03:12:50 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-07 X-dag ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2024-05-06 Årsstämma 2024
2024-02-26 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-11 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-08-01 Split QUIA 100:1
2023-06-15 Årsstämma 2023
2023-03-07 X-dag ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 15-10 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 X-dag ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2022-06-09 Årsstämma 2022
2022-04-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-16 X-dag ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2021-06-15 Årsstämma 2021
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-22 Årsstämma 2020
2020-06-12 X-dag ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-26 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-29 Extra Bolagsstämma 2018
2018-06-18 Årsstämma 2018
2018-05-29 X-dag ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2018-05-22 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-30 X-dag ordinarie utdelning QUIA 5.55 SEK
2017-03-29 Årsstämma 2017
2017-03-06 X-dag bonusutdelning QUIA 0.3
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-01 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-09 X-dag ordinarie utdelning QUIA 0.60 SEK
2016-06-08 Årsstämma 2016
2016-05-30 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-24 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-09 X-dag ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2015-06-08 Årsstämma 2015
2015-05-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-27 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-07 X-dag ordinarie utdelning QUIA 0.25 SEK
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-06 Årsstämma 2014
2014-02-27 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-28 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-26 X-dag ordinarie utdelning QUIA 0.50 SEK
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-26 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-16 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-27 X-dag ordinarie utdelning QUIA 0.50 SEK
2012-04-26 Årsstämma 2012
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-16 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-30 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-27 Split QUIA 20:1
2011-05-26 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-26 X-dag ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2011-05-25 Årsstämma 2011
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-11 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-05-19 X-dag ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2010-05-03 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-24 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
QuiaPEG Pharmaceuticals är verksamt inom medicinteknik. Bolaget har utvecklat en teknologisk plattform som används för att utveckla befintliga läkemedel. Tekniken kopplar samman vattenlösliga polymer med läkemedlet och som används för att strukturera diverse egenskaper hos biologiska läkemedel som huvudsakligen berör stabilitet och motståndskraft. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2022-11-24 17:12:00

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller "bolaget") publicerar idag sin delårsrapport för januari – september 2022. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet (1 juli – 30 september 2022)

 • I juli tillkännagav Steen Kröyer att han av personliga skäl avgår som styrelsens ordförande och som ledamot i styrelsen. Styrelsen har valt styrelseledamoten Per Thoresen till styrelsens ordförande.
 • I september beviljades QuiaPEG patent i Japan för Uni-Qleaver-plattformen.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Under oktober presenterade QuiaPEG forskningsresultat för QPG-1030 på 17th Annual Peptide Symposium i USA.
 • Den 19 oktober inleddes nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO6 som utgavs vederlagsfritt vid unitemissionen i QuiaPEG under Q2, 2022. Teckningsperioden pågick till den 2 november.
 • I november offentliggjordes utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO6. Inga teckningsoptioner av serie TO6 har nyttjats.
 • I november tecknade QuiaPEG Letter of Intent med ett kinesiskt läkemedelsbolag för tillverkning av QPG-1030 med möjlighet att förvärva en licens för den kinesiska marknaden.

Koncernen juli - september 2022

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 198 (-4 080) KSEK
 • Räntekostnaderna uppgick till -1 993 (-719) KSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -5 191 (-4 798) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,02 (-0,08) SEK
 • Balansomslutningen uppgick vid periodens slut till 27 392 (24 824) KSEK
 • Likvida medel i koncernen vid periodens slut uppgick till 7 025 (6 587) KSEK
 • Räntebärande skulder vid periodens slut uppgick till 15 716 (17 843) KSEK

Koncernen januari - september 2022

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -12 047 (-11 198) KSEK
 • Räntekostnaderna uppgick till -3 243 (-1 906) KSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -15 290 (-13 104) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,10 (-0,22) SEK
 • Balansomslutningen uppgick vid periodens slut till 27 392 (24 824) KSEK
 • Likvida medel i koncernen vid periodens slut uppgick till 7 025 (6 587) KSEK
 • Räntebärande skulder vid periodens slut uppgick till 15 716 (17 843) KSEK

VD-ord
Vi har under året intensifierat våra affärsutvecklingsaktiviteter och bland annat deltagit på partneringmöten, presenterat på vetenskaplig konferens, bedrivit målinriktat arbete samt följt upp tidigare kontakter. Arbetet har resulterat i att det i dagsläget förs diskussioner med ett antal intresserade läkemedels- och utvecklingsbolag. Vi har gjort framsteg i några av diskussionerna och målsättningen är att arbetet ska utmynna i utvärderings- och licensavtal eller, i vissa fall, strategiska samarbeten framöver.
 
I november ingicks en avsiktsförklaring, s.k. Letter of Intent, med ett kinesiskt läkemedelsbolag avseende samarbete och tillverkning av QPG-1030 (peg-teduglutid) med en möjlighet för det kinesiska bolaget att förvärva en licens för QPG-1030 för den kinesiska marknaden. Diskussionerna med det kinesiska bolaget har handlat om dels ett strategiskt samarbete avseende QPG-1030, dels att på sikt även samarbeta kring andra läkemedelsprojekt.
 
Målsättningen med samarbetet är att det kinesiska läkemedelsbolaget, som idag är fokuserat på biosimilarer (syntetiskt framställda peptider, däribland teduglutid) för både den kinesiska och internationella marknaden, ska tillhandahålla uppskalning och cGMP-tillverkning av QPG-1030 för kommande toxikologiska och kliniska studier. Enligt avsiktsförklaringen kommer det kinesiska bolaget i utbyte bland annat att erhålla rättigheterna till kommersiell tillverkning, förutsatt uppfyllande av vissa villkor, samt en exklusiv licens för den kinesiska marknaden. De kommersiella villkoren i ett eventuellt slutligt avtal kommer att innehålla sedvanliga villkor såsom up-front betalning, milstolpsbetalningar och royalties.
 
Vi ser ett ökat intresse från flera biosimilar-bolag som tidigare enbart varit fokuserade på inlicensisering eller tillverkning av biosimilarer men som nu också riktar blickarna mot s.k. biobetters (förbättrade versioner av redan existerande läkemedel, dvs det som QuiaPEG arbetar med). Intresset innebär en betydande affärsmöjlighet framöver då Uni-Qleaverplattformen kan spela en avgörande roll i utvecklingen av biobetters. Det finns ett stort antal biosimilarer som är lämpliga för utveckling av biobetters. Två generella fördelar med biobetters jämfört med biosimilarer är att de kan generera högre marginaler och eventuellt erhålla patentskydd. Sammantaget innebär biobetters ett bra komplement i biosimilar-bolagens produktportföljer.
 
Vidare ser vi aktiviteter inom M&A området. Den marknadssituation som idag råder med relativt låga värderingar, kan komma att ge upphov till nya affärsmöjligheter för QuiaPEG då vi verkar inom ett mycket intressant drug-delivery område med begränsad konkurrens samt besitter en stark patentportfölj och kommersiellt intressanta projekt. QuiaPEG har målmedvetet arbetat med att bygga upp en stark och växande patentportfölj vilket resulterat i beviljade patent på de kommersiellt viktigaste marknaderna (EU, USA och Japan) något som är mycket viktigt i eventuella M&A diskussioner.

Parallellt med affärsutvecklingen fortsätter vi utvecklingsarbetet av QPG-1030. I oktober presenterade vi vetenskapliga resultat vid 17th Annual Peptide Therapeutics Symposium i La Jolla, USA, med titeln “QPG-1030, Releasable Pegylation of Teduglutide Using Uni-Qleaver® Results in Improved PK/PD Properties in Rats Aiming for Once-Weekly Administration”. Tidigare pre-kliniska resultat har visat att behandlingseffekten av QPG-1030 är signifikant förbättrad jämfört med det godkända läkemedlet teduglutid och likvärdig med apraglutid, en ny GLP-2-analog utvecklad av det schweiziska bolaget Vectivbio (Nasdaq: VECT), som värderas till nästan SEK 6 miljarder, och som genomgår klinisk prövning.
 
Avslutningsvis, vi ser en god potential i läkemedelsprojekten och möjligheten att ingå flera utvärderings- och licensavtal framöver avseende Uni-Qleaver.

Kommande rapporter

 • Bokslutskommuniké för 2022 publiceras den 27 februari 2023
 • Halvårsrapport för januari-juni 2023 publiceras den 25 september 2023.

Bolaget har beslutat att fr.o.m. 2023 inte avge delårsrapporter för räkenskapsårets första och tredje kvartal, utan endast avge bokslutskommuniké och halvårsrapport, i enlighet med de krav som ställs för Nasdaq First North Growth Market.