdaq First North – kapitaltillskott möjliggör kommersialisering av AI-baserad precisionsdiagnostik.

Andra kvartalet, 1 augusti - 31 oktober 2021

 • Nettoomsättningen ökade till 3 337 (3 241) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4 193 (-89) kSEK
 • Nettoresultat för perioden minskade till -4 274 (-185) kSEK
 • Resultatet per aktie före utspädning var -1,62 (-0,10) SEK. Resultatet per aktie efter utspädning var -1,36 (-0,10) SEK.
 • Kassaflöde före investeringsaktiviteter minskade till -1 320 (-469) kSEK
 • Nyemission tecknades vilket kommer att tillföra bolaget 90 MSEK före emissionskostnader om 4,5 MSEK
 • Efter rapportperiodens utgång: Bolagets aktier noterades på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 5 november.
 • Efter rapportperiodens utgång: Boehringer Ingelheim förnyade återigen licenser, vid detta tillfälle för två-års licenser av Qlucore Omics Explorer för global användning med ordervärdet 1,4 MSEK

 Delårsperioden, 1 maj – 31 oktober 2021

 • Nettoomsättningen minskade till 4 996 (5 434) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade till -8 242 (-1 819) kSEK
 • Nettoresultat för perioden minskade till -8 352 (-1 951) kSEK
 • Resultatet per aktie före utspädning var -3,17 (-1,02) SEK. Resultatet per aktie efter utspädning var -2,87 (-1,02) SEK
 • Kassaflöde före investeringsaktiviteter minskade till -4 725 (-6) kSEK


VD ord
Den 5 november noterades Qlucore-aktien på Nasdaq First North Growth Market. Noteringen föregicks av en nyemission om 90 MSEK före emissionskostnader om 4,5 MSEK. Den tecknades av såväl väletablerade institutioner som privatpersoner. Nyemissionen gör det möjligt att driva utvecklingen till en stark position på den nya marknaden inom precisions och kompanjonsdiagnostik. Utvecklingen går enligt plan och samtidigt stärker vi upp vår organisation genom rekryteringar. Under kvartalet anställde vi en utvecklingschef, Ulf Ahlfors, som kommer vara på plats senast i februari 2022. 

Nettoomsättningen under det andra kvartalet ökade något jämfört med motsvarande kvartal föregående år. På halvårsbasis är vi fortfarande något lägre. Jämförelsen på påverkas dock av den större forskningsaffären med ett tre-års licensavtal som ingicks i juli 2020 och då vi intäktsför hela affären vid fakturering betyder det att vi inte har någon återkommande försäljning för denna kund denna period. Vi ser fortsatt långa beslutsprocesser samt fortsatta svårigheter att nå ut till våra kunder till följd av pandemin. Fram tills nu har försäljnings-arbetet i huvudsak varit digitalt men vi anar en ljusning och har glädjande nog bokat de första fysiska utbildningarna för kunder igen.

Merparten av de samlade marknads- och försäljningsinsatserna är riktade mot Qlucore Omics Explorer men arbetet med Qlucore Insights och Qlucore Diagnostics ökar successivt och hemsidan (qlucore.com) har uppdaterats väsentligt för Insights/Diagnostics. Efter periodens slut förnyade Boehringer Ingelheim återigen licenser, vid detta tillfälle två-års licenser av Qlucore Omics Explorer för global användning med ordervärdet 1,4 MSEK.

Vår bedömning är att pandemin även fått effekter avseende våra kunders aktiviteter i form av hur mycket nya experiment man genomför vilket har påverkat efterfrågan på hjälpmedel för analys.

Vårt interna utvecklingsarbete fortsätter och vi fokuserar på två områden, dels på en ny version av Qlucore Omics Explorer, dels på förbättringar av Qlucore Insights/ Diagnostics plattformen. Inom Diagnostics fortsätter samarbetet med våra partners för att utveckla klassificeringsmodeller inom lungcancer och bröstcancer. Vi har i partnerskap med tyska Heidelberg University Hospital erhållit ett bidrag på cirka 5 MSEK från Eurostar (ett EU-program som ska främja europeisk innovation och konkurrenskraft). Partnerskapet ska bidra till utvecklingen av en första version av Qlucore Diagnostics med inriktning på klinisk diagnostik av lungcancer

Det finns ett förslag inom EU gällande senareläggning av obligatorisk certifiering enligt det nya IVDR regelverket. Vi bedömer att förslagets principer kommer att genomföras. Det innebär bland annat att övergångsperioden från det gällande regelverket till det nya förlängs till mitten av 2026 i det fall produkter lanseras före 26 maj 2022. Principiellt påverkar detta inte våra utvecklingsplaner men effekterna på marknaden är svåra att bedöma i nuläget.

Vi kan konstatera att forskningsaffären och också vårt pågående arbete med att etablera diagnostikaffären, fortfarande påverkas av färre möten, konferenser mm. Däremot anar vi att det är på väg att vända vartefter världen återgår till mer normala förhållanden och restriktionerna lättar i spåren av pandemin.