23:49:46 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-07 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2024-05-06 Årsstämma 2024
2024-02-26 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-11 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-08-01 Split QUIA 100:1
2023-06-15 Årsstämma 2023
2023-03-07 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 15-10 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2022-06-09 Årsstämma 2022
2022-04-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-16 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2021-06-15 Årsstämma 2021
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-22 Årsstämma 2020
2020-06-12 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-26 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-29 Extra Bolagsstämma 2018
2018-06-18 Årsstämma 2018
2018-05-29 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2018-05-22 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-30 Ordinarie utdelning QUIA 5.55 SEK
2017-03-29 Årsstämma 2017
2017-03-06 Bonusutdelning QUIA 0.3
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-01 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-09 Ordinarie utdelning QUIA 0.60 SEK
2016-06-08 Årsstämma 2016
2016-05-30 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-24 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-09 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2015-06-08 Årsstämma 2015
2015-05-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-27 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-07 Ordinarie utdelning QUIA 0.25 SEK
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-06 Årsstämma 2014
2014-02-27 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-28 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-26 Ordinarie utdelning QUIA 0.50 SEK
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-26 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-16 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-27 Ordinarie utdelning QUIA 0.50 SEK
2012-04-26 Årsstämma 2012
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-16 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-30 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-27 Split QUIA 20:1
2011-05-26 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-26 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2011-05-25 Årsstämma 2011
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-11 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-05-19 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2010-05-03 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-24 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
QuiaPEG Pharmaceuticals är verksamt inom medicinteknik. Bolaget har utvecklat en teknologisk plattform som används för att utveckla befintliga läkemedel. Tekniken kopplar samman vattenlösliga polymer med läkemedlet och som används för att strukturera diverse egenskaper hos biologiska läkemedel som huvudsakligen berör stabilitet och motståndskraft. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2023-06-15 12:25:00

Idag, den 15 juni 2023, hölls årsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) i med adress MAQS Advokatbyrås lokaler med adress Stureplan 19 i Stockholm. Till ordförande för årsstämman valdes biträdande jurist Fredrik Brusberg från MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning för bolaget och koncernen samt resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa framlagd resultat‐ och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022 i enlighet med angiven årsredovisning.

Årsstämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade samtliga som under 2022 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleant. Årsstämman beslutade, i enlighet aktieägares förslag, om omval av styrelseledamöterna Per S Thoresen och Stig Løkke Pedersen samt nyval av styrelseledamöterna Marcus Bosson och Vidar Wendel-Hansen.

Till styrelsens ordförande omvaldes Per S Thoresen.

Årsstämman omvalde, i enlighet med aktieägares förslag, det registrerade revisionsbolaget BDO Stockholm AB (BDO) till bolagets revisor. BDO har meddelat att Margareta Kleberg har utsetts av BDO till att även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor för bolaget.

Arvode till styrelsen och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet aktieägares förslag, att styrelsearvoden ska utgå med 300 000 SEK till styrelsens ordförande och med 125 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med aktieägares förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Fastställande av principer för valberedningen
Årsstämman beslutade om att anta principer för valberedningen i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.quiapeg.com.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att anta de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som framlades av styrelsen och som överensstämde med de riktlinjer som antogs på årsstämman 2022.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.quiapeg.com.

Beslut om antagande av ny bolagsordning och om minskning av aktiekapitalet
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att anta en ny bolagsordningen för att möjliggöra för minskningen av aktiekapitalet. Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag, om en minskning av aktiekapitalet. Minskningen genomförs utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från 0,02 kronor till 0,005 kronor per aktie.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.quiapeg.com.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.quiapeg.com.