20:27:57 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
QuiaPEG Pharmaceuticals är verksamma inom medicinteknik. Bolaget har utvecklat en teknologisk plattform som används för att utveckla befintliga läkemedel. Tekniken kopplar samman vattenlösliga polymer med läkemedlet och som används för att strukturera diverse egenskaper hos biologiska läkemedel som huvudsakligen berör stabilitet och motståndskraft. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.

Kalender

2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2022-06-09 Årsstämma 2022
2022-05-23 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-16 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2021-06-15 Årsstämma 2021
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-22 Årsstämma 2020
2020-06-12 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-26 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-29 Extra Bolagsstämma 2018
2018-06-18 Årsstämma 2018
2018-05-29 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2018-05-22 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-30 Ordinarie utdelning QUIA 5.55 SEK
2017-03-29 Årsstämma 2017
2017-03-06 Bonusutdelning QUIA 0.3
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-01 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-09 Ordinarie utdelning QUIA 0.60 SEK
2016-06-08 Årsstämma 2016
2016-05-30 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-24 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-09 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2015-06-08 Årsstämma 2015
2015-05-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-27 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-07 Ordinarie utdelning QUIA 0.25 SEK
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-06 Årsstämma 2014
2014-02-27 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-28 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-26 Ordinarie utdelning QUIA 0.50 SEK
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-02-26 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-16 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-27 Ordinarie utdelning QUIA 0.50 SEK
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-26 Årsstämma 2012
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-16 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-30 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-27 Split QUIA 20:1
2011-05-26 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2011-05-26 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-25 Årsstämma 2011
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-11 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-05-19 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2010-05-03 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-24 Kvartalsrapport 2009-Q3

Prenumeration

2021-08-26 17:17:00

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”) publicerar idag sin delårsrapport för april – juni 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Väsentliga händelser för rapportperioden
 

 • Den 26 april meddelade bolaget utfallet av teckning av teckningsoptioner av serie 2021/24:1 respektive 2021/24:2. Totalt tecknades 2 700 000 teckningsoptioner. Vid full teckning kan aktiekapitalet öka med högst 2 430 000 SEK.
 • Bolaget presenterade den 29 april positiva resultat från den första prekliniska studien av QPG-1030, pegylerat teduglutid, för behandling av korttarmsyndrom eller short bowel syndrome (SBS). Studien indikerar att bolaget skulle kunna utveckla en behandling för SBS med dosadministrering en gång per vecka, istället för varje dag som är fallet för teduglutid, det idag enda godkända läkemedlet för SBS.
 • Två nya ledamöter invaldes vid årsstämman i styrelsen, Stig Løkke Pedersen och Per S. Thoresen, båda med mångårig erfarenhet av såväl läkemedelsindustrin som riskkapitalmarknaden.
 • Bolaget reglerade i juni utestående konvertibelt lån inklusive ränta om 8,2 MSEK lämnat av Formue Nord Fokus A/S den 17 juli 2019.
 • Årsstämman i bolaget beslutade den 15 juni att bolagets aktiekapital skulle minskas i sådan utsträckning att kvotvärdet för bolagets aktier minskar från nuvarande till 0,90 SEK till kommande 0,50 SEK. Minskningen har registrerats vid Bolagsverket och bolaget beräknar att verkställande av registreringsbeslutet kommer att kunna ske under september 2021.
 • I juni meddelades att bolaget fått kännedom om att ett konsortium huvudsakligen bestående av några av bolagets styrelseledamöter, Bolagets VD samt Chief Medical Officer (CMO), har förvärvat återstående aktier av en tidigare större extern aktieägare i bolaget.


Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
 

 • Bolaget presenterade i juli positiva resultat från en pre-klinisk s.k. Proof-of-Concept studie av QPG-1030, en långtidsverkande, pegylerad prodrog baserad på teduglutid, för behandling av korttarmsyndrom eller short bowel syndrome (SBS). Studien visade att behandlingseffekten av QPG-1030 var signifikant förbättrad jämfört med det godkända läkemedlet teduglutid och likvärdig med apraglutid, en ny GLP-2-analog som genomgår klinisk prövning med dosering en gång per vecka för behandling av SBS.
 • I augusti meddelade bolaget att det optionsavtal som ingicks med det kinesiska läkemedelsbolaget Chengdu Shengnuo Biopharm Co., Ltd (”SNBio”) i maj 2020 förlängs under en begränsad tid. I samband med förlängningen erlägger SNBio en avgift till QuiaPEG. Förlängningen innebär att SNBio´s utvärdering av en egentillverkad läkemedelssubstans tillsammans med en av QuiaPEGs frisättningsbara aktiverade PEGs från teknologiplattformen Uni-Qleaver®, fortsätter.
 • Bolaget meddelade i augusti att en ny CFO tillsatts. Parterna enades dock en kort tid därefter om att det aktuella uppdragsavtalet skulle avslutas med omedelbar verkan. Bolagets tidigare CFO, Kajsa Grafström, har återinträtt som CFO till dess att en permanent ersättare tillsatts.
 • EPO meddelar ”Notice of Allowance” för beviljande av patent i EU avseende plattformen Uni-Qleaver®


Koncernen i sammandrag 

Andra kvartalet 2021
 

 • Nettoomsättning för andra kvartalet 2021 uppgick till 0 (0) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 856 (-4 908) KSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -4 495 (-5 802) KSEK
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 20 663 (15 307) KSEK
 • Likvida medel i koncernen uppgick till 4 393 (1 639) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning för första kvartalet var -0,12 (-0,18) SEK

 
År 2021

 • Nettoomsättning för helåret 2021 uppgick till 0 (1 861) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 119 (-10 054) KSEK
 • Räntekostnaderna uppgick till -1 187 (-1 492) KSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -8 306 (-11 546) KSEK
 • Likvida medel i koncernen uppgick till 4 393 (1 639) KSEK

 
 VD-kommentar

Arbetet, med att utveckla vår teknologiplattform Uni-Qleaver® till en uppskalningsbar och stabil process, har under perioden bedrivits framgångsrikt hos vår samarbetspartner Celares i Berlin. Målsättningen med samarbetet äratt bereda plattformen för tillverkning i större volymer med en gynnsam kostnadsprofil samt att tillverka modellsubstansen QPG-1029 för de planerade pre-kliniska studierna.
 
Avseende modellprojektet, QPG-1029 eller peg-liraglutid, räknar vi med leverans av material inom kort för de fortsatta doseringsstudierna i minigris, som ska gå av stapeln under hösten. Studieresultaten kommer att ligga till grund för planeringen av dosnivåer och doseringintervall i en första klinisk studie.
 
I april rapporterade vi positiva farmakokinetiska resultat för vårt andra projekt QPG-1030, peg-teduglutid. I juli kunde vi även meddela att vi uppnått proof-of-concept, effekt-data, för QPG-1030 i en väl etablerad djurmodell. I den sistnämnda studien jämfördes QPG-1030 även med teduglutid och apraglutide med mycket goda resultat. Teduglutid är ett befintligt läkemedel som tas en gång om dagen. Läkemedelsprojektet QPG-1030 syftar till att öka halveringstiden för teduglutid och därmed uppnå dosering en gång i veckan, vilket erhållna resultat indikerar, istället för som idag, en gång om dagen.
 
QPG-1030 riktar sig till patienter med korttarmssyndrom, short bowel syndrome (SBS), som är en sällsynt sjukdom. Vi bedömer att det finns goda möjligheter att få s.k. särläkemedelsstatus (orphan drug indication) beviljad både av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA och den amerikanska motsvarigheten, FDA. Vid en eventuell beviljad ansökan erhålls marknadsskydd under ytterligare ett antal år. De resultat och erfarenheter vi uppnått tillsammans med Celares kommer nu oss till godo i utvecklingen av QPG-1030.
 
Parallellt med utvecklingsarbetet fortsätter kontakterna med det kinesiska läkemedelsbolaget SNBio, som betalade USD 200 000 för drygt ett år sedan för att utvärdera Uni-Qleaver® tillsammans med en egentillverkad peptid under en viss tidsperiod. Under tredje kvartalet förlängdes utvärderingsperioden i utbyte mot en avgift. Vi återkommer med mer information om och när SNBio eventuellt önskar förvärva en licens för den kinesiska marknaden.
 
Under juni deltog bl.a. ledning och styrelse i förvärvet av en tidigare storägares kvarvarande aktier, vilket visar på en stark tilltro till bolaget och dess potential. I juni välkomnade vi även två nya styrelseledamöter, Stig Løkke Pedersen och Per S. Thoresen, som båda har stor erfarenhet från läkemedels- och riskkapitalbranschen. Kompletteringen av styrelsen kommer i en tid då vi förväntar oss att gå in i ett nytt skede där läkemedels- och affärsutveckling står i fokus.

Kommande rapporter
 
Delårsrapport för perioden juli-september 2021 publiceras den 26 november 2021. Bokslutskommuniké för 2021 publiceras den 25 februari 2022.