15:45:02 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-05-06 Årsstämma 2024
2024-02-26 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-11 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-08-01 Split QUIA 100:1
2023-06-15 Årsstämma 2023
2023-03-07 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 15-10 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2022-06-09 Årsstämma 2022
2022-04-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-16 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2021-06-15 Årsstämma 2021
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-22 Årsstämma 2020
2020-06-12 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-26 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-29 Extra Bolagsstämma 2018
2018-06-18 Årsstämma 2018
2018-05-29 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2018-05-22 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-30 Ordinarie utdelning QUIA 5.55 SEK
2017-03-29 Årsstämma 2017
2017-03-06 Bonusutdelning QUIA 0.3
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-01 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-09 Ordinarie utdelning QUIA 0.60 SEK
2016-06-08 Årsstämma 2016
2016-05-30 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-24 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-09 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2015-06-08 Årsstämma 2015
2015-05-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-27 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-07 Ordinarie utdelning QUIA 0.25 SEK
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-06 Årsstämma 2014
2014-02-27 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-28 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-26 Ordinarie utdelning QUIA 0.50 SEK
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-26 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-16 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-27 Ordinarie utdelning QUIA 0.50 SEK
2012-04-26 Årsstämma 2012
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-16 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-30 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-27 Split QUIA 20:1
2011-05-26 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-26 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2011-05-25 Årsstämma 2011
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-11 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-05-19 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2010-05-03 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-24 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
QuiaPEG Pharmaceuticals är verksamt inom medicinteknik. Bolaget har utvecklat en teknologisk plattform som används för att utveckla befintliga läkemedel. Tekniken kopplar samman vattenlösliga polymer med läkemedlet och som används för att strukturera diverse egenskaper hos biologiska läkemedel som huvudsakligen berör stabilitet och motståndskraft. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2023-07-19 16:35:00

Den extra bolagsstämman den 6 mars 2023 i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) beslutade om sammanläggning av aktier varvid 100 aktier ska sammanläggas till en (1) aktie samt om en så kallad utjämningsemission av aktier för att möjliggöra sammanläggningen. Styrelsen i Bolaget meddelar idag att aktierna i utjämningsemissionen blivit tecknade och tilldelade. Vidare meddelas att styrelsen i QuiaPEG också har beslutat att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen till onsdag den 2 augusti 2023.

Tidsplan för sammanläggningen

31 juli 2023Sista dag för handel med aktier före sammanläggningen samt med gammal ISIN-kod
1 augusti 2023Första dag för handel med aktier efter sammanläggningen samt med ny ISIN-kod
2 augusti 2023Avstämningsdag för sammanläggningen
3 augusti 2023Sammanläggningen genomförd

Ovanstående tidsplan förutsätter att sammanläggningen, utjämningsemissionen och den riktade kvittningsemissionen som styrelsen beslutade om den 7 juli 2023 är registrerade hos Bolagsverket innan avstämningsdagen.

Sammanläggningen och utjämningsemission
Vid den extra bolagsstämman i QuiaPEG den 6 mars 2023 beslutades att genomföra en sammanläggning av aktier 1:100, innebärande att 100 aktier sammanläggs till en (1) ny aktie (”Sammanläggningen”). Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för Sammanläggningen. Styrelsen i Bolaget har, i enlighet med stämmans beslut, fastställt att avstämningsdag för Sammanläggningen ska vara onsdag den 2 augusti 2023 förutsatt att Sammanläggningen, utjämningsemissionen och den riktade kvittningsemissionen som styrelsen beslutade om den 7 juli 2023 är registrerade hos Bolagsverket innan avstämningsdagen.

Vid den extra bolagsstämman i QuiaPEG den 6 mars 2023 beslutades även att genomföra en nyemission av aktier för att möjliggöra Sammanläggningen (”Utjämningsemissionen”). Rätt att teckna i Utjämningsemissionen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, var Marcus Bosson med skyldighet för honom att överföra aktierna till aktieägare enligt nedan. Marcus Bosson har tecknat och blivit tilldelad 98 nya aktier i Utjämningsemissionen.

Aktieägarna i QuiaPEG kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till innehavet på avstämningsdagen. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 100 kommer vederlagsfritt erhålla aktier för att innehavet ska bli jämnt delbart med 100. Tillhandahållande av aktier sker genom Euroclear Sweden ABs försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare.

Till följd av Sammanläggningen kommer aktierna i QuiaPEG att byta ISIN-kod. Från och med tisdag den 1 augusti 2023 handlas aktien i Bolaget med den nya ISIN-koden SE0020678159.

Nytt antal aktier och aktiekapital
Utjämningsemissionen medför att antalet aktier i Bolaget ökar med 98 aktier, från 2 196 999 502 aktier till 2 196 999 600 aktier, och aktiekapitalet ökar med cirka 0,49 kronor, från 10 984 996,817079 kronor till 10 984 997,307079 kronor.

Genom Sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i QuiaPEG minska från 2 196 999 600 aktier till 21 969 996 aktier. Aktiekapitalet kommer även efter Sammanläggningen uppgå till 10 984 997,307079 kronor, medförande att kvotvärdet höjs från cirka 0,005 kronor per aktie till cirka 0,5 kronor per aktie.

Sammanläggningens påverkan på teckningsoptioner av serie TO10
Styrelsen i QuiaPEG beslutade den 7 juli 2023, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma, om en riktad emission av 2 196 999 600 teckningsoptioner av serie TO10 till Bolaget som sedan vederlagsfritt överlåter dessa till Bolagets aktieägare i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen den 18 augusti 2023.

Sammanläggningen innebär att innehav av en (1) aktie på avstämningsdagen den 18 augusti 2023 medför att aktieägare tilldelas 100 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO10. Sammanläggningen medför även omräkning enligt optionsvillkoren innebärande att 100 teckningsoptioner av serie TO10 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 25 augusti 2023 till och med den 8 september 2023, samt att teckningskursen aldrig ska kunna fastställas till ett högre värde än 1,2 kronor. Ytterligare information om teckningsoptionerna av serie TO10 och hur dessa kommer att kunna nyttjas så småningom, kommer att publiceras i samband med att dessa bokas ut till aktieägarna, vilket beräknas ske omkring den 22 augusti 2023.