01:18:41 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-29 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-27 X-dag ordinarie utdelning SANION 0.00 SEK
2024-05-25 Årsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-16 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-30 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-24 X-dag ordinarie utdelning SANION 0.00 SEK
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-08-18 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-27 X-dag ordinarie utdelning SANION 0.00 SEK
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 X-dag ordinarie utdelning SANION 0.00 SEK
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-03-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-23 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 X-dag ordinarie utdelning SANION 0.00 SEK
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-06 Årsstämma 2020
2020-02-07 Extra Bolagsstämma 2019
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 X-dag ordinarie utdelning SANION 0.00 SEK
2019-05-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 X-dag ordinarie utdelning SANION 0.00 SEK
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-24 Årsstämma 2018
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2018-01-19 Extra Bolagsstämma 2018
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 X-dag ordinarie utdelning SANION 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-21 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-13 Extra Bolagsstämma 2016
2016-05-11 X-dag ordinarie utdelning SANION 0.00 SEK
2016-05-10 Årsstämma 2016
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-04 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-21 X-dag ordinarie utdelning SANION 0.00 SEK
2015-05-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-20 Årsstämma 2015
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-22 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandDanmark
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Saniona är verksamt inom bioteknik. Idag bedrivs forskning och utveckling av läkemedel för behandling av nervsjukdomar samt övriga autoimmuna sjukdomar. Läkemedelsportföljen är bred och innefattar läkemedel som för närvarande befinner sig i olika kliniska faser. En del av arbetet utförs även i samarbete med andra aktörer inom läkemedelsbranschen. Saniona har huvudkontor i Glostrup.
2024-05-29 17:45:00

Idag, den 29 maj 2024, hölls årsstämma i Saniona AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition för 2023
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2023. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2023 samt att disponibla medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Jørgen Drejer, Anna Ljung, Carl Johan Sundberg och Pierandrea Muglia, samt om nyval av John Haurum. Jørgen Drejer omvaldes som styrelseordförande. Styrelsearvode ska utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden och med 200 000 kronor till varje styrelseledamot som inte är anställd av Saniona eller något av dess dotterbolag. Det beslutades vidare att arvode för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden för revisionsutskottet, med 50 000 kronor till varje övrig ledamot i revisionsutskottet och med 30 000 kronor till varje ledamot i ersättningsutskottet, dock att arvode för utskottsarbete inte ska utgå till styrelseledamöter som är anställda av Saniona eller något av dess dotterbolag.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Cecilia Andrén Dorselius fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka ska vara styrelsens ordförande samt två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna per den sista september. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Beslut om arvode till valberedningen för arbete inför årsstämman 2025
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till ledamöterna i valberedningen, för arbete fram till och med årsstämman 2025, ska utgå med 30 000 kronor till varje ledamot som inte också är styrelseledamot.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om nya riktinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelens förslag att bemyndiga styrelsen att, inom gränserna för bolagets bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) får uppgå till högst 111 238 252, vilket motsvarar en utspädning om 50 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emissioner till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Beslut om (A) personaloptionsprogram; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett personaloptionsprogram för bolagets verkställande direktör, övriga ledande befattningshavare och andra anställda samt om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Programmet innebär att sammantaget högst 3 045 000 personaloptioner ska erbjudas till deltagarna. De tilldelade personaloptionerna tjänas in med 1/3 vardera den dag som infaller 12, 24 respektive 36 månader efter dagen för tilldelning. Optionsinnehavarna ska kunna utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden som startar den dag som infaller 3 år efter dagen för tilldelning och slutar den 31 december 2029. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 130 procent av den volymviktade genomsnittliga aktiekursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tio handelsdagar omedelbart efter årsstämman den 29 maj 2024, dock lägst 2,678 kronor. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt, ska inte utgöra värdepapper och ska inte heller kunna överlåtas eller pantsättas.

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet beslutade årsstämman vidare att emittera högst 3 045 000 teckningsoptioner till bolaget eller ett dotterbolag i Saniona-koncernen. Teckningsoptionerna ska därefter kunna överlåtas till deltagarna utan vederlag i samband med att personaloptionerna utnyttjas. Syftet med personaloptionsprogrammet är att säkerställa ett långsiktigt engagemang för anställda genom ett ersättningssystem som är kopplat till bolagets framtida värdetillväxt. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i personaloptionsprogrammet kommer totalt 3 045 000 aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,66 procent av bolagets aktiekapital och röster.

Malmö den 29 maj 2024

Saniona AB (publ)